Hùb Hàb

‘S e pròiseact tèater do chlann sna tràth-bhliadhnaichean a th’ann an Hùb Hàb, a th’air a lìbhrigeadh tron t-seirbheis Fèisgoil aig Fèisean nan Gàidheal, a tha gu mòr an comain maoineachadh a fhuaras bho Bhòrd na Gàidhlig agus Alba Chruthachail.

Tha dealbhan-cluiche Hùb Hàb ag amas air clann a tha eadar 3 agus 5 bliadhna a dh’aois ach tha iad cuideachd freagarrach airson clann-sgoile òga.

Ann an ‘Seirm na Sìde’ chuir Hùb agus Hàb eòlas air an t-sìde.   Chaidh turas a dhèanamh le Seirm na Sìde anns a’ Ghiblean ann an ceann a deas na dùthcha agus Earra-ghàidheal.  Chaidh an dàrna turas tron a’ Ghàidhealtachd a chumail eadar 3 agus 14 Sultain 2018 mar phàirt den fhèis chùil Blas.

Chaidh ‘Hùb Hàb: Cumaidhean Ceòlmhor’ air turas air feadh na dùthcha ann an 2017 agus chaidh Hùb Hàb: Air Ghleus air chuairt ann an 2016.

Airson tuilleadh fiosrachaidh mu dheidhinn ‘Hùb Hàb’ no na pròiseactan dràma eile a th’aig Fèisean nan Gàidheal cuiribh fios gu Aonghas MacLeòid air 01463 225 559  no angus@feisean.org

Naidheachdan mu na tursan a bh’againn le Hùb ‘s Hàb:
Hùb Hàb: Seirm na Sìde
​Hùb Hàb: Cumaidhean Ceòlmhor​
Hùb Hàb air Ghleus​
Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council