Maoin nan Ealan Gàidhlig

‘S e sgeama a th’ ann am Maoin nan Ealan Gàidhlig, maoinichte le Alba Chruthachail, air a riaghladh le Fèisean nan Gàidheal is fosgailte do bhuidhnean is daoine fa leth. 

Tha £45,000 ri sgaoileadh ann an 2022-23. Ged a tha Fèisean nan Gàidheal a’ ruith an sgeama, thèid co-dhùnaidhean air tabhartasan a dhèanamh le panail a chaidh a stèidheachadh leis na buill a leanas:

 • Iain Mac a’ Ghobhainn
 • Art MacCarmaig (Fèisean nan Gàidheal)
 • Magaidh Nic a’ Ghobhainn
 • Sarah NicEachainn
 • Anna NicGuaire (Alba Chruthachail)

Gheibhear clàr an com-pàirtean an seo.

Bidh aon cheann-latha air fhàgail airson iarrtasan ann an 2022-23:

 • 11.11.2022

Feumar tagradh sgrìobhte ullachadh ‘s bidh muinntir Fèisean nan Gàidheal agus Alba Chruthachail a’ measadh phròiseactan.

Tha Maoin nan Ealan Gàidhlig ann gus taic a chumail ri pròiseactan ealan Gàidhlig a chur an gnìomh. Ann an 2022-23 bidh prìomhachas ga thoirt do phròiseactan:

 • Air an lìbhrigeadh tro mheadhan na Gàidhlig
 • A chuireadh ri seasmhachd raon-ealain no luchd-ealain fhad ‘s a tha buaidh Covid-19 a’ leantainn
 • Bho luchd-ealain fa leth gus obair a chruthachadh
 • Bho luchd-ealain fa leth airson feumalachdan leasachaidh a choilionadh
 • Le compàirteachas eadar-nàiseanta
 • A’ togail sgilean gnìomhachais do luchd-ealain no do bhuidhnean-ealain mar dhòigh margadh a chruthachadh, àireamh an luchd-èisteachd/amhairc a mheudachadh, no seasmhachd a neartachadh.
 • Airson tachartasan ealain a lìbhrigeadh san dòigh àbhaisteach, no air-loidhne, fhad ‘s a tha buaidh Covid-19 a’ leantainn.

Chan urrainnear Maoin nan Ealan Gàidhlig a chleachdadh:

 • Mu choinneamh maoin eile bho Alba Chruthachail.
 • Airson co-fharpaisean a chur air dòigh.

Gheibhear stiùireadh agus foirm iarrtais air taobh deas na duilleige ann an cruth PDF.  Dh’fhaodar seo a shàbhaladh agus a chur thugainn tro phost-d meg@feisean.org. Dh’fhaodar clàradh tron cheangal seo airson foirm a lìonadh air-loidhne. Aon uair ‘s gu bheilear clàraichte, gheibhear ceangal tro phost-d agus dh’fhaodar a dhol air adhart le iarrtas.

Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council We are a Living Wage Employer