Ionnsramaidean Ciùil

Le taic bho Mhaoin a’ Chrannchuir aig Alba Chruthachail, tha ionnsramaidean ciùil ri fhaighinn bho Fèisean nan Gàidheal airson a dhèanamh cinnteach gu bheil goireasan teagaisg a tha a dhìth air na Fèisean aca an asgaidh.

Aig amannan eile dh’fhaodadh daoine fa leth ionnsramaid a ghabhail air mhàl aig prìs gu math reusanta.
Tha liosta de chosgaisean fastaidh gu h-ìosal:

Clarsach – £20
Fidheall 1/4 or 1/2 – £5
Fidheall 3/4 or 4/4 – £8
Bogsa – £8
Meur-chlàr – £8
Giotàr – £8

Leigibh fios gu Lucas Slater air luke@feisean.scot no air fòn 01478 613355 le bhur n-iarrtasan.

Creative Scotland The Scottish Government Bòrd na Gaidhlig Highland Council Argyll & Bute Council William Grant Foundation We are a Living Wage Employer