Tac an Teine

‘S e ‘Tac an Teine’ an seisean seinn a bhios sinn a cumail air a’ chiad Disathairne de gach mios, eadar 2-4f, ann an Taigh-òsta a’ Ghlinne Mhòir, Inbhir Nis.

Tha fàilte bhlath chrideil a chuir oirbh a thighinn còmhla rinn ma tha thu airson òrain a gahbahil, sèisd a sheinn no fiu ‘s dìreach èisteachd agus cothrom gus còmhradh a dhèanamh le caraidean

Gheibhear beachd air na h-òrain a tha tric ri ‘n cluintinn aig an seisean an seo

Air na miosan a tha romhainn bidh sinn a cruinneachadh air na làithean gu h-ìseal

Disathairne 10 Gearran

Disathairne 3 Màrt

Disathairne 5 Cèitean

Disathairne 2 Ògmhios

Chi sinn ann sibh!

*  Cha bhith Tac an Teine a’ gabhail àite sa Ghiblean

Creative Scotland The Scottish Government Bòrd na Gaidhlig Highland Council Argyll & Bute Council William Grant Foundation We are a Living Wage Employer