Sgoil-shamhraidh Dràma 2024

Bidh Sgoil-shamhraidh Dràma na bliadhna seo a’ gabhail àite ann am Port Rìgh eadar 1 agus 6 den Iuchair 2024 agus tha i fosgailte do thagraichean aig aois na h-àrd-sgoile a tha fileanta sa Ghàidhlig. Bidh an cleasaiche, sgrìobhaiche-dràma, stiùiriche agus seinneadair Mairi NicIlleMhoire a’ tilleadh mar stiùiriche-ealain na Sgoile le taic bho Aonghas MacLeòid, Kit Rodman-Orr agus Fearghas Rothach.

*Thèid àite-fuirich aig ostail na Sgoile agus dìnnear a chur air dòigh do thagraichean a bhios a’ siubhail a Phort Rìgh air Didòmhnaich 30 Ògmhios. Ged is e tachartas-còmhnaidh a th’ann nam b’ fheàrr le tagraiche às an Eilean Sgitheanach fuireach aig an taigh rè na seachdain, seach a bhith fuireach san ostail, tha fàilte orra sin a dhèanamh.

Chan eil mòran àiteannan air fhàgail ‘s mar sin ma bhios ùidh agaibh dèan cinnteach gun lìon sibh an fhoirm-clàraidh ron cheann-latha airson iarrtasan – Diluain 17 den Ògmhios.

Foirm-clàraidh SSD 2024

Ma bhios ceistean sam bith agaibh mu dheidhinn nach cuir sibh fios air Aonghas MacLeòid air angus@feisean.scot no 01463 225 559.

Tha an Sgoil-Shamhraidh Dràma air a maoineachadh le Bòrd na Gàidhlig agus Alba Chruthachail.

Sgoil-shamhraidh Dràma air BBC an Là – An t-Iuchar 2022

Sguad na Sgoile ann an 2023 a’ dèanamh deiseil son ‘partaidh pasgaidh’ às dèidh latha spòrsail ag obair air na filmaichean goirid aca.


Taisbeanaidhean Àrd-ùrlair

Aig deireadh na Sgoile gheibh compàirtichean cothrom na pìosan dràma a dheasaich iad a thaisbeanadh aig tachartas poblach. Gheibhear lorg air clàraidhean de na taisbeanaidhean àrd-ùrlair ro 2018 air seanail YouTube FèisTV.

SSD2018

Call na h-Iolaire, dealbh-chluich a chaidh a thaisbeanadh aig Talla Chille Mhoire air Dihaoine 13 den Iuchar aig Talla Chille Mhoire.

Fiolmaichean-goirid

Gheibh compàirtichean na Sgoile cothrom film goirid a dhèanamh far am faighear cothrom eòlas a chur air na sgilean cleasachd a tha a dhìth air beulaibh a’ chamara. Tha tasglann de na filmaichean goirid a chaidh a chur a-steach don cho-fharpais aig FilmG thar nam bliadhnaichean ri fhaicinn gu h-ìosal.

Fèineag a thog Iain Swinney BPA, Leas Phrìomh Mhinistear na h-Alba, le com-pàirtichean SSD2016 aig Cuirm Dhuaisean FilmG 2017.
Creative Scotland The Scottish Government Bòrd na Gaidhlig Highland Council Argyll & Bute Council William Grant Foundation We are a Living Wage Employer