Ionnsramaidean Ciùil

Le taic bho Mhaoin a’ Chrannchuir aig Alba Chruthachail, tha ionnsramaidean ciùil ri fhaighinn bho Fèisean nan Gàidheal airson a dhèanamh cinnteach gu bheil goireasan teagaisg a tha a dhìth air na Fèisean aca an asgaidh.

Aig amannan eile dh’fhaodadh daoine fa leth ionnsramaid a ghabhail air mhàl aig prìs gu math reusanta.  Tha liosta de na prìsean ri fhaighinn an seo no air taobh deas na duilleige.

Leigibh fios gu Lucas Slater air luke@feisean.scot no air fòn 01478 613355 le bhur n-iarrtasan.

Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council