Ionnsachadh Inbheach

Tha grunn dhòighean ùra ann Gàidhlig ionnsachadh agus ’s e fear de na dòighean as soirbheachaile, Ùlpan. Tha cùrsaichean air an dealbh a’ cleachdadh an t-siostaim Ùlpan agus dòighean-teagaisg cànain eile. Gabhaidh na cùrsaichean a lìbhrigeadh le fileantaich a gheibh trèanadh air feadh na dùthcha.

Chan eil teagamh nach e an dòigh as fheàrr Gàidhlig ionnsachadh a bhith am measg sluagh no coimhearsnachd Ghàidhlig agus dòigh a lorg air a bhith a’ cleachdadh na Gàidhlig gu cunbhalach.

Tha na buannachdan an lùib dà-chànanas a-nis dearbhte agus tha cothroman ùra a’ nochdadh fad na h-ùine a’ Ghàidhlig a chur gu feum ann an saoghal an latha an-diugh, biodh sin eadar cothroman-cosnaidh agus cur-seachad.

Faclan feumail

Gàidhlig Gaelic
Ag ionnsachadh na Gàidhlig Learning Gaelic
Sgoil School
Bun-sgoil Primary School
Àrd-sgoil Secondary School
A’ dol don sgoil Going to school
Tha mi anns an sgoil I am in school
Tha an sgoil math The school is good
Neach-teagaisg/Tidsear Teacher
Cuspair Subject
Sgoil mhòr/Sgoil bheag Big school/Small school
Sgoil Ghàidhlig Gaelic School
Colaiste College
Tha mi sa cholaiste I am in college
Oilthigh University
Tha mi aig an oilthigh I am at university
Tha mi nam oileanach I am a student
Tha mi ag ionnsachadh I am learning
Bidh mi a’ dol gu clas Gàidhlig I go to a Gaelic class
Is toil leam a bhith a’ bruidhinn I enjoy speaking
Èist rium Listen to me
Tha leughadh a’ còrdadh rium I enjoy reading
Tha mi a’ tuigsinn I understand
Chan eil mi gad thuigsinn I don’t understand you
Can a-rithist e Say it again
A’ bruidhinn a-mach Speaking out
’S e an t-ionnsachadh òg an t-ionnsachadh bòidheach Early learning is beautiful learning
Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council