Coinneamh Bhliadhnail agus Co-Labhairt 2019

Thèid Coinneamh Bhliadhnail Fèisean nan Gàidheal a chumail Dihaoine 27 Sultain 2019 ann an Taigh-òsta Kingsmills, Inbhir Nis.

Thèid Co-labhairt na buidhne air adhart Disathairne 28 Sultain san aon àite.

Gheibhear Prògram na Co-labhairt air taobh deas na duilleige.

Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council