Sgoil-shamhraidh Dràma Air Loidhne 2021

5 – 9 Iuchar 2021

Gus cothrom a thoirt do dhaoine òga sgilean cleasachd is sgilean cruthachail a’ leasachadh fhad sa tha iad aig an taigh ri linn buaidh a’ chòrona-bhìorais bidh Fèisean nan Gàidheal a’ lìbhrigeadh dreach air loidhne den Sgoil Shamhraidh Dràma eadar 5 agus 9 Iuchar 2021.  

Gheibh compàirtichean oideachadh air leth ann an roghainn fharsaing de sgilean dràma le tòrr spòrs ‘s fealla-dhà na chois. Chan eil eòlas air dràma no cleasachd riatanach gus pàirt a ghabhail san Sgoil.  

Bidh i fosgailte do dh’iarrtasan bho dheugairean a bhruidhneas Gàidhlig le ùidh ann an dràma a bhios eadar 13 agus 17 aig àm na Sgoile.  Bidh àireamh chuibhrichte de dh’àiteannan ri fhaotainn.

Clàr-ama agus Uidheamachd
Bidh sgioba-oide na Sgoile, Daibhidh Walker agus Aonghas MacLeòid a’ lìbhrigeadh 2 sheisean air loidhne gach latha.  Thèid na seiseanan seo a’ lìbhrigeadh le Zoom tro chunntas Fhèisean nan Gàidheal.   Bidh feum aig compàirtichean air uidheamachd iomchaidh agus cead an eadar-lìon a chleachdadh aig na h-amannan seo.

Ma tha ceistean sam bith agad cuir fios gu Oifigear Dràma Fèisean nan Gàidheal Aonghas MacLeòid le post-d air angus@feisean.scot.

Tha an Sgoil an-asgaidh ged a chuireamaid fàilte air tabhartas sam bith gus ar cuideachadh le cosgaisean na Sgoile agus na tachartasan eile ceangailte ri na Fèisean rè an t-samhraidh.  Ma tha e comasach dhuibh tabhartas a thoirt dhuinn, ghabhadh sin a dhèanamh tron duilleag JustGiving againn.

Tha an Sgoil-Shamhraidh Dràma Air Loidhne maoinichte le le Bòrd na Gàidhlig, Iomairt na Gàidhealtachd ‘s nan Eilean agus Alba Chruthachail agus Comhairle na Gàidhealtachd.


Tasglann na Sgoile –  Taisbeanaidhean Àrd-ùrlar

Aig deireadh na Sgoile gheibh compàirtichean cothrom na pìosan dràma a dheasaich iad a thaisbeanadh aig tachartas poblach.

SSD2018
Call na h-Iolaire, dealbh-chluich a chaidh a thaisbeanadh aig Talla Chille Mhoire air Dihaoine 13 den Iuchar aig Talla Chille Mhoire.

DNA le SSD2015
Dealbhan a chaidh a thogail de oidhche thaisbeanaidh na Sgoile aig Àros air Diardaoin 16 Iuchar 2015.

P7160636

SSD2014 aig Àros
Chaidh an dealbh-chluich An Ite Gheal a thaisbeanadh aig Àros air Diardaoin 17 Iuchar 2014.

Tasglann na Sgoile – Filmaichean-goirid

Aig an Sgoil- gheibh compàirtichean na Sgoile cothrom film goirid a dhèanamh far am faighear cothrom eòlas a chur air na sgilean cleasachd a tha dhith air beulaibh a’ chamara. Tha tasglann de na filmaichean goirid a chaidh a chur a-steach don cho-fharpais aig FilmG thar nam bliadhnaichean ri fhaicinn an seo: Fiolmaichean Goirid SSD

Dealbh-chluich le SSD2019

Seonaidh Dubh le SSD2017

Faigh Wi-Fi! le SSD2016

Bhuannaich an fhilm a rinn SSD2016 duais airson Film as Fheàrr san roinn Òigridh sa cho-fharpais son son filmichean goirid aig FilmG.

Fèineag a thog  Iain Swinney BPA,Leas Phrìomh Mhinistear na h-Alba
le com-pàirtichean SSD2016 aig Cuirm Dhuaisean FilmG 2017
Dealbhan Oifigeil bho Chuirm-Dhuaisean FilmG 2017

Gaol an t-Samhraidh le SSD2015

Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council We are a Living Wage Employer