Fèisean an t-Samhraidh (Seachdain 4)

Ged nach bi Fèisean an t-samhraidh a’ tachairt san dòigh àbhaisteach, tha sinn uabhasach toilichte gum bi clasaichean air-loidhne ri fhaotainn bhuapa.  

Bidh na clasaichean an-asgaidh ged a chuireamaid fàilte air tabhartas sam bith gus ar cuideachadh le cosgaisean an cur air dòigh.  Ma tha e comasach dhuibh tabhartas a thoirt dhuinn, ghabhadh sin a dhèanamh tron duilleag JustGiving againn. 

Tha Fèis an Rubha air taghadh de chlasaichean a thabhann air-loidhne eadar 20-24 Iuchar, nuair is àbhaist do na Fèisean a bhith a’ tachairt.  Gheibhear barrachd fiosrachaidh agus cothrom àite a ghlèidheadh le bhith leantainn nan ceanglaichean gu h-ìosal. Aon uair ‘s gu bheil sibh air taghadh a dhèanamh bidh àite air a ghleidheil dhuibh airson Diluain gu Dihaoine.

‘S ann airson clann eadar 8 (no tòiseachdainn ann an clas 4 san Lùnastal) suas gu 18 bliadhna a dh’aois a tha na clasaichean seo. Bidh cothrom aig com-pàirtichean aois 5-7 (no tòiseachadh clas 1 sa Lùnastal) clas seinn agus faramachd a dhèanamh cuideachd

10m gach latha

Gaelic song – Aoisean 5-7  

Melodeon – Luchd-tòiseachaidh / Beagan eòlais

Percussion – Aoisean 8-18

11m gach latha

Percussion – Aoisean 5-7

Fidheall – Luchd-tòiseachaidh/beagan eòlais

Melodeon – Eadar-mheadhanach/Adhartach

12f gach latha

Seinn – Aoisean 8-18  

Fidheall – Eadar-mheadhanach/Adhartach

Creative Scotland The Scottish Government Bòrd na Gaidhlig Highland Council Argyll & Bute Council William Grant Foundation We are a Living Wage Employer