Hùb Hàb

‘S e pròiseact tèater do chlann òga a th’ann an Hùb Hàb, a th’air a lìbhrigeadh tron t-seirbheis Fèisgoil aig Fèisean nan Gàidheal, a tha gu mòr an comain maoineachadh a fhuaras bho Bhòrd na Gàidhlig agus Alba Chruthachail.  Tha dealbhan-cluiche Hùb Hàb ag amas air clann a tha eadar 3 agus 5 bliadhna a dh’aois ach tha iad cuideachd freagarrach airson clann-sgoile òga eadar clas 1 agus clas 3.

Airson tuilleadh fiosrachaidh mu dheidhinn ‘Hùb Hàb’ no na pròiseactan dràma eile a th’aig Fèisean nan Gàidheal cuiribh fios gu Aonghas MacLeòid air  angus@feisean.scot

Naidheachdan mu na tursan a bh’againn le Hùb ‘s Hàb:

Hùb Hàb 2020: Duanagan Aodaich
Chuir Hùb agus Hàb eòlas air aodach leis an dealbh-chluich as ùire againn Duanagan Aodaich.  Chaidh turas leis an dealbh-chluich a chumail eadar Diluain 2 agus Dihaoine 13 Màrt le taisbenaidhean aig na sgoiltean ‘s sgoiltean-àraich a leanas:  Bun-sgoil Beinn Chamshroin, Sgoil na Coille Nuaidhe, Bun-sgoil Chondobhrait, Sgoil-àraich Lyoncross, Bun-sgoil Taobh na Pàirce, Bun-sgoil Innis an Uillt, Sgoil-àraich Rowena, Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu, Bun-sgoil Thiriodh, Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu (Ath-thaigh), Bun-sgoil Ghàidhlig Ghleann Dail, Bun-sgoil Chnoc a’ Chonaisg, Bun-sgoil Thaigh a’ Chladaich, Bun-sgoil Achadh na Creige, Bun-sgoil Srath na h-Apainne, Bun-sgoil Obar Pheallaidh agus Bun-sgoil Goodlyburn.

Bhathar an dùil tursan sgìreil a bharrachd a lìbhrigeadh do bhun-sgoiltean ‘s sgoiltean-àraich ann an Eilean Muile, na h-Eileanan an Iar agus sgìre Chomhairle na Gàidhealtachd ach chaidh na tursan seo a chur dheth air sgàth buaidh Covid-19.

Hùb Hàb 2019: Rannan an Rathaid Mhòir
Ann an Rannan an Rathaid Mhòir chuir Hùb agus Hàb eòlas air sàbhailteachd rathaid.  Chaidh a’ chiad turas leis an dealbh-chluich seo a’ lìbhrigeadh anns a’ Mhàrt agus anns a’ Chèitean a thadhail Hùb is Hàb air Eilean Thiriodh, Eilean Muile agus na h-Eileanan an Iar.  Fhuair iad cothrom tadhal air sgoiltean-àraich agus bun-sgoiltean Chomhairle na Gàidhealtachd agus Bun-sgoil Gilcomstoun ann an Obar Dheathain san t-Sultain.

Hùb Hàb 2018: Seirm na Sìde
Ann an ‘Seirm na Sìde’ chuir Hùb agus Hàb eòlas air an t-sìde.   Chaidh turas a dhèanamh le Seirm na Sìde anns a’ Ghiblean 2018 ann an ceann a deas na dùthcha agus sgìre Earra-ghàidheal.  Chaidh an dàrna turas tron a’ Ghàidhealtachd a chumail eadar 3 agus 14 Sultain 2018 mar phàirt den fhèis chiùil Blas.

Hùb Hàb 2017: Cumaidhean Ceòlmhor​

Chaidh ‘Hùb Hàb: Cumaidhean Ceòlmhor’ air turas air feadh na dùthcha ann an 2017.

Hùb Hàb 2016:   Hùb Hàb air Ghleus​
Chaidh ‘Hùb Hàb: Air Ghleus’ air chuairt ann an 2016.

Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council