All Songs

Song words & information

Each song has its own page where you will find song lyrics and information as well as an mp3 recording, a video and a downloadable PDF file of the song words.  Sound files can be listened to and downloaded for free through Soundcloud.  

A

Air a’ Cheathramh Latha de dh’August

Amhran do dh’Aonghas ‘Ic ‘Ailein

Aoir an Rodain

B

Bàthadh Dhail

Bàthadh na Duibhsgeir – NEW

Bothan Àirigh am Bràigh Raineach

C

Coitearan Bhatarsaigh – NEW

Crodh Chailein

Cumha Ghriogair MhicGriogair

F

Fàil Ò Rò Bhon Dh’Fhàg Sinn

Fàilte Dhruim Fionn – NEW

H

Ho Rò Tha Mi Sunndach (Bàta Beag Mo Rùin)

I

Ag Ionndrainn

An t-Iorram Niseach

M

Marbhrann do Sheòrdag

Mo Chùlaibh

Moladh Eubhal

Mo Mhallachd air na Caoraich Mhòr – NEW

Mo Nighean Dubh is Bòidheach Dubh

N

Nach Till Thu, Dhòmhnaill? – NEW

O

Òran Bhàgh a’ Chàise

Òran Ghleann Bhargaill – NEW

Òran Kirsteen

R

Rathad Ùr Loch Portain

S

‘S e Tiriodh an t-Eilean as Bòidhche fon Ghrèin

T

Teannadh ris a’ Chaolas

Tè nan Gorm-shùilean Meallach – NEW

Tìm