Naidheachdan

Hùb agus Hàb air Turas le Dealbh-chluich Ùr

March 3rd 2020

Cothrom do Cheòladairean Traidiseanta Òga

January 24th 2020

Gnìomhachasan Ionadail a’ Cumail Taic ri Fèis Mhuile

January 13th 2020

Fèis Chòmhnaidh Ùr do Dheugairean 

December 19th 2019

Panto Gàidhlig air Turas Nàiseanta

December 4th 2019

Cothrom cosnaidh do luchd-ciùil || Contract opportunity for musicians

November 15th 2019

Tachartasan ciùil Gàidhealach air fàire aig Blas

October 23rd 2019

Rabhadh mu Staing na Gnàth-shìde an cois Dealbh-chluich Ùr

October 7th 2019

Goireas ùr didseatach air fàire

October 3rd 2019

Òigridh Fèise a’ seinn ann an Canada

September 23rd 2019

Farpais 2019 le duais £500 do dh’oileanaich

September 9th 2019

Rabhadh mu Staing na Gnàth-shìde an cois Dealbh-chluich Ùr

September 9th 2019

Dealbh-chluich mu Shàbhailteachd Rathaid air Turas sa Ghàidhealtachd

September 2nd 2019

Thig Beachdan Òigridh mu Sgudal am follais le Dealbh-chluich Ùr

July 18th 2019

Ceann-latha Iarrtasan na Sgoile Samhraidh Dràma

June 6th 2019

Dealbh-chluich mu Shàbhailteachd Rathaid air Turas do dh’Eileanaich Òga

May 13th 2019

Aithris is Oideas: goireas ùr o phreasa Fèisgoil

April 24th 2019

Òigridh còmhla gus an cuid sgilean cànain a leasachadh

April 10th 2019

Dealbh-chluich cheòlmhor mu Shàbhailteachd Rathaid air Turas

March 5th 2019

Dealbh-chluich mu Bhurraidheachd-saidhbear air Turas Nàiseanta

February 26th 2019

Òigridh a’ togail eòlais bho shàr sgioba

February 15th 2019

Com-pàirtichean nam Fèisean a’ fosgladh Celtic Connections 2019

January 17th 2019

Dealbh-chluich a’ toirt aire Ghàidheal òga don t-Seann Bhliadhn’ Ùire

December 18th 2018

Turas Mòr Nàiseanta air Fàire do Dhealbh-chluich na Nollaig

December 3rd 2018

Am bu thoil leibh a bhith air sgioba stiùiridh Fèis Latharna?

November 27th 2018

Seirbheis Dràma

November 26th 2018

Fuadach nan Gàidheal

September 13th 2018

Dealbh-chluich mun t-Sìde air Turas tro Sgoiltean na Gàidhealtachd

August 31st 2018

Call na h-Iolaire ga chuimhneachadh aig Sgoil Shamhraidh Dràma 2018

July 11th 2018

Fèis chiùil Gàidhealach a’ comharrachadh òigridh ceòlmhor

July 10th 2018

Na caill d’àite aig Sgoil Shamhraidh Dràma 2018

June 12th 2018

Làithean Dràma do Thiristich ‘s Ìlich Òga

June 5th 2018

Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council