Hùb Hàb

’S e pròiseact tèater do chlann òga a th’ ann an Hùb Hàb a th’ air a lìbhrigeadh tron t-seirbheis Fèisgoil aig Fèisean nan Gàidheal.  Airson tuilleadh fiosrachaidh mu dheidhinn ‘Hùb Hàb’ cuiribh fios gu Aonghas MacLeòid air angus@feisean.scot.

Hùb Hàb 2022:  Ri Fuine is Fealla-dhà

’S e film goirid a th’ ann an Ri Fuine is Fealla-dhà a tha ag amas air clann òga ann an sgoiltean-àraich agus bun-sgoiltean Gàidhlig. Rè an fhilm thèid eòlas a chur air Hùb Hàb ’s na thachras nuair a dh’fheuchas i ri beagan fhuine a dhèanamh.

Tha am film corr is 18 mionaid a dh’fhaid ’s thèid 5 òrain a thaisbeanadh ann a th’ air an gabhail le Hùb Hàb (Ceitidh NicPhàrlain) le ceòl-taic bho Pablo Lafuente.  Chaidh Ri Fuine is Fealla-dhà a sgrìobhadh ’s a stiùireadh le Aonghas MacLeòid.

Na h-òrain

Cur-seachadan

Èist ri na h-òrain bhon fhilm an seo:

Òran Hùb Hàb


Reasabaidh son Cèic

Aig a’ bhùth


Òran an Fhuineadair


Òran sgiobalachaidh (NGD)


Hùb Hàb 2021:  Cuairt Bheag

’S e film goirid a th’ ann an Cuairt Bheag a tha ag amas air clann òga ann an sgoiltean-àraich agus bun-sgoiltean Gàidhlig. Rè an fhilm thèid eòlas a chur air Hùb Hàb ’s na thachras nuair a lorgas i bogsa draoidheil air starsach an taighe aice.

Tha am film corr is 18 mionaid a dh’fhaid ’s thèid ceithir òrain a thaisbeanadh ann a th’ air an gabhail le Hùb Hàb (Ceitidh NicPhàrlain) le ceòl taic bho Pablo Lafuente.  Chaidh Cuairt Bheag a sgrìobhadh ’s a stiùireadh le Aonghas MacLeòid.

Naidheachd – Òigridh air am brosnachadh gus cuairt bheag a ghabhail le film ùr.
Na h-òrain

Cur-seachadan

Èist ri na h-òrain bhon fhilm an seo:

Òran Hùb Hàb


Nach dèan thu deiseil?


Tha sinne a’ falbh air cuairt


’S fheàrr dhomh tilleadh dhachaigh


Òrain Hùb Hàb 2016 – 2020

Chaidh na h-òrain a nochd sna dealbhan-cluiche Hùb Hàb eadar 2016 agus 2020 a chlàradh as ùr le Ellen NicDhòmhnaill gan gabhail.  Faodar an coimhead air an t-sianal YouTube againn an seo:

 


Dealbhan-cluiche Hùb Hàb sna bliadhnaichean a dh’fhalbh:

Hùb Hàb 2020: Duanagan Aodaich
Chuir Hùb agus Hàb eòlas air aodach leis an dealbh-chluich Duanagan Aodaich.  Chaidh turas leis an dealbh-chluich a chumail eadar Diluain 2 agus Dihaoine 13 Màrt le taisbeanaidhean aig na sgoiltean ‘s sgoiltean-àraich a leanas: Bun-sgoil Beinn Chamshroin, Sgoil na Coille Nuaidhe, Bun-sgoil Chondobhrait, Sgoil-àraich Lyoncross, Bun-sgoil Taobh na Pàirce, Bun-sgoil Innis an Uillt, Sgoil-àraich Rowena, Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu, Bun-sgoil Thiriodh, Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu (Ath-thaigh), Bun-sgoil Ghàidhlig Ghleann Dail, Bun-sgoil Chnoc a’ Chonaisg, Bun-sgoil Thaigh a’ Chladaich, Bun-sgoil Achadh na Creige, Bun-sgoil Srath na h-Apainne, Bun-sgoil Obar Pheallaidh agus Bun-sgoil Goodlyburn. Bhathar an dùil tursan sgìreil a bharrachd a lìbhrigeadh do bhun-sgoiltean agus sgoiltean-àraich ann an Eilean Muile, na h-Eileanan an Iar agus sgìre Chomhairle na Gàidhealtachd ach chaidh na tursan seo a chur dheth air sgàth buaidh Chovid-19.

Hùb Hàb 2019: Rannan an Rathaid Mhòir
Ann an Rannan an Rathaid Mhòir chuir Hùb agus Hàb eòlas air sàbhailteachd rathaid.  Chaidh a’ chiad turas leis an dealbh-chluich seo a lìbhrigeadh anns a’ Mhàrt agus anns a’ Chèitean nuair a thadhail Hùb is Hàb air Eilean Thiriodh, Eilean Muile agus na h-Eileanan an Iar.  Fhuair iad cothrom tadhal air sgoiltean-àraich agus bun-sgoiltean Chomhairle na Gàidhealtachd agus Bun-sgoil Gilcomstoun ann an Obar Dheathain san t-Sultain.

Hùb Hàb 2018: Seirm na Sìde
Ann an ‘Seirm na Sìde’ chuir Hùb agus Hàb eòlas air an t-sìde.   Chaidh turas a dhèanamh le Seirm na Sìde anns a’ Ghiblean 2018 ann an ceann a deas na dùthcha agus sgìre Earra-ghàidheil.  Chaidh an dàrna turas tron Ghàidhealtachd a chumail eadar 3 agus 14 Sultain 2018 mar phàirt de dh’fhèis chiùil Blas.

Hùb Hàb 2017: Cumaidhean Ceòlmhor​
Chaidh ‘Hùb Hàb: Cumaidhean Ceòlmhor’ air turas air feadh na dùthcha ann an 2017.

Hùb Hàb 2016:   Hùb Hàb air Ghleus​
Chaidh ‘Hùb Hàb: Air Ghleus’ air chuairt ann an 2016.

Creative Scotland The Scottish Government Bòrd na Gaidhlig Highland Council Argyll & Bute Council William Grant Foundation We are a Living Wage Employer