Naidheachdan

Fèis an Iar Dheas – buill comataidh a-dhìth

An t-Sultain 13th 2023

Fèisean agus Pròiseactan an t-Sàmhraidh

An Lùnastal 22nd 2023

Ceòl is cultar Gàidhealach ga chomharrachadh aig Blas 2023

An t-Iuchar 17th 2023

A’ neartachadh na Gàidhlig ann an Eileanan Earra-Ghàidheil

An t-Ògmhios 28th 2023

Sgoil-shamhraidh Dràma a’ comharrachadh sia bliadhna deug

An Cèitean 30th 2023

Acadamaidh a’ Mhòid a’ dèanamh air sgoiltean Rinn Friù

An Cèitean 11th 2023

£111,000 de thaic do ealain na h-Alba

An Cèitean 2nd 2023

MOWI a’ toirt cothrom do chlann a thighinn còmhla gus ‘Òrain air Chall’ a chomharrachadh

An Giblean 6th 2023

Ceudan de Dhaoine Òga ann an Tachartasan Gàidhlig na Càisge

An Giblean 4th 2023

Comhairle Baile Mòr nan Gàidheal a’ tabhann chlasaichean Gàidhlig don luchd-obrach

An Gearran 21st 2023

Panto Gàidhlig bhliadhnail a’ tilleadh do na sgoiltean

An t-Samhain 29th 2022

Tilley Tales air chuairt nan sgoiltean

An t-Samhain 7th 2022

Pod-chraoladh ùr air a chur a-mach le  Fèisean nan Gàidheal

An Dàmhair 27th 2022

Sgeulachdan an Tilley aig Toiseach Turas Nàiseanta

An t-Sultain 20th 2022

Obair nam Fèisean air ùr thòiseachadh 

An t-Iuchar 5th 2022

Fèis Co-ordinator for Fèis Thatha

An t-Ògmhios 16th 2022

Sgoil-shamhraidh Dràma 2022 a’ tilleadh dhachaigh

An t-Ògmhios 7th 2022

Fèis Arainn 2022

An t-Ògmhios 3rd 2022

Fèis Phàislig air ais aghaidh ri aghaidh airson Fèis 2022

An t-Ògmhios 3rd 2022

Trèanadh Gàidhlig saor an-asgaidh le Fèisean nan Gàidheal

An Cèitean 19th 2022

Bruidhinn rium – Talk to me

An Cèitean 18th 2022

Cothrom Obrach – Co-òrdanaiche Cèilidh air Chuairt Fèis Fhoirt

An Giblean 1st 2022

Fèisean an sàs ann an tachartasan cultarail aig àm na Càisge

Am Màrt 30th 2022

Duais £500 air ainmeachadh ann an Seachdain na Gàidhlig

Am Màrt 28th 2022

Leasanan Ciùil gam foillseachadh ann an Seachdain na Gàidhlig

Am Màrt 26th 2022

Panto Gàidhlig Ùr

An Dùbhlachd 14th 2021

Saoghal na Cloinne Bige

An Dùbhlachd 6th 2021

Prògram ealain ùr-ghnàthach gu bhith a’ cur taic ri ath-shlànachadh cultarail agus eaconamach

An Dàmhair 28th 2021

Foillseachadh clàraidhean ùr le Gàidheil òga airson goireas air-loidhne

An t-Sultain 24th 2021

Aoighean cafe còmhraidh òigridh ga fhoillseachadh

An Lùnastal 19th 2021

Sruth: Coimisean ùr mar chomharra air Colmcille 1500

An t-Iuchar 26th 2021

Aileas ann an Saoghal an Iongantais

An t-Iuchar 23rd 2021

Creative Scotland The Scottish Government Bòrd na Gaidhlig Highland Council Argyll & Bute Council William Grant Foundation We are a Living Wage Employer