Acadamaidh a’ Mhòid

Thairis air na bliadhnaichean, ann an co-obrachadh leis a’ Chomunn Ghàidhealach agus leis an ùghdarras ionadail far am bi am Mòd Nàiseanta Rìoghail a’ tachairt, tha sgioba de dh’oidean, fo bhratach Fèisgoil, air a bhith a’ tadhal air na sgoiltean far a bheil an luchd-teagaisg agus a’ chlann airson òrain agus bàrdachd Gàidhlig ionnsachadh gus pàirt a ghabhail anns a’ Mhòd.

Airson tuilleadh fiosrachaidh cuiribh brath gu Manaidsear Fèisgoil, Eilidh NicCoinnich aig eilidh@feisean.scot no 01463 225559.

Mòd Pheairt 2022

Tha sinn gu mòr airson taic a chur ri clann is daoine òga a bhios airson pàirt a ghabhail ann am Mòd Obar Pheallaidh anns an Ògmhios (air-loidhne) agus anns a’ Mhòd Nàiseanta Rìoghail a bhios a’ gabhail àite ann am Peairt san Dàmhair. Mar sin tha Fèisean nan Gàidheal, ann an com-pàirteachas leis a’ Chomunn Ghàidhealach agus Comhairle Pheairt is Cheann Rois, airson a’ chothrom a leanas a thabhainn tro Acadamaidh a’ Mhòid:

Taic le òrain agus pìosan bàrdachd sa chlas
Thèid cuireadh a thoirt do chlasaichean Gàidhlig agus Beurla ann an sgoiltean na sgìre òran Gàidhlig agus pìos bàrdachd ionnsachadh mar chlas air fad, is faodar co-dhùnadh a dhèanamh eadar tidsearan agus an ceannardan cò ghabhas pàirt anns na seiseanan seo. Bidh tagraidhean don Mhòd fhèin an urra ri sgoilearan agus am pàrantan is faodar bruidhinn ris na sgoiltean mun a seo air thoiseach air ceann-latha nan tagraidhean. Bidh am pìos a thèid a theagasg iomchaidh don fharpais agus bidh e air a theagasg tron latha-sgoile.

Oidean
Bidh Gàidhlig agus sgilean seinn aig ar n-oidean air fad agus bidh PVG aca uile tro sgeama Fhèisean nan Gàidheal.

Ùine
Tha sinn an-dràsta a’ lìbhrigeadh seiseanan taice gach seachdain anns na sgoiltean agus gheibh a’ chlann 4 seachdainean de thaic far a bheil seo comasach agus sinn a’ dlùthadh air Mòd Obar Pheallaidh. Tha sinn an dùil na seiseanan taice seo a chumail a’ dol às dèidh làithean-saora an t-samhraidh suas gu ruige a’ Mhòid Nàiseanta Rìoghail (14-22 An Dàmhair 2022).

A’ cur a-staigh airson a’ Mhòid
Bidh e an urra ri pàrantan is luchd-cùraim an cuid chloinne a chlàradh air bhidio agus a chur a-staigh do Mhòd Obar Pheallaidh ma tha iad airson sin a dhèanamh. Is e Diluain 13 An t-Ògmhios 2022 an ceann-latha airson bhidiothan a chur a-staigh do Mhòd Obar Phealladh, agus thèid an cur a-staigh tron cheangal seo. Gheibhear taic le bhith gan clàradh agus gan cur a-staigh an seo. Faodar a’ chlann cuideachd a chur a-staigh don Mhòd Nàiseanta Rìoghail, a ghabhas àite aghaidh ri aghaidh, air làrach-lìn a’ Chomuinn Ghàidhealaich (ceann-latha airson tagraidhean fhathast ri dhearbhadh).

Creative Scotland The Scottish Government Bòrd na Gaidhlig Highland Council Argyll & Bute Council William Grant Foundation We are a Living Wage Employer