Maoin nan Ealan Gàidhlig

‘S e sgeama a th’ ann am Maoin nan Ealan Gàidhlig, maoinichte le Alba Chruthachail agus Bòrd na Gàidhlig, air a riaghladh le Fèisean nan Gàidheal is fosgailte do bhuidhnean is daoine fa leth.

Tha £75,000 ri sgaoileadh ann an 2023-24. Ged a tha Fèisean nan Gàidheal a’ ruith an sgeama, thèid co-dhùnaidhean air tabhartasan a dhèanamh le panail a chaidh a stèidheachadh leis na buill a leanas:

 • Iain Mac a’ Ghobhainn
 • Art MacCarmaig (Fèisean nan Gàidheal)
 • Magaidh Nic a’ Ghobhainn
 • Sarah NicEachainn
 • Anna NicGuaire (Alba Chruthachail)
 • Brian Ó hEadhra (Bòrd na Gàidhlig)

Gheibhear clàr an com-pàirtean an seo.

Bidh aon cheann-là eile ann airson iarrtasan:

 • 5f Dihaoine 10.11.2023

Feumar tagradh sgrìobhte ullachadh ‘s bidh muinntir Fèisean nan Gàidheal agus Alba Chruthachail a’ measadh phròiseactan.

Tha Maoin nan Ealan Gàidhlig ann gus taic a chumail ri pròiseactan ealan Gàidhlig a chur an gnìomh. Ann an 2023-24 bidh prìomhachas ga thoirt do phròiseactan:

 • Air an lìbhrigeadh tro mheadhan na Gàidhlig
 • A bhios a’ cur ri cleachdadh no ionnsachadh na Gàidhlig
 • Bho luchd-ealain fa leth, buidhnean de luchd-ealain, no buidhnean-ealain gus obair a chruthachadh no a thaisbeanadh
 • Le compàirteachas eadar-nàiseanta
 • Bho luchd-ealain fa leth airson feumalachdan leasachaidh a choilionadh
 • A’ togail sgilean gnìomhachais ann am buidhnean-ealain no coimhearsnachdan a chuireadh ri seasmhachd.

Chan urrainnear Maoin nan Ealan Gàidhlig a chleachdadh:

 • Mu choinneamh maoin eile bho Alba Chruthachail no Bòrd na Gàidhlig
 • Airson co-fharpaisean a chur air dòigh.

Gheibhear stiùireadh agus foirm iarrtais air taobh deas na duilleige ann an cruth PDF.  Dh’fhaodar seo a shàbhaladh agus a chur thugainn tro phost-d meg@feisean.org. Dh’fhaodar clàradh tron cheangal seo airson foirm a lìonadh air-loidhne. Aon uair ‘s gu bheilear clàraichte, gheibhear ceangal tro phost-d agus dh’fhaodar a dhol air adhart le iarrtas.

Gheibhear tuilleadh fiosrachaidh anns a’ bhideo seo a chaidh a chlàradh aig seisean beò air loidhne a rinn Art MacCarmaig le stiùir airson tagraichean do Mhaoin nan Ealan Gàidhlig agus Tasgadh.

Eisimpleirean


Tac an Teine

Gaspard’s Foxtrot

Kit Rodman-Orr

Creative Scotland The Scottish Government Bòrd na Gaidhlig Highland Council Argyll & Bute Council William Grant Foundation We are a Living Wage Employer