Naidheachdan

Òigridh air am brosnachadh gus Cuairt Bheag a ghabhail le film ùr

Am Màrt 10th 2021

Panto Gàidhlig Air Loidhne airson a’ Chiad Uair

An Dùbhlachd 14th 2020

Single ùr bho Fèisean nan Gàidheal, a’ togail airgid do chlann ann an Guidheàna: Dihaoine 27.11.20

An t-Samhain 26th 2020

Fèis Blas air loidhne airson 11 làithean de cheòl is de chultar Gàidhealach

An t-Samhain 5th 2020

Còrr is luach £76,000 as ùr na thaic do shaoghal ealan na h-Alba

An t-Sultain 17th 2020

A’ comharrachadh Bliadhna Cladaichean is Uisgeachan na h-Alba tro òrain Ghàidhlig

An t-Iuchar 9th 2020

Ceann-latha Iarrtasan na Sgoile-Samhraidh Dràma Air Loidhne

An t-Ògmhios 23rd 2020

Tha còrr is 1,700 duine air pàirt a ghabhail ann an seiseanan cànain is ciùil an-asgaidh air-loidhne tron ghlasadh gu ruige seo

An t-Ògmhios 18th 2020

Cothrom air cainnt a bheartachadh le Ailig ‘Bhaltos’ Dòmhnallach Tachartas saor an-asgaidh do dh’òigridh aig ìre àrd-sgoile

An t-Ògmhios 3rd 2020

Ionnsaich Sgilean Dràma aig an taigh le sreath de bhideothan oideachaidh ùra

An t-Ògmhios 3rd 2020

Leasachadh ur sgilean aig an taigh an t-Samhradh seo le Fèis Air Loidhne!

An t-Ògmhios 3rd 2020

Ionnsaich Sgilean Dràma aig an taigh le sreath de bhideothan oideachaidh ùra

An Cèitean 19th 2020

LEASANAN ÙRA AIR-LOIDHNE GU BHITH AN-ASGAIDH AIG AN ÀM SEO

An Cèitean 19th 2020

Ionnsaich Sgilean Dràma aig an taigh le sreath de bhideothan oideachaidh ùra

An Cèitean 13th 2020

Cluichibh Còmhla ri Fèis Phàislig

An Cèitean 11th 2020

Rannsaich òrain Ghàidhlig le Fuaran Fèisean nan Gàidheal

An Cèitean 8th 2020

Cafe Bheairteis

An Giblean 23rd 2020

Tasglann òrain Fuaran ga leudachadh

An Giblean 17th 2020

Fèis Phàislig Air Loidhne

An Giblean 2nd 2020

Hùb agus Hàb air Turas le Dealbh-chluich Ùr

Am Màrt 3rd 2020

Cothrom do Cheòladairean Traidiseanta Òga

Am Faoilleach 24th 2020

Gnìomhachasan Ionadail a’ Cumail Taic ri Fèis Mhuile

Am Faoilleach 13th 2020

Fèis Chòmhnaidh Ùr do Dheugairean 

An Dùbhlachd 19th 2019

Panto Gàidhlig air Turas Nàiseanta

An Dùbhlachd 4th 2019

Cothrom cosnaidh do luchd-ciùil || Contract opportunity for musicians

An t-Samhain 15th 2019

Tachartasan ciùil Gàidhealach air fàire aig Blas

An Dàmhair 23rd 2019

Rabhadh mu Staing na Gnàth-shìde an cois Dealbh-chluich Ùr

An Dàmhair 7th 2019

Goireas ùr didseatach air fàire

An Dàmhair 3rd 2019

Òigridh Fèise a’ seinn ann an Canada

An t-Sultain 23rd 2019

Farpais 2019 le duais £500 do dh’oileanaich

An t-Sultain 9th 2019

Rabhadh mu Staing na Gnàth-shìde an cois Dealbh-chluich Ùr

An t-Sultain 9th 2019

Dealbh-chluich mu Shàbhailteachd Rathaid air Turas sa Ghàidhealtachd

An t-Sultain 2nd 2019

Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council