Fèis Òigridh Na Mara

‘S ann air taobh siar sgìre Lochabair a tha Fèis Òigridh na Mara stèidhichte is prògram trang de thachartasan aca do dh’ òigridh Mhalaig, Mhòrair is Àrasaig.

Fèis Òigridh na Mara runs a busy program of activities for young people in Mallaig, Morar and Arisaig in West Lochaber.

Tachartasan

Clasaichean gach seachdain

Tha na clasaichean Fèise a’ tachairt gach seachdain san Àrd-sgoil.

Seo na clasaichean a tha ri fhaotainn: fìdheall, giotàr, meur-chlàr, feadan is pìob, agus drumaireachd 

Current events:

Weekly classes

Tuition in fiddle, guitar, keyboard,  chanter and pipes, and drumming takes place each week in Mallaig High School.

Creative Scotland The Scottish Government Bòrd na Gaidhlig Highland Council Argyll & Bute Council William Grant Foundation We are a Living Wage Employer