Naidheachdan

Panto Gàidhlig Ùr

An Dùbhlachd 14th 2021

Saoghal na Cloinne Bige

An Dùbhlachd 6th 2021

Prògram ealain ùr-ghnàthach gu bhith a’ cur taic ri ath-shlànachadh cultarail agus eaconamach

An Dàmhair 28th 2021

Foillseachadh clàraidhean ùr le Gàidheil òga airson goireas air-loidhne

An t-Sultain 24th 2021

Aoighean cafe còmhraidh òigridh ga fhoillseachadh

An Lùnastal 19th 2021

Sruth: Coimisean ùr mar chomharra air Colmcille 1500

An t-Iuchar 26th 2021

Aileas ann an Saoghal an Iongantais

An t-Iuchar 23rd 2021

Fèis na h-Òige cruinn còmhla a-rithist

An t-Iuchar 13th 2021

Ceann-latha Iarrtasan na Sgoile-Samhraidh Dràma

An t-Ògmhios 28th 2021

Co-obrachadh eadar Fèis Thiriodh agus Fèis Chiùil Thiriodh

An t-Ògmhios 16th 2021

Cothroman Obrach – Fèis Eilean an Fhraoich agus Fèis Taigh Dhonnchaidh

An t-Ògmhios 16th 2021

Cothroman Obrach – Fèis Bharraigh

An t-Ògmhios 14th 2021

Cothroman Obrach – Fèis Fhoirt

An Cèitean 17th 2021

Òigridh air am brosnachadh gus Cuairt Bheag a ghabhail le film ùr

Am Màrt 10th 2021

Panto Gàidhlig Air Loidhne airson a’ Chiad Uair

An Dùbhlachd 14th 2020

Single ùr bho Fèisean nan Gàidheal, a’ togail airgid do chlann ann an Guidheàna: Dihaoine 27.11.20

An t-Samhain 26th 2020

Fèis Blas air loidhne airson 11 làithean de cheòl is de chultar Gàidhealach

An t-Samhain 5th 2020

Còrr is luach £76,000 as ùr na thaic do shaoghal ealan na h-Alba

An t-Sultain 17th 2020

A’ comharrachadh Bliadhna Cladaichean is Uisgeachan na h-Alba tro òrain Ghàidhlig

An t-Iuchar 9th 2020

Ceann-latha Iarrtasan na Sgoile-Samhraidh Dràma Air Loidhne

An t-Ògmhios 23rd 2020

Tha còrr is 1,700 duine air pàirt a ghabhail ann an seiseanan cànain is ciùil an-asgaidh air-loidhne tron ghlasadh gu ruige seo

An t-Ògmhios 18th 2020

Cothrom air cainnt a bheartachadh le Ailig ‘Bhaltos’ Dòmhnallach Tachartas saor an-asgaidh do dh’òigridh aig ìre àrd-sgoile

An t-Ògmhios 3rd 2020

Ionnsaich Sgilean Dràma aig an taigh le sreath de bhideothan oideachaidh ùra

An t-Ògmhios 3rd 2020

Leasachadh ur sgilean aig an taigh an t-Samhradh seo le Fèis Air Loidhne!

An t-Ògmhios 3rd 2020

Ionnsaich Sgilean Dràma aig an taigh le sreath de bhideothan oideachaidh ùra

An Cèitean 19th 2020

LEASANAN ÙRA AIR-LOIDHNE GU BHITH AN-ASGAIDH AIG AN ÀM SEO

An Cèitean 19th 2020

Ionnsaich Sgilean Dràma aig an taigh le sreath de bhideothan oideachaidh ùra

An Cèitean 13th 2020

Cluichibh Còmhla ri Fèis Phàislig

An Cèitean 11th 2020

Rannsaich òrain Ghàidhlig le Fuaran Fèisean nan Gàidheal

An Cèitean 8th 2020

Cafe Bheairteis

An Giblean 23rd 2020

Tasglann òrain Fuaran ga leudachadh

An Giblean 17th 2020

Fèis Phàislig Air Loidhne

An Giblean 2nd 2020

Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council We are a Living Wage Employer