Naidheachdan

Cèilidhean air Chuairt 2024

An t-Iuchar 4th 2024

Iarrtasan gan sireadh son Ealain Dùthchasach is Gàidhlig a mhaoineachadh

An t-Ògmhios 11th 2024

Siorcas sna sgoiltean le turas dràma do na tràth bhliadhnaichean

An Cèitean 14th 2024

Clasaichean seachdaineil traidiseanta a h-uile Disathairne ann an Sruighlea

An Giblean 16th 2024

Tha Fèis an Iar Dheas air ais ann an 2024!

Am Màrt 27th 2024

Cinn-latha Sgoil-Samhraidh Dràma 2024 gam Foillseachadh

Am Màrt 11th 2024

Moladh bho sgoiltean air taic le ionnschadh na Gàidhlig

An Gearran 23rd 2024

Sgeulachdan Gàidhlig à Leòdhas air an toirt seachad don ath-ghinealach tro ghoireas ùr

An Gearran 21st 2024

Clàraidhean ùra air am foillseachadh tro Fhuaran

Am Faoilleach 31st 2024

Tha Fèisean nan Gàidheal air ainm a chur ris an Iomairt nan Ealan Uaine

An Dùbhlachd 1st 2023

Àbhachdas na Nollaige do sgoilearan Gàidhlig

An t-Samhain 23rd 2023

Fealla-dhà a’ dol gu fealla-trì is Meanbh-chuileag a’ sgrùdadh rùn-dìomhar nan Eilean Flannach

An Dàmhair 5th 2023

Fèis an Iar Dheas – buill comataidh a-dhìth

An t-Sultain 13th 2023

Fèisean agus Pròiseactan an t-Sàmhraidh

An Lùnastal 22nd 2023

Ceòl is cultar Gàidhealach ga chomharrachadh aig Blas 2023

An t-Iuchar 17th 2023

A’ neartachadh na Gàidhlig ann an Eileanan Earra-Ghàidheil

An t-Ògmhios 28th 2023

Sgoil-shamhraidh Dràma a’ comharrachadh sia bliadhna deug

An Cèitean 30th 2023

Acadamaidh a’ Mhòid a’ dèanamh air sgoiltean Rinn Friù

An Cèitean 11th 2023

£111,000 de thaic do ealain na h-Alba

An Cèitean 2nd 2023

MOWI a’ toirt cothrom do chlann a thighinn còmhla gus ‘Òrain air Chall’ a chomharrachadh

An Giblean 6th 2023

Ceudan de Dhaoine Òga ann an Tachartasan Gàidhlig na Càisge

An Giblean 4th 2023

Comhairle Baile Mòr nan Gàidheal a’ tabhann chlasaichean Gàidhlig don luchd-obrach

An Gearran 21st 2023

Panto Gàidhlig bhliadhnail a’ tilleadh do na sgoiltean

An t-Samhain 29th 2022

Tilley Tales air chuairt nan sgoiltean

An t-Samhain 7th 2022

Pod-chraoladh ùr air a chur a-mach le  Fèisean nan Gàidheal

An Dàmhair 27th 2022

Sgeulachdan an Tilley aig Toiseach Turas Nàiseanta

An t-Sultain 20th 2022

Obair nam Fèisean air ùr thòiseachadh 

An t-Iuchar 5th 2022

Fèis Co-ordinator for Fèis Thatha

An t-Ògmhios 16th 2022

Sgoil-shamhraidh Dràma 2022 a’ tilleadh dhachaigh

An t-Ògmhios 7th 2022

Fèis Arainn 2022

An t-Ògmhios 3rd 2022

Fèis Phàislig air ais aghaidh ri aghaidh airson Fèis 2022

An t-Ògmhios 3rd 2022

Trèanadh Gàidhlig saor an-asgaidh le Fèisean nan Gàidheal

An Cèitean 19th 2022

Creative Scotland The Scottish Government Bòrd na Gaidhlig Highland Council Argyll & Bute Council William Grant Foundation We are a Living Wage Employer