Acadamaidh a’ Mhòid

Ann an 2017, ann an co-obrachadh le Comhairle na Gàidhealtachd agus a’ chomataidh ionadail Mòd, chuir Fèisgoil suas ceithir luchd-oideachaidh ciùil Gàidhlig le 14 sgoil ann an sgìre Loch Abar. Chaidh Joy Dunlop, Sìleas Nic na Ceàrdaich, Màiri Anna Cheanadach agus Seònaid Chaimbeul air chuairt dha na sgoiltean sin ag ullachadh na cloinne a bha a’ farpais anns na farpaisean aon-neach, buidheann dùthchail, òran gnìomh agus obair còisir aig a’ Mhòd Nàiseanta Rìoghail a chaidh a chumail sa Ghearasdan.

Thuirt Raghnall Camshron, cathraiche Comataidh Eagrachaidh Ionadail Mochad Nàiseanta Lochaber,

“Tha seo glè inntinneach agus cruthaichidh e gluasad airson beairteas cultarach is cànanach a chumas a’ dol airson bliadhnaichean ri thighinn. ”

Airson tuilleadh fiosrachaidh cuiribh brath gu Manaidsear Fèisgoil, Eilidh NicCoinnich aig eilidh@feisean.org  no 01463 225559

Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council We are a Living Wage Employer