Dealbh-chluich na Nollaig

A h-uile bliadhna bidh Fèisean nan Gàidheal a’ riochdachadh is a’ dol air chuairt le panto Gàidhlig ùr airson clann bun-sgoile air feadh na dùthcha.  Thèid na dealbhan-cluiche Nollaig seo a lìbhrigeadh tron t-seirbheis Fèisgoil againn agus tha sinn gu mòr an comain Bòrd na Gàidhlig airson maoineachadh a fhuaras gus na dealbhan-chluich a rìochdachadh agus tursan a lìbhrigeadh.

Airson tuilleadh fiosrachaidh cuiribh fios gu Aonghas MacLeòid aig Fèisean nan Gàidheal air angus@feisean.scot.

Panto 2022: Fiodhògaidhio agus an Fharpais-chiùil

Tha Fiodhògaidhio agus an Fharpais-chiùil  ag innse mu Arturo aig a bheil bùth ionnsramaidean-ciùil a tha ann an cunnart. Tha dèideag cheòlmhor ùr a chruthaich Arturo na adhbhar dòchais dha, ach chan fhada gus an tèid an ceòl air feadh na fìdhle!

Ghabh turas le taisbeanaidhean aig 18 bun-sgoiltean Gàidhlig àite eadar 5 agus 16 Dùbhlachd. Chaidh taisbeanadh poblach a ghabh àite aig Acadamaidh Rìoghail Inbhir Nis air Diardaoin 8 Dùbhlachd fhilmeadh agus chaidh a thabhann do bhun-sgoiltean Gàidhlig agus àrd-sgoiltean le roinnean Gàidhlig air 15 Dùbhlachd. Thèid am film seo a thaisbeanadh air loidhne air duilleag Facebook Fhèisean nan Gàidheal air Dimàirt 20 Dùbhlachd aig 7f.

Goireasan-sgoile

Na h-òrain
Na cleasaicheanPanto 2021: Ùisdean agus am Fìdhlear Seunta

Air sgàth buaidh Covid-19 chaidh an dealbh-chluich Nollaig ùr againn fhilmadh is chaidh a thabhann air loidhne do do bhun-sgoiltean Gàidhlig agus àrd-sgoiltean le roinnean Gàidhlig meadhan na Dùbhlachd.   Chaidh am film a thaisbeanadh gu poblach air duilleag Facebook Fèisean nan Gàidheal Dhiardaoin 16 Dùbhlachd 2021.

Goireas-sgoile


Panto 2020:  Ròs Bhàn agus na Seachd Sìthichean

Naidheachd mu Ròs Bhàn agus na Seachd Sìthichean

Ann an 2020 air sgàth buaidh Covid-19 chaidh an dealbh-chluich Nollaig ùr againn fhilmadh is chaidh a thabhann air loidhne do bhun-sgoiltean Gàidhlig air feadha na dùthcha.   Chaidh am film a thaisbeanadh gu poblach air duilleag Facebook Fèisean nan Gàidheal oidhche Dhiardaoin 17 Dùbhlachd 2020 agus tha e fhathast ri fhaicinn air an duilleag seoPanto 2019:  Peadar Dan agus am Mapa-ionmhais

Chaidh turas nàiseanta a chumail eadar Diluain 26 den t-Samhain agus Dihaoine 13 den Dùbhlachd 2019 le taisbeanadh poblach aig an Ironworks air Diardaoin 12 den Dùbhlachd 2019.

Naidheachd mu Peadar Dan agus am Mapa-ionmhais


Panto 2018: Seocan agus am Bogsa-ciùil

Chan eil sgillinn ruadh aig Seocan ‘s a sheanmhair airson na Nollaig ach nuair a lorgas Seocan seann bhogsa-chiùil san lobht, tha e coltach gu bheil fortan an dàn dha.

Naidheachd mu Seocan agus am Bogsa-ciùil

Panto 2017: Anna Bheag a’ Chòta Dheirg

’S fhada o chuala duine sgeul mu mhadadh-allaidh acrach sa choille sheunta ’s chan eil adhbhar dragh air Anna Bheag nuair a chuireas i roimhpe tadhal air a sinn-seanmhair airson a co-là breith… saoil a bheil i glic?

