Tasgadh – Tabhartasan Beaga Ealain