Na h-òrain air fad

Facail is Fiosrachadh mu na h-òrain

Tha duilleag fa-leth againn do gach òrain far am faighear facail, fiosrachadh, clàradh agus bhideo.  Tha faidhle PDF a ghabhas sàbhaladh air gach duilleag agus faodar èisteachd ri clàraidhean is an sàbhaladh saor ‘s an asgaidh tro Soundcloud.

 

A

Air a’ Cheathramh Latha de dh’August

Amhran do dh’Aonghas ‘Ic ‘Ailein

Aoir an Rodain

B

Bàthadh Dhail

Bàthadh na Duibhsgeir – ÙR

Bothan Àirigh am Bràigh Raineach

C

Coitearan Bhatarsaigh – ÙR

Crodh Chailein

Cumha Ghriogair MhicGriogair

F

Fàil Ò Rò Bhon Dh’Fhàg Sinn

Fàilte Dhruim Fionn – ÙR

H

Ho Rò Tha Mi Sunndach (Bàta Beag Mo Rùin)

I

Ag Ionndrainn

An t-Iorram Niseach

M

Marbhrann do Sheòrdag

Mo Chùlaibh

Moladh Eubhal

Mo Mhallachd air na Caoraich Mhòr – ÙR

Mo Nighean Dubh is Bòidheach Dubh

N

Nach Till Thu, Dhòmhnaill? – ÙR

O

Òran Bhàgh a’ Chàise

Òran Ghleann Bhargaill – ÙR

Òran Kirsteen

R

Rathad Ùr Loch Portain

S

‘S e Tiriodh an t-Eilean as Bòidhche fon Ghrèin

T

Teannadh ris a’ Chaolas

Tè nan Gorm-shùilean Meallach – ÙR

Tìm