Naidheachd mu Anna Bheag a’ Chòta Dheirg

Panto 2016: Hansel ‘s Gretel agus Fèill Mhòr na Fuine

Air Dihaoine 9 Dùbhlachd 2016 chrìochnaich an turas nàiseanta den dealbh-chluich Nollaig Hansel & Gretel agus Fèill Mhòr na Fuine le taisbeanadh ann an Inbhir Pheofharain agus Baile Dhubhthaich.  Rè an turais, a mhair 10 latha, fhuair corr is 2000 duine-cloinne le Gàidhlig bho 45 sgoil cothrom an dealbh-chluich Nollaig fhaicinn agus bha taisbenadh poblach ann cuideachd a chaidh a chumail aig an Ironworks ann an Inbhir Nis air Diardaoin 8 Dùbhlachd. Ann an 2016 fhuair sgoiltean Gàidhlig ann an Leòdhas ’s na Hearadh cothrom a faicinn le trì taisbeanaidhean aig Talla Bhaile Steòrnabhaigh air Diluain 5 Dùbhlachd agus taisbeanadh anns na Hearadh, aig Sgoil Sir E. Scott air madainn Dimàirt 6 Dùbhlachd.

Chaidh an dealbh-chluich a sgrìobhadh agus a stiùireadh le Aonghas MacLeòid, Oifigear Dràma Fhèisean nan Gàidheal, dhealbhaich Shanon White na propaichean agus dreach na stèidse agus dhealbhaich Laura Cowie na culaidhean. Bha ceathrar a’ cleasachd san dealbh-chluich: Calum Dòmhnallach, MJ Deans, Debbie NicAoidh agus Iain Beggs.

Dealbhan bho thaisbeanadh a bh’aig Acadamaidh Inbhir Pheofharain air Diardaoin 9 Dùbhlachd le Bun-sgoil Inbhir Pheofharain, Bun-sgoil Bruach na Muilne, Inbhir Narainn agus Bun-sgoil Ulapuil an làthair.

9:12:16 Hansel and Gretel  012


Panto 2015: Marsaili agus a’ Bhleideag Airgid

Bha an taisbeanadh sònraichte seo – Marsaili agus a’ Bhleideag Airgid – air an àrd-ùrlar airson deich latha is shiubhal na cleasaichean còrr is 1,200 mìle, a’ tadhal air bailtean beag is mòr air feadh na dùthcha. Ged nach eil e comasach do Fhèisean nan Gàidheal am panto a thoirt dha na sgoiltean is ionadan Gàidhlig gu lèir san dùthaich gach bliadhna, tha e na amas dhan bhuidhinn slighe na cuairt atharrachadh bho bhliadhna gu bliadhna gus na sgoiltean gu lèir a fhrithealadh.

Ruith a’ chuairt eadar 30 Samhain agus 11 Dùbhlachd 2016, a’ tadhal air 17 sgoiltean le 26 sgoiltean eile a’ cruinneachadh sna sgoiltean as fhaisge orra airson an taisbeanadh fhaicinn còmhla. Tha na ceithir cleasaichean – Ellen NicDhòmhnaill, Catriona NicNeacail, Iain Beggs is an t-Oifigear Dràma againn, Aonghas MacLeòid – air cliù a chosnadh dhaibh fhèin thar nam bliadhnaichean, le cuid aca le pàirtean ann am Bannan, dràma Ghàidhlig a th’ air BBC Alba. Rinn Laura Cowie na culaidhean sònraichte dhaibh is bha Daibhidh Walker gan stiuìreadh.

“Moladh mòr air na seòid a bha air àrd ùrlar airson aire an t-sluaigh a glacadh le taisbeanadh a bha cho innleachdail is spòrsail. Bha e uabhasach math cuideachd sgoilearan Gàidhlig na sgìre fhaicinn cruinn còmhla air adhbhar cho tlachdmhor.”

“Chòrd e riunn uile gu mòr! Am fear a b’ fheàrr gu ruige seo – uabhasach math!”

“Bha sinn dìreach airson taing a thoirt dhuibh airson a thighinn a thadhal oirnn ann an 2015. Chòrd e ris a h-uile sgoilear agus tidsear gu mòr, abair gàireachdainn a rinn sinn uile!”

Creative Scotland The Scottish Government Bòrd na Gaidhlig Highland Council Argyll & Bute Council William Grant Foundation We are a Living Wage Employer