Acadamaidh a’ Mhòid

Thairis air na bliadhnaichean, ann an co-obrachadh leis a’ Chomunn Ghàidhealach agus leis an ùghdarras ionadail far am bi am Mòd Nàiseanta Rìoghail a’ tachairt, tha sgioba de dh’oidean, fo bhratach Fèisgoil, air a bhith a’ tadhal air na sgoiltean far a bheil an luchd-teagaisg agus a’ chlann airson òrain agus bàrdachd Gàidhlig ionnsachadh gus pàirt a ghabhail anns a’ Mhòd.

Airson tuilleadh fiosrachaidh cuiribh brath gu Manaidsear Fèisgoil, Eilidh NicCoinnich aig eilidh@feisean.scot no 01463 225559.

Dealbh le Jamie Simpson

Mòd Phàislig 2023

Leugh an naidheachd ann am Music News Scotland, Cèitean 2023

Tha Mòd Phàislig 2023 a’ teannadh dlùth agus obair-ullachaidh fo sheòl ann an Siorrachd Rinn Friù. Is e am Mòd Nàiseanta Rìoghail prìomh fhèis nan òran Gàidhlig, a bhios a’ gabhail àite gach bliadhna tro shaor-làithean an Dàmhair. Am-bliadhna, thèid am Mòd a chumail eadar 13 agus 21 An Dàmhair agus tha Fèisean nan Gàidheal air an dòigh glan a bhith ann an co-obrachadh a-rithist leis a’ Chomunn Ghàidhealach agus le Comhairle Siorrachd Rinn Friù gus taic a thoirt do sgoilearan na sgìre ann a bhith a’ deasachadh air a shon.

Bidh Fèisean nan Gàidheal a’ lìbhrigeadh Acadamaidh a’ Mhòid aghaidh ri aghaidh airson a’ chiad turas bho 2019, às dèidh taic a thoirt seachad air-loidhne do Mhòd Inbhir Nis agus Mòd Pheairt. Ro làithean-saora an t-samhraidh, gheibh clasaichean air fad blasad de dh’òrain Ghàidhlig airson am brosnachadh pàirt a ghabhail agus, às dèidh nan làithean-saora, thèid cuideam a chur air sgoilearan a tha air cur a-staigh airson farpaisean agus na pìosan a th’ air an cur romhpa.

Am-bliadhna, thèid còig oidean a thadhal air suas ri 40 clas ann an 16 bun-sgoiltean anns an t-siorrachd, airson 931 sgoilear a bhrosnachadh gus pàirt a ghabhail sa Mhòd.

Ceann-latha Iarrtasan

Is e 31 An Cèitean 2023 an ceann-latha airson iarrtasan don Mhòd, agus gheibhear cothrom clàraidh air-loidhne aig https://enter.ancomunn.co.uk

Creative Scotland The Scottish Government Bòrd na Gaidhlig Highland Council Argyll & Bute Council William Grant Foundation We are a Living Wage Employer