Sgoil-shamhraidh Dràma 2023

Sgoil-shamhraidh Dràma 2023
3 – 14 Iuchar
<<<Foirm-iarrtais>>> 

Bidh an tachartas-còmhnaidh a’ gabhail àite ann am Port Rìgh, eadar 3 agus 14 Iuchar 2023*.  Tha i fosgailte do dh’ òigridh aig aois na h-àrd-sgoile a tha fileanta sa Ghàidhlig.

Cosgaidh e £150, le taic ri fhaotainn do chuid de theaghlaichean ma bhios sin a dhìth le bursaraidh tro Urras Shìm MhicCoinnich.   Chan eil mòran àiteannan rim faotainn ‘s mar sin bhiomaid nur comainn nan lìonadh sibh am foirm-iarrtais a leanas cho luath sa ghabhas <<<Foirm-iarrtais>>>

Ged is e tachartas-còmhnaidh a th’ann nam b’ fheàrr le tagraiche às an Eilean Sgitheanach fuireach aig an taigh rè na Sgoile tha fàilte orra sin a dhèanamh.

Dreach chlàr-ama na Sgoile
Dreach chlàr-ama – Sgoil Shamhraidh Dràma 2023

Ma bhios ceistean sam bith agaibh nach cuir sibh fios air Aonghas MacLeòid – angus@feisean.scot no 01463 225 559.

Chaidh am bhideo a leanas mun Sgoil fhilmeadh ann am Port Rìgh ann an 2017.

Tha Sgoil-Shamhraidh Dràma 2022 maoinichte  le Bòrd na Gàidhlig, agus Alba Chruthachail.


Tasglann na Sgoile –  Taisbeanaidhean Àrd-ùrlar

Aig deireadh na Sgoile gheibh compàirtichean cothrom na pìosan dràma a dheasaich iad a thaisbeanadh aig tachartas poblach.

SSD2018
Call na h-Iolaire, dealbh-chluich a chaidh a thaisbeanadh aig Talla Chille Mhoire air Dihaoine 13 den Iuchar aig Talla Chille Mhoire.

DNA le SSD2015
Dealbhan a chaidh a thogail de oidhche thaisbeanaidh na Sgoile aig Àros air Diardaoin 16 Iuchar 2015.

P7160636

SSD2014 aig Àros
Chaidh an dealbh-chluich An Ite Gheal a thaisbeanadh aig Àros air Diardaoin 17 Iuchar 2014.

Tasglann na Sgoile – Filmaichean-goirid

Aig an Sgoil- gheibh compàirtichean na Sgoile cothrom film goirid a dhèanamh far am faighear cothrom eòlas a chur air na sgilean cleasachd a tha dhith air beulaibh a’ chamara. Tha tasglann de na filmaichean goirid a chaidh a chur a-steach don cho-fharpais aig FilmG thar nam bliadhnaichean ri fhaicinn an seo: Fiolmaichean Goirid SSD

Dealbh-chluich le SSD2019

Seonaidh Dubh le SSD2017

Faigh Wi-Fi! le SSD2016

Bhuannaich an fhilm a rinn SSD2016 duais airson Film as Fheàrr san roinn Òigridh sa cho-fharpais son son filmichean goirid aig FilmG.

Fèineag a thog  Iain Swinney BPA,Leas Phrìomh Mhinistear na h-Alba
le com-pàirtichean SSD2016 aig Cuirm Dhuaisean FilmG 2017
Dealbhan Oifigeil bho Chuirm-Dhuaisean FilmG 2017

Gaol an t-Samhraidh le SSD2015

Creative Scotland The Scottish Government Bòrd na Gaidhlig Highland Council Argyll & Bute Council William Grant Foundation We are a Living Wage Employer