Sgoil-shamhraidh Dràma Air Loidhne 2020

Sgoil-shamhraidh Dràma Air Loidhne
6 – 10 den Iuchar 2020

Gus cothrom a thoirt do dhaoine òga na sgilean cleasachd is sgilean cruthachail aca a’ leasachadh fhad sa tha iad aig an taigh ri linn buaidh a’ chòrona-bhìorais,  thèid Sgoil-shamhraidh Dràma 2020 a’ lìbhrigeadh air loidhne eadar 6 – 10 den Iuchar 2020.  Tha i fosgailte do dh’iarrtasan bho dheugairean a bhruidhneas Gàidhlig le ùidh ann an dràma a bhios eadar 13 agus 17 aig àm na Sgoile.  Tha àireamh chuibhrichte de dh’àiteannan ri fhaotainn.

Ged a tha an Sgoil seo saor ‘s an-asgaidh chuireamaid fàilte air tabhartas sam bith airson ar cuideachadh le cosgaisean na Sgoile agus tachartasan Fèise eile. Ghabhadh tabhartas a thoirt dhuinn le bhith a’ brùthadh air a’ phutan gu h-ìosal:

Clàr-ama na Sgoile agus Uidheamachd
Cumaidh sgioba luchd-teagaisg na Sgoile, Lana Pheutan, Stiùriche-ealain na Sgoile agus Aonghas MacLeòid, Oifigear Dràma Fhèisean nan Gàidheal, dà sheisean air loidhne gach latha – seisean-maidne eadar 10.30m agus 11.30m agus seisean-feasgair eadar 1.30f agus 2.30f.  Thèid na seiseanan seo a’ lìbhrigeadh le Zoom tro chunntas a th’aig Fèisean nan Gàidheal.  Bidh feum aig compàirtichean air uidheamachd iomchaidh ‘s cead eadar-lìon an taighe a chleachdadh aig na h-amannan seo.

FOIRM-IARRTAIS

Ma tha ceistean sam bith agad cuir fios gu Oifigear Dràma Fèisean nan Gàidheal Aonghas MacLeòid le post-d air angus@feisean.scot.

Tha an Sgoil-Shamhraidh Dràma Air Loidhne maoinichte le le Bòrd na Gàidhlig, Iomairt na Gàidhealtachd ‘s nan Eilean agus Alba Chruthachail agus Comhairle na Gàidhealtachd.

 


Tha an Sgoil-Shamhraidh Dràma a’ toirt cothrom air leth do dheugairean le Gàidhlig tha ag iarraidh sgilean a’ leasachadh gus cleasachd a dhèanamh air an àrd-ùrlar agus air beulaibh a’ chamara.  ‘S e tachartas-còmhnaidh a th’anns an Sgoil a thèid a chumail tro làithean-saora an t-samhraidh.  Anns an ùine sin gheibh compàirtichean oideachadh ann an roghainn farsaing de sgilean dràma le torr spòrs ‘s fealla-dhà na chois.  Chan eil eòlas air dràma no cleasachd riatanach gus pàirt a ghabhail innte.

Fòrmat na Sgoile
‘S àbhaist dà roghainn a bhith aig tagraichean – 6 làithean no 11 làithean.

Gheibh a h-uile compàirtiche san Sgoil an aon clàr-ama de bhùthan-obrach ‘s cur-seachadan rè a’ chiad seachdain.  Gheibh compàirtichean ghabhas pàirt san sgoil air fad cothrom pàirt a ghabhail ann an co-dhiù aon thaisbeanadh poblach aig deireadh na Sgoile, far an tèid an obair a dheasaicheas iad a thaisbeanadh.

