Fiosrachadh mu Fèisgoil

Tha Fèisgoil a’ lìbhrigeadh sheirbheisean cànain, ciùil, ealain is cultair do sgoiltean, ùghdarrasan ionadail, buidhnean poblach agus buidhnean coimhearsnachd air feadh Alba.

Seo taghadh de na pròiseactan a bhios Fèisgoil a’ tabhann:

  • Seiseanan Gàidhlig ann am bun-sgoiltean far a bheilear ag ionnsachadh na Gàidhlig mar chànan a bharrachd (C1+2)
  • Cuairtean timcheall àiteannan agus làraichean eachdraidheil
  • Clasaichean ciùil is seinn
  • Làithean de bhlasad na Gàidhlig
  • Obair dràma le dealbhan-cluiche Gàidhlig agus dà-chànanach
  • Seiseanan cànain eadar-ghinealach gus beairteas cainnt a neartachadh
  • Cur-seachadan tro mheadhan na Gàidhlig aig Fèisean is tachartasan coimhearsnachd … is barrachd

Gheibhear tuilleadh fiosrachaidh mun t-seirbheis an seo agus chithear bhideo de na clasaichean Blasad Gàidhlig againn gu h-ìseal. Tha eisimpleirean de na goireasan teagaisg a bhios sinn a’ cleachdadh mar phàirt den t-seirbheis seo ri faotainn air gach duilleag fa leth.

Creative Scotland The Scottish Government Bòrd na Gaidhlig Highland Council Argyll & Bute Council William Grant Foundation We are a Living Wage Employer