Tèatar Òigridh Ghàidhlig

Bidh Fèisean nan Gàidheal agus Eden Court gu tric ag obair còmhla gus cothroman a bharrachd a thoirt do sgoilearan àrd-sgoile le Gàidhlig air a’ Ghàidhealtachd sgilean dràma ionnsachadh agus taisbeanaidhean dràma a dhèanamh tro mheadhan na Gàidhlig.  Airson tuilleadh fiosrachaidh cuir brath gu Aonghas MacLeòid aig Fèisean nan Gàidheal le post-dealain aig angus@feisean.org no cuir fòn thuige air 01463225559.

Tèatar Òigridh na Gàidhlig: An Lab 2018

Fèis Thèatar Òigridh na Gàidhlig 2017: An Lab


Bha fòrmat agus ainm ùr aig Fèis Thèatar Òigridh na Gàidhlig 2017.  Chaidh ‘An Lab’ a chumail fad latha Diardaoin 2 agus Dihaoine 3 Samhain aig an One Touch Theatre, Eden Court agus ghabh 11 deugairean pàirt innte. Shoirbhich leis an fhòrmat ùr gu mòr le MJ Deans ga stiùireadh le taic bho Aonghas MacLeòid agus Catriona NicNeacail. Chaidh taisbeanadh poblach den obair aig na compàirtichean a chumail feasgar Dihaoine a bha stèidhte air ath-innse den sgeulachd MacCodruim nan Ròn. Chaidh An Lab àite a mhaoineachadh le Maoin Leasachadh Dràma na Gàidhlig aig Bòrd na Gàidhlig.

Fèis Thèatar Òigridh Ghàidhlig 2016

51016 Gaelic Youth Theatre 0001

Dealbhan bho Fèis Thèatar Òigridh Ghàidhlig 2016

Air 5 Dàmhair 2016, ghabh ceithear thèataran-òigridh Gàidhlig bho Bhaile Dhubhthaich, Inbhir Pheofharain, Inbhir Nis agus Glaschu pàirt ann am Fèis Thèatar Òigridh Ghàidhlig, a thug cothrom do 18 deugairean le Gàidhlig cleasachd ann an theatar proifeiseanta agus taic theicnigeach fhaighinn bhon sgioba aig Eden Court. Chaidh na dealbhan-cluiche aca a thaisbeanadh do sgoilearan àrd-sgoile feasgar agus taisbeanadh poblach air an oidhche.

TÒG Bhaile Dhubhthaich 2016
TÒG Inbhir Pheofharain 2016
Sgioba Dràma Òigridh Inbhir Nis 2016
Tèatar Òigridh Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu 2016

Ri linn a’ mhaoineachaidh bho Bhòrd na Gàidhlig stèidhich ar n-Oifigear Dràma dà bhuidheann ann am Baile Dhubhthaich agus Inbhir Pheofharain agus le stiùireadh bhuaithe dheasaich iad dà dhealbh-chluich ùr a chaidh a thaisbeanadh aig an Fhèis.

Tha Eden Court agus Fèisean nan Gàidheal fada an comain an taic-airgid a fhuaras tro Mhaoin Leasachadh Dràma na Gàidhlig 2015/16 aig Bòrd na Gàidhlig gus an Fhèis seo a lìbhrigeadh.

Fèis Thèatar Òigridh Ghàidhlig 2015


Mar phàirt den Fhèis ann an 2015 leasaich compàirtichean dealbhan-cluiche Gàidhlig ùra, le taic bho Aonghas agus Eden Court Cruthachail.  Chaidh na dealbhan-cluiche a thaisbeanadh aig an One Touch Theatre, Eden Court, Inbhir Nis air Diardaoin 10 Sutlain 2015.
TÒG Inbhir Pheofharain 2015
TÒG Bhaile Dhubthaich 2015 
Sgioba Dràma Òigridh Inbhir Nis 2015

Fèis Thèatar Òigridh Ghàidhlig 2014


Dealbhan a chaidh a thogail aig ‘Fèis Dràma Dheugairean 2014′ air Diciadain 10 Sultain aig Eden Court:
TÒG Bhaile Dhubthaich 2014
Sgioba Dràma Òigridh Inbhir Nis 2015

Fèis Dhràma Dheugairean 2013


As t-Earrach 2013 dh’obraich Eden Court agus Fèisean nan Gàidheal còmhla gus Fèis Dhràma Dheugairean a chur air bhonn, pròiseact dhearbhaidh a shoirbhich gu mòr agus a thàinig gu bith tron sgeama ‘Lìonradh Dràma Ghàidhlig’ aig Bòrd na Gàidhlig.

Thòisich an t-oifigear dràma aig Fèisean nan Gàidheal, Aonghas MacLeòid, dà bhuidheann dràma òigridh do dheugairean le Gàidhlig ann an Inbhir Pheofhairean agus Baile Dhubhthaich leis a cheann-ùidhe rompa dà dhealbh-chluiche ùr a thaisbeanadh aig an Fhèis.
A bharrachd air bùthan-obrach Aonghais, fhuair gach buidhean cothrom eòlas fhaighinn air cuspair shònraichte a gus na dealbhan-cluiche aca a leasachadh ann an dòighean eadar-dhealaichte. Rinn an club dràma anns an roinn Gàidhlig aig Acadamaidh Rìoghail Baile Dhubhthaich seisean ann an sgrìobhadh sgriobtaichean le Catriona Lexy Chaimbeul agus rinn Club Dràma Òigridh Inbhir Pheofhairean bùthan-obrach ann an stop-frame-animation le Graeme Roger bhon sgioba aig Eden Court CRUTHACHAIL.

Air Diluain 18 Giblean 2013, às dèidh cha mhòr dà mhìos, chruinnich nan compàirtichean uile còmhla aig Eden Court ann an Inbhir Nis airson Fèis Dràma Dheugairean far an d’fhuair iad cothrom coinneachadh ri chèile agus ùine a bharrachd airson deasachadh ron taisbeanadh fhèin a chaidh a chumail air an oidhche.

Gabhaidh na dealbhan a chaidh a thogail aig Fèis Dràma Dheugairean fhaicinn air an duilleag Flickr aig Fèisean nan Gàidheal aig na ceanlglaichean a leanas:

Às dèidh moladh fhaighinn bho roinn Gàidhlig Acadmaidh Inbhir Pheofharain rinn Club Dràma Òigridh Inbhir Pheofharain taisbeanadh eile den dealbh-chluich aca do sgoilearan Bun-sgoil Inbhir Pheofharain a chaidh a chumail aig an Acadmaidh air Dimàirt 18 Ògmhìos 2013.

Creative Scotland The Scottish Government Bòrd na Gaidhlig Highland Council Argyll & Bute Council William Grant Foundation We are a Living Wage Employer