Acadamaidh a’ Mhòid

Thairis air na bliadhnaichean, ann an co-obrachadh leis a’ Chomunn Ghàidhealach agus leis an ùghdarras ionadail far am bi am Mòd Nàiseanta Rìoghail a’ tachairt, tha sgioba de dh’oidean, fo bhratach Fèisgoil, air a bhith a’ tadhal air na sgoiltean far a bheil an luchd-teagaisg agus a’ chlann airson òrain agus bàrdachd Gàidhlig ionnsachadh gus pàirt a ghabhail anns a’ Mhòd.

Airson tuilleadh fiosrachaidh cuiribh brath gu Manaidsear Fèisgoil, Eilidh NicCoinnich aig eilidh@feisean.scot no 01463 225559.

Dealbh le Jamie Simpson

Mòd an Òbain 2024

Bidh naidheachd ann mu Acadamaidh a’ Mhòid ann an sgìre Earra-ghàidheal & Bhòid a dh’aithghearr.

Ceann-latha Iarrtasan

Is e 31 An Cèitean 2024 an ceann-latha airson iarrtasan don Mhòd, agus gheibhear cothrom clàraidh air-loidhne aig https://enter.ancomunn.co.uk.

Creative Scotland The Scottish Government Bòrd na Gaidhlig Highland Council Argyll & Bute Council William Grant Foundation We are a Living Wage Employer