Cuiribh fios

Airson barrachd fiosrachaidh mu Fhuaran nach cuir sibh fios gu:

Karen Oakley
Oifigear Leasachaidh

Fèisean nan Gàidheal
2 Barraid Àird Rois
Inbhir Nis
IV3 5NQ

post-d:

karen@feisean.org

fòn:

01463 225559