Coinneamh Bhliadhnail agus Co-Labhairt 2018

Thèid Coinneamh Bhliadhnail Fèisean nan Gàidheal a chumail Dihaoine 28 Sultain 2018 ann an Taigh-òsta Am Bhaile, Ghlaschu.

Thèid Co-labhairt na buidhne air adhart Disathairne 29 Sultain san aon àite.

Gheibhear Prògram na Co-labhairt air taobh deas na duilleige.

Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council