Fèis Òigridh Na Mara

‘S ann air taobh siar sgìre Lochabair a tha Fèis Òigridh na Mara stèidhichte is prògram trang de thachartasan aca do dh’ òigridh Mhalaig, Mhòrair is Àrasaig.

Fèis Òigridh na Mara runs a busy program of activities for young people in Mallaig, Morar and Arisaig in West Lochaber.

Tachartasan

Clasaichean gach seachdain

Tha na clasaichean Fèise a’ tachairt air-loidhne air sgàth ‘s a’ Chorona-bhìorais.

Seo na clasaichean: fìdheall, giotàr, meur-chlàr, feadan is pìob, agus drumaireachd 

Current events:

Weekly classes

Tuition in fiddle, guitar, keyboard,  chanter and pipes, and drumming is currently taking place online.

Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council We are a Living Wage Employer