Songs Database

Fuaran (The Spring)

Climbing the Green Pastures – Days gone by – To the tune – Clachan Glinn Da Ruadhail

Fuaran (The Spring)

Under Glamaig – It’s unlikely I will ever climb again

Fuaran (The Spring)

Oh, Let’s go my Dear To the tune – Thrush Grove

Fuaran

I’d drink to the health of Charlie

Earra-Ghàidheal is Bòd


Fuaran

Another Song on Culloden Day (selection of verses)

A' Ghàidhealtachd


Fuaran

My love is the young brown-haired girl

Earra-Ghàidheal is Bòd


Bliadhna Cladaichean is Uisgeachan

Uisge ruith gu siorraidh buan – en

Sgìrean Eile


Bliadhna Cladaichean is Uisgeachan

Fad om dhachaigh – en

Na h-Eileanan Siar


Bliadhna Cladaichean is Uisgeachan

A Mhaighdeannan ’s a mhnathan òg – en

Sgìrean Eile


Bliadhna Cladaichean is Uisgeachan

Màili Dhonn – en

Sgìrean Eile


Bliadhna Cladaichean is Uisgeachan

O cha bhi Nollaig ann – en

Earra-Ghàidheal is Bòd


Bliadhna Cladaichean is Uisgeachan

Marbhrann do Iain Garbh Mac Ghille Chaluim Ratharsair – en

Na h-Eileanan Siar


Bliadhna Cladaichean is Uisgeachan

Dùil ri Rubha an Tiùmpain fhaicinn – en

Na h-Eileanan Siar


Bliadhna Cladaichean is Uisgeachan

Tràigh Shanndaigh – en

Na h-Eileanan Siar


Bliadhna Cladaichean is Uisgeachan

Tha Mi fo Chùram air Cùlaibh Èirinn – en

Na h-Eileanan Siar


Bliadhna Cladaichean is Uisgeachan

Òran na Lìn Mhòra – en

Na h-Eileanan Siar


Bliadhna Cladaichean is Uisgeachan

Port na h-eal’ air an tràigh – en

Earra-Ghàidheal is Bòd


Bliadhna Cladaichean is Uisgeachan

Loch na h-Òb – en

Na h-Eileanan Siar


Bliadhna Cladaichean is Uisgeachan

Òran an Induna – en

Sgìrean Eile


Bliadhna Cladaichean is Uisgeachan

Òran an Ròin – en

Sgìrean Eile


Bliadhna Cladaichean is Uisgeachan

Zulu Dhòmhnaill Ruaidh – en

Na h-Eileanan Siar


Bliadhna Cladaichean is Uisgeachan

Tràigh a’ Mhachair’ – en

Earra-Ghàidheal is Bòd


Bliadhna Cladaichean is Uisgeachan

Dh’ èirich mise rinn mi gluasad – en

Earra-Ghàidheal is Bòd


Bliadhna Cladaichean is Uisgeachan

Dh’ èirich mi moch – en

Na h-Eileanan Siar


Bliadhna Cladaichean is Uisgeachan

Seat Phort – en

Earra-Ghàidheal is Bòd


Bliadhna Cladaichean is Uisgeachan

Turas do Steòrnabhagh (Siubhal mar ri Deòrsa Duinn) – en

Na h-Eileanan Siar


Bliadhna Cladaichean is Uisgeachan

Tobar Tobar Sìolaidh – en

Na h-Eileanan Siar


Bliadhna Cladaichean is Uisgeachan

Òran do Eilean Mhiughalaigh – en

Na h-Eileanan Siar


Bliadhna Cladaichean is Uisgeachan

Cur Cùlaibh ri Asainte – en

A' Ghàidhealtachd


Bliadhna Cladaichean is Uisgeachan

Cladaich Loch Iù – en

A' Ghàidhealtachd


Bliadhna Cladaichean is Uisgeachan

Mhòrag ’s na hò ro gheallaidh – en

Na h-Eileanan Siar


Bliadhna Cladaichean is Uisgeachan

Soraidh gu Loch Bhraoin – en

A' Ghàidhealtachd


Bliadhna Cladaichean is Uisgeachan

Air an Tràigh – en

Na h-Eileanan Siar


Bliadhna Cladaichean is Uisgeachan

A Mhòr nighean Uilleam ’ic ’an Bhàin – en

Na h-Eileanan Siar


Bliadhna Cladaichean is Uisgeachan

Caol Muile – en

Earra-Ghàidheal is Bòd


Bliadhna Cladaichean is Uisgeachan

On dh’fhàg thu mi ’s mulad orm – en

Na h-Eileanan Siar


Bliadhna Cladaichean is Uisgeachan

Iorram Ùigeach – en

Na h-Eileanan Siar


Bliadhna Cladaichean is Uisgeachan

Òran na h-Earbaig – en

Earra-Ghàidheal is Bòd


Bliadhna Cladaichean is Uisgeachan

A’ Fàgail Ghriais – en

Na h-Eileanan Siar


Bliadhna Cladaichean is Uisgeachan

Hè Na Brògan – en

Na h-Eileanan Siar


Bliadhna Cladaichean is Uisgeachan

Duan na Muildheartaich – en

Earra-Ghàidheal is Bòd


Bliadhna Cladaichean is Uisgeachan

Dà Thaobh Loch Seile – en

Earra-Ghàidheal is Bòd


Bliadhna Cladaichean is Uisgeachan

Hi Ho Ro Tha mi Duilich – en

Na h-Eileanan Siar


Bliadhna Cladaichean is Uisgeachan

Chan e caoidh MhicShiridh – en

Na h-Eileanan Siar


Bliadhna Cladaichean is Uisgeachan

Mi ’n seo air bòrd air long nan seòl – en

Na h-Eileanan Siar


Bliadhna Cladaichean is Uisgeachan

Òran don Mhorbhairne – en

Earra-Ghàidheal is Bòd


Bliadhna Cladaichean is Uisgeachan

Gura thall ann an Sòaigh – en

Na h-Eileanan Siar


Bliadhna Cladaichean is Uisgeachan

Tha mo spiorad cianail – en

Na h-Eileanan Siar


Bliadhna Cladaichean is Uisgeachan

Allt an t-Siùcair – en

A' Ghàidhealtachd


Bliadhna Cladaichean is Uisgeachan

Òran na Muice-mara – en

Na h-Eileanan Siar


Bliadhna Cladaichean is Uisgeachan

Deàrrsadh Gealaich air Loch Hostadh – en

Na h-Eileanan Siar


Bliadhna Cladaichean is Uisgeachan

Òran na Politician – en

Na h-Eileanan Siar


Bliadhna Cladaichean is Uisgeachan

Suas an Fheamainn – en

Na h-Eileanan Siar


Bliadhna Cladaichean is Uisgeachan

An t-Alltan Dubh – en

A' Ghàidhealtachd


Bliadhna Cladaichean is Uisgeachan

Puirt-à-Beul – en

Na h-Eileanan Siar


Bliadhna Cladaichean is Uisgeachan

An ataireachd bhuan – en

Na h-Eileanan Siar


Bliadhna Cladaichean is Uisgeachan

Mo rùn air na maraichean – en

Sgìrean Eile


Fuaran

Air a’ Cheathramh Latha de dh’August – en

Na h-Eileanan Siar