Naidheachdan

Ionnsaich Sgilean Dràma aig an taigh le sreath de bhideothan oideachaidh ùra

An Cèitean 19th 2020

LEASANAN ÙRA AIR-LOIDHNE GU BHITH AN-ASGAIDH AIG AN ÀM SEO

An Cèitean 19th 2020

Ionnsaich Sgilean Dràma aig an taigh le sreath de bhideothan oideachaidh ùra

An Cèitean 13th 2020

Cluichibh Còmhla ri Fèis Phàislig

An Cèitean 11th 2020

Rannsaich òrain Ghàidhlig le Fuaran Fèisean nan Gàidheal

An Cèitean 8th 2020

Cafe Bheairteis

An Giblean 23rd 2020

Tasglann òrain Fuaran ga leudachadh

An Giblean 17th 2020

Fèis Phàislig Air Loidhne

An Giblean 2nd 2020

Hùb agus Hàb air Turas le Dealbh-chluich Ùr

Am Màrt 3rd 2020

Cothrom do Cheòladairean Traidiseanta Òga

Am Faoilleach 24th 2020

Gnìomhachasan Ionadail a’ Cumail Taic ri Fèis Mhuile

Am Faoilleach 13th 2020

Fèis Chòmhnaidh Ùr do Dheugairean 

An Dùbhlachd 19th 2019

Panto Gàidhlig air Turas Nàiseanta

An Dùbhlachd 4th 2019

Cothrom cosnaidh do luchd-ciùil || Contract opportunity for musicians

An t-Samhain 15th 2019

Tachartasan ciùil Gàidhealach air fàire aig Blas

An Dàmhair 23rd 2019

Rabhadh mu Staing na Gnàth-shìde an cois Dealbh-chluich Ùr

An Dàmhair 7th 2019

Goireas ùr didseatach air fàire

An Dàmhair 3rd 2019

Òigridh Fèise a’ seinn ann an Canada

An t-Sultain 23rd 2019

Farpais 2019 le duais £500 do dh’oileanaich

An t-Sultain 9th 2019

Rabhadh mu Staing na Gnàth-shìde an cois Dealbh-chluich Ùr

An t-Sultain 9th 2019

Dealbh-chluich mu Shàbhailteachd Rathaid air Turas sa Ghàidhealtachd

An t-Sultain 2nd 2019

Thig Beachdan Òigridh mu Sgudal am follais le Dealbh-chluich Ùr

An t-Iuchar 18th 2019

Ceann-latha Iarrtasan na Sgoile Samhraidh Dràma

An t-Ògmhios 6th 2019

Dealbh-chluich mu Shàbhailteachd Rathaid air Turas do dh’Eileanaich Òga

An Cèitean 13th 2019

Aithris is Oideas: goireas ùr o phreasa Fèisgoil

An Giblean 24th 2019

Òigridh còmhla gus an cuid sgilean cànain a leasachadh

An Giblean 10th 2019

Dealbh-chluich cheòlmhor mu Shàbhailteachd Rathaid air Turas

Am Màrt 5th 2019

Dealbh-chluich mu Bhurraidheachd-saidhbear air Turas Nàiseanta

An Gearran 26th 2019

Òigridh a’ togail eòlais bho shàr sgioba

An Gearran 15th 2019

Com-pàirtichean nam Fèisean a’ fosgladh Celtic Connections 2019

Am Faoilleach 17th 2019

Dealbh-chluich a’ toirt aire Ghàidheal òga don t-Seann Bhliadhn’ Ùire

An Dùbhlachd 18th 2018

Turas Mòr Nàiseanta air Fàire do Dhealbh-chluich na Nollaig

An Dùbhlachd 3rd 2018

Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council