Naidheachdan

Thig Beachdan Òigridh mu Sgudal am follais le Dealbh-chluich Ùr

July 18th 2019

Ceann-latha Iarrtasan na Sgoile Samhraidh Dràma

June 6th 2019

Dealbh-chluich mu Shàbhailteachd Rathaid air Turas do dh’Eileanaich Òga

May 13th 2019

Aithris is Oideas: goireas ùr o phreasa Fèisgoil

April 24th 2019

Òigridh còmhla gus an cuid sgilean cànain a leasachadh

April 10th 2019

Dealbh-chluich cheòlmhor mu Shàbhailteachd Rathaid air Turas

March 5th 2019

Dealbh-chluich mu Bhurraidheachd-saidhbear air Turas Nàiseanta

February 26th 2019

Òigridh a’ togail eòlais bho shàr sgioba

February 15th 2019

Com-pàirtichean nam Fèisean a’ fosgladh Celtic Connections 2019

January 17th 2019

Dealbh-chluich a’ toirt aire Ghàidheal òga don t-Seann Bhliadhn’ Ùire

December 18th 2018

Turas Mòr Nàiseanta air Fàire do Dhealbh-chluich na Nollaig

December 3rd 2018

Am bu thoil leibh a bhith air sgioba stiùiridh Fèis Latharna?

November 27th 2018

Seirbheis Dràma

November 26th 2018

Fuadach nan Gàidheal

September 13th 2018

Dealbh-chluich mun t-Sìde air Turas tro Sgoiltean na Gàidhealtachd

August 31st 2018

Call na h-Iolaire ga chuimhneachadh aig Sgoil Shamhraidh Dràma 2018

July 11th 2018

Fèis chiùil Gàidhealach a’ comharrachadh òigridh ceòlmhor

July 10th 2018

Na caill d’àite aig Sgoil Shamhraidh Dràma 2018

June 12th 2018

Làithean Dràma do Thiristich ‘s Ìlich Òga

June 5th 2018

Stiùiriche Sgoil Samhraidh Dràma 2018 ga h-ainmeachadh

May 28th 2018

Fèis Dhràma a Chinn a Deas air Fàire do Bhun-sgoiltean

May 15th 2018

Turas Soirbheachail le Seirm na Sìde

May 7th 2018

Ceann-là na Sgoile Samhraidh Dràma

May 3rd 2018

Aithne do obair shòisealta na Fèise

May 1st 2018

Sìde Spòrsail air Fàire do Chlann Òga le Dealbh-chluich Ùr

April 26th 2018

Seachdain Gnìomhach aig 5 Latha 2018.

April 12th 2018

Stòr-dàta de Chleasaichean

February 20th 2018

Luchd-trèanaidh gan sìreadh son cùrsaichean ùr oidean a lìbhrigeadh

February 15th 2018

Teàrlach Fo Chasaid air Turas Sgoile san Iar Thuath

February 9th 2018

Ceòl is Òran gu leòr aig Fèis Mhuile 2018

January 22nd 2018

Fèis Lochabair a’ sireadh taic

January 15th 2018

CD Ùr aig Fèis Dhùn Èideann

December 14th 2017

Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council