Urras Shìm MhicCoinnich – Taic le Cosgaisean na Sgoile
*Tha taic-airgid ri fhaotainn do theaghlaichean a phàigheas airson suas ri 50% de chosgaisean na Sgoile.  Tha an taic-airgid seo ri fhaotainn do thagraichean iomchaidh tro Urras Shìm MhicCoinnich, a tha fo rian Fhèisean nan Gàidheal.  Chaidh Urras Shìm MhicCoinnich a chur air bhonn ann an 2008 mar chuimhneachan air a’ chleasaiche iomraiteach gus na sgilean ealaineach aig Gàidheil òga a bhrosnachadh.  Ma bhios feum air taic le cosgaisean na Sgoile gabhaidh còmhradh a chumail le do phàrant/ neach-dìon mu dheidhinn. Thèid dèiligeadh ri d’fhiosrachadh gu dìomhair.Na Clasaichean
Tha e na chleachdadh do chom-pàirtichean trèanadh agus stiùireadh ann an taghadh farsaing de sgilean – cleasachd, sgilean gutha, gluasad, sgilean cruthachail agus sgilean stèidse san fharsaingeachd. Bidh na cuspairean seo gan teagasg le sgioba ealanta de shàr chleasaichean agus luchd-ealain eile. Bithear ag obair air pìosan dràma a thèid a thaisbeanadh aig deireadh na Sgoile.  A bharrachd air obair àrd-ùrlair gheibh compàirtichean cothrom film goirid a dhèanamh  airson FilmG, farpais nam filmaichean goirid Gàidhlig aig MG ALBA.

Àite-fuirich
Bidh com-pàirtichean a’ fuireach ann an ostail far am faighear bracaist, lòn agus dìnnear. Bidh sgioba de luchd-aire a’ fuireach làn-ùine san ostail.

Taisbeanaidhean Poblach
Thig an Sgoil Shamhraidh Dràma gu crìoch le co-dhiù aon oidhche thaisbeanaidh a bhios fosgailte don mhòr-shluagh.

Filmaichean-goirid
Rè a chiad seachdain den Sgoil Shamhraidh Dràma gheibh compàirtichean na Sgoile cothrom film goirid a dhèanamh far am faighear cothrom eòlas a chur air na sgilean cleasachd a tha dhith air beulaibh a’ chamara agus sgilean teignicheach leis a’ chamara.

Tha Fèisean nan Gàidheal fada an comain FilmG a tha toirt stiùir ‘s uidheamachd dhuinn gus filmaichean goirid a dhèanamh.

Tha tasglann de na filmaichean goirid a chaidh a chur a-steach don cho-fharpais aig FilmG thar nam bliadhnaichean ri fhaicinn an seo: Fiolmaichean Goirid SSD

Tha an Sgoil Shamhraidh Dràma maoinichte le le Bòrd na Gàidhlig, Iomairt na Gàidhealtachd ‘s nan Eilean agus Alba Chruthachail agus Comhairle na Gàidhealtachd.


Tasglann SSD – Dealbhan-cluiche agus filmaichean-goirid a chaidh a riochdachadh aig SSD

Dealbh-chluich le SSD2019
SSD2018
Film de Call na h-Iolaire, an dealbh-chluich aig SSD2018 a chaidh a thaisbeanadh aig Talla Chille Mhoire air Dihaoine 13 den Iuchar aig Talla Chille Mhoire.

DNA le SSD2015
Dealbhan a chaidh a thogail de oidhche thaisbeanaidh na Sgoile aig Àros air Diardaoin 16 Iuchar 2015.

P7160636

 

SSD2014 aig Àros
Chaidh an dealbh-chluich An Ite Gheal a thaisbeanadh aig Àros air Diardaoin 17 Iuchar 2014.

Seonaidh Dubh le SSD2017

https://vimeo.com/247115530https://vimeo.com/247115530

Faigh Wi-Fi! le SSD2016
Bhuannaich an fhilm a rinn SSD2016 duais airson Film as Fheàrr san roinn Òigridh sa cho-fharpais son son filmichean goirid aig FilmG.

Fèineag a thog  Iain Swinney BPA,Leas Phrìomh Mhinistear na h-Alba
le com-pàirtichean SSD2016 aig Cuirm Dhuaisean FilmG 2017
Dealbhan Oifigeil bho Chuirm-Dhuaisean FilmG 2017


Gaol an t-Samhraidh le SSD2015 

Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council