Stòr-dàta òrain

Bliadhna Cladaichean is Uisgeachan

Marbhrann do Iain Garbh Mac Ghille Chaluim Ratharsair

Na h-Eileanan Siar


Bliadhna Cladaichean is Uisgeachan

Tha Mi fo Chùram air Cùlaibh Èirinn

Na h-Eileanan Siar


Bliadhna Cladaichean is Uisgeachan

Dh’ èirich mise rinn mi gluasad

Earra-Ghàidheal is Bòd


Bliadhna Cladaichean is Uisgeachan

Turas do Steòrnabhagh (Siubhal mar ri Deòrsa Duinn)

Na h-Eileanan Siar


Bliadhna Cladaichean is Uisgeachan

A Mhòr nighean Uilleam ’ic ’an Bhàin

Na h-Eileanan Siar


Bliadhna Cladaichean is Uisgeachan

Mi ’n seo air bòrd air long nan seòl

Na h-Eileanan Siar