leig a-nuas

Hùb Hàb

‘S e pròiseact tèater do chlann anns na tràth-bhliadhnaichean a th’ann an Hùb Hàb, a th’air a lìbhrigeadh tron t-seirbheis Fèisgoil aig Fèisean nan Gàidheal, a tha gu mòr an comain maoineachadh a fhuaras bho Bhòrd na Gàidhlig agus Alba Chruthachail.  Tha dealbhan-cluiche Hùb Hàb ag amas air clann a tha eadar 3 agus 5 bliadhna a dh’aois ach tha iad cuideachd freagarrach airson clann-sgoile òga eadar clas 1 agus clas 3.

Airson tuilleadh fiosrachaidh mu dheidhinn ‘Hùb Hàb’ no na pròiseactan dràma eile a th’aig Fèisean nan Gàidheal cuiribh fios gu Aonghas MacLeòid air 01463 225 559  no angus@feisean.org

Naidheachdan mu na tursan a bh’againn le Hùb ‘s Hàb:

Hùb Hàb 2019: Rannan an Rathaid Mhòir
Ann an Rannan an Rathaid Mhòir chuir Hùb agus Hàb eòlas air sàbhailteachd rathaid.  Chaidh a’ chiad turas leis an dealbh-chluich seo a’ lìbhrigeadh anns a’ Mhàrt agus anns a’ Chèitean a thadhail Hùb is Hàb air Eilean Thiriodh, Eilean Muile agus na h-Eileanan an Iar.  Fhuair iad cothrom tadhal air sgoiltean-àraich agus bun-sgoiltean Chomhairle na Gàidhealtachd agus Bun-sgoil Gilcomstoun ann an Obar Dheathain san t-Sultain.

Hùb Hàb 2018: Seirm na Sìde
Ann an ‘Seirm na Sìde’ chuir Hùb agus Hàb eòlas air an t-sìde.   Chaidh turas a dhèanamh le Seirm na Sìde anns a’ Ghiblean 2018 ann an ceann a deas na dùthcha agus sgìre Earra-ghàidheal.  Chaidh an dàrna turas tron a’ Ghàidhealtachd a chumail eadar 3 agus 14 Sultain 2018 mar phàirt den fhèis chùil Blas.


Hùb Hàb: Cumaidhean Ceòlmhor​
Chaidh ‘Hùb Hàb: Cumaidhean Ceòlmhor’ air turas air feadh na dùthcha ann an 2017.

 

 

 

Hùb Hàb air Ghleus​
Chaidh ‘Hùb Hàb: Air Ghleus’ air chuairt ann an 2016.

Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council