Maoin nan Ealan Gàidhlig

‘S e sgeama a th’ ann am Maoin nan Ealan Gàidhlig, maoinichte le Alba Chruthachail, air a riaghladh le Fèisean nan Gàidheal is fosgailte do bhuidhnean is daoine fa leth. 

Tha £45,000 ri sgaoileadh ann an 2020-21. Ged a tha Fèisean nan Gàidheal a’ ruith an sgeama, thèid co-dhùnaidhean air tabhartasan a dhèanamh le panail de dhaoine a tha air an ainmeachadh air ar làrach-lìn far am faighear clàr an compàirt cuideachd. Feumar tagradh sgrìobhte ullachadh ‘s bidh muinntir Fèisean nan Gàidheal agus Alba Chruthachail a’ measadh phròiseactan.

Tha Maoin nan Ealan Gàidhlig ann gus taic a chumail ri pròiseactan ealan Gàidhlig a chur an gnìomh. Ann an 2020-21 bidh prìomhachas ga thoirt do phròiseactan:

  • Air an lìbhrigeadh tro mheadhan na Gàidhlig
  • A chuireadh ri seasmhachd raon-ealain no luchd-ealain fhad ‘s a tha buaidh Covid-19 a’ leantainn
  • Bho luchd-ealain fa leth gus obair a chruthachadh 
  • Bho luchd-ealain fa leth airson feumalachdan leasachaidh a choilionadh
  • Le compàirteachas eadar-nàiseanta
  • A’ togail sgilean gnìomhachais do luchd-ealain no do bhuidhnean-ealain mar dhòigh margadh a chruthachadh, àireamh an luchd-èisteachd/amhairc a mheudachadh, no seasmhachd a neartachadh.
  • Airson tachartasan ealain a lìbhrigeadh air-loidhne fhad ‘s a tha buaidh Covid-19 a’ leantainn

Chan urrainnear Maoin nan Ealan Gàidhlig a chleachdadh:

  • Mu choinneamh maoin eile bho Alba Chruthachail.
  • Airson co-fharpaisean a chur air dòigh.

Gheibhear stiùireadh agus foirm iarrtais air taobh deas na duilleige ann an cruth PDF.  Dh’fhaodar seo a shàbhaladh agus a chur thugainn tro phost-d meg@feisean.org.

Dh’fhaodar clàradh tron cheangal seo airson foirm a lìonadh air-loidhne. Aon uair ‘s gu bheilear clàraichte, gheibhear ceangal tro phost-d agus dh’fhaodar a dhol air adhart le iarrtas.

Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council