Fèisean nan Gàidheal

  1. Events
  2. Organizers
  3. Fèisean nan Gàidheal
Events from this organizer
Today

Cothrom Còmhraidh // Fèis Organiser Meet-Up

Seisean do luchd-eagraiche nam Fèise mu riaghaladh, le cothrom a bhith a' còmhradh air cuspairean eile. Gheibh sibh tuilleadh fiosrachaidh an SEO.   Open session for Fèis volunteers about governance, with time for discussion and questions on other topics. Please find further information HERE. 

Free

Event Series Cafe Bheairteis

Cafe Bheairteis

Online

Nach tig sibh dhan a' chafe còmhraidh againn a th' air a ruith le òigridh!  Gheibhear tuilleadh fiosrachaidh an seo Come along to our youth-led Gaelic conversation cafe for all aged 12-26! Find more information here

Free

Fèis an t-Sàmhraidh

Clàradh Booking HERE Tha sinn air ar dòigh gum bi Fèis an t-Sàmhraidh a' ruith air-loidhne le cothroman ionnsachaidh sònraichte do dh'òigridh aig iomadh aois is ìre.  We are delighted that Fèis an t-Sàmhraidh will take place online, through Zoom, with a fantastic programme of tuition on offer for youngsters of various ages and stages. […]

Free

Cothrom Còmhraidh // Fèis Organiser Meet-Up

Online

Gàidhlig is na meadhanan sòisealta le Calum MacIlleathain // Gaelic and Social Media with Calum MacLean *This session is for committee members and volunteers who run Fèisean. When you sign up, please let us know which Fèis you are associated with and a Zoom link will be sent to you the day before the session.* An […]

Fuaran 2023 – Buth-obrach Fàilteachaidh

Online

Cothrom ùr sònraichte do sheinneadairean Gàidhlig òga Chaidh Fuaran a steidheachadh airson òigridh a bhrosnachadh a bhith a’ cruinneachadh agus a’ rannsachadh òrain Ghàidhlig as na sgìrean aca fhèin, no sgìrean a tha sònraichte dhaibh a bharrachd air na tasglainn prìseil a th’ againn san latha an-diugh. Fuaran was established in order to encourage the […]

Creative Scotland The Scottish Government Bòrd na Gaidhlig Highland Council Argyll & Bute Council William Grant Foundation We are a Living Wage Employer