Fèis Lannraig a’ Tuath

‘S e fèis ceithir latha a th’ ann am Fèis Fèis Lannraig a’ Tuath a tha a’ gabhail àite gach bliadhna san Lunasdal anns an Àrd-Ruigh. Tha an tachartas fosgailte do dhaoine òga eadar 5-18 bliadhna a dh’aois, le bùthan-obrach do chom-pàirtichean aois 8-18 agus seiseanan sònraichte do chloinn fo aois 8.

Fèis Lannraig a’ Tuath is a four-day event which takes place every August in Airdrie. The fèis is open to ages 5-18, with a variety of workshops for ages 8-18 and special sessions for children under 8 years-old.

Tachartasan air fàire: 

Clasaichean gach Seachdain

Tha na clasaichean Fèise a’ tachairt air-loidhne air sgàth ‘s a’ Choronabhìorais. Cumaibh sùil air an duilleag seo no airson naidheachd mu dheidhinn na clasaichean a’ tòiseachadh a-rithist.

Prìomh fhèisean 2021

Cinn-latha ri dhearbhadh.

Upcoming events:

Weekly Classes

The Fèis classes are now taking place online due to Coronavirus. Keep an eye on this page for news about face-to-face classes starting up again.

Main Fèisean 2021

Dates to be confirmed.

Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council We are a Living Wage Employer