Maoin nan Ealan Gàidhlig

‘S e sgeama a th’ ann am Maoin nan Ealan Gàidhlig, maoinichte le Alba Chruthachail, air a riaghladh le Fèisean nan Gàidheal is fosgailte do bhuidhnean is daoine fa leth. 

Tha £45,000 ri sgaoileadh ann an 2020-21. Ged a tha Fèisean nan Gàidheal a’ ruith an sgeama, thèid co-dhùnaidhean air tabhartasan a dhèanamh le panail a chaidh a stèidheachadh leis na buill a leanas:

  • Màiri Kidd (Alba Chruthachail)
  • Iain Mac a’ Ghobhainn
  • Art MacCarmaig (Fèisean nan Gàidheal)
  • Magaidh Nic a’ Ghobhainn
  • Sarah NicEachainn

Gheibhear clàr an com-pàirtean an seo.

Feumar tagradh sgrìobhte ullachadh ‘s bidh muinntir Fèisean nan Gàidheal agus Alba Chruthachail a’ measadh phròiseactan.

Tha Maoin nan Ealan Gàidhlig ann gus taic a chumail ri pròiseactan ealan Gàidhlig a chur an gnìomh. Ann an 2020-21 bidh prìomhachas ga thoirt do phròiseactan:

Chan urrainnear Maoin nan Ealan Gàidhlig a chleachdadh:

  • Mu choinneamh maoin eile bho Alba Chruthachail.
  • Airson co-fharpaisean a chur air dòigh.

Gheibhear stiùireadh agus foirm iarrtais air taobh deas na duilleige ann an cruth PDF.  Dh’fhaodar seo a shàbhaladh agus a chur thugainn tro phost-d meg@feisean.org. Dh’fhaodar clàradh tron cheangal seo airson foirm a lìonadh air-loidhne. Aon uair ‘s gu bheilear clàraichte, gheibhear ceangal tro phost-d agus dh’fhaodar a dhol air adhart le iarrtas.

Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council