Ionnsachadh Inbheach

Tha grunn dhòighean ùra ann Gàidhlig ionnsachadh, nam measg Duolingo. Tha Ùlpan ga chur gu feum le cuid de dh’ùghdarrasan ionadail agus tha cùrsaichean air an dealbh a’ cleachdadh an t-siostaim seo agus dòighean-teagaisg cànain eile. Gabhaidh na cùrsaichean a lìbhrigeadh le fileantaich a gheibh trèanadh air feadh na dùthcha.

Chan eil teagamh nach e an dòigh as fheàrr Gàidhlig ionnsachadh a bhith am measg sluagh no coimhearsnachd Ghàidhlig agus dòigh a lorg air a bhith a’ cleachdadh na Gàidhlig gu cunbhalach.

Tha na buannachdan an lùib dà-chànanas a-nis dearbhte agus tha cothroman ùra a’ nochdadh fad na h-ùine a’ Ghàidhlig a chur gu feum ann an saoghal an latha an-diugh, biodh sin eadar cothroman-cosnaidh agus cur-seachad.

Faclan feumail

Gàidhlig Gaelic
Ag ionnsachadh na Gàidhlig Learning Gaelic
Sgoil School
Bun-sgoil Primary School
Àrd-sgoil Secondary School
A’ dol don sgoil Going to school
Tha mi anns an sgoil I am in school
Tha an sgoil math The school is good
Neach-teagaisg/Tidsear Teacher
Cuspair Subject
Sgoil mhòr/Sgoil bheag Big school/Small school
Sgoil Ghàidhlig Gaelic School
Colaiste College
Tha mi sa cholaiste I am in college
Oilthigh University
Tha mi aig an oilthigh I am at university
Tha mi nam oileanach I am a student
Tha mi ag ionnsachadh I am learning
Bidh mi a’ dol gu clas Gàidhlig I go to a Gaelic class
Is toil leam a bhith a’ bruidhinn I enjoy speaking
Èist rium Listen to me
Tha leughadh a’ còrdadh rium I enjoy reading
Tha mi a’ tuigsinn I understand
Chan eil mi gad thuigsinn I don’t understand you
Can a-rithist e Say it again
A’ bruidhinn a-mach Speaking out
’S e an t-ionnsachadh òg an t-ionnsachadh bòidheach Early learning is beautiful learning
Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council We are a Living Wage Employer