Oide

Tro FèisTV tha Fèisean nan Gàidheal a’ toirt cothrom do dhaoine air feadh an t-saoghail tachartasan fhaicinn beò air an eadar-lìon cho math ri ceòl traidiseanta agus òrain Ghàidhlig ionnsachadh air-loidhne. 

Bidh FèisTV ag obair ann an ceithear earrannan:

  1. A’ craoladh thachartasan bhon tasglann
  2. A’ craoladh thachartasan air ùr-chlàradh
  3. A’ sruthadh thachartasan beò air-loidhne
  4. An t-seirbheis teagaisg ‘Oide’

Bidh Oide a’ tabhann cothrom do luchd-cleachdaidh taghadh de bhideothan teagaisg ro-chlàraichte aig ìrean tòiseachaidh, eadar-mheadhannach agus adhartach bho eòlaichean teagaisg ciùil is seinn. Bidh na ciad leasanan anns gach sreath ri fhaighinn an asgaidh le cosgais air leasanan a bharrachd.

Tha sinn an-dràsta a’ sìreadh thagraidhean bho grunn chunnraidearan tairgsean a chur thugainn gus seirbheisean a thabhann do Fèisean nan Gàidheal, mar a th’ air a mhìneachadh sa phasgan tairgse aig oir na duilleige seo, gus bhideothan de leasanan ciùil is seinn a leasachadh ‘s a chlàradh mar phàirt de dh’earran Oide FèisTV.

Creative Scotland The Scottish Government Bòrd na Gaidhlig Highland Council Argyll & Bute Council William Grant Foundation We are a Living Wage Employer