Fèis Lannraig a Tuath

‘S i fèis a mhaireas ceithir làtha a th’ ann am Fèis Lannraig a Tuath a thèid a chumail gach bliadhna san Lùnastal.

Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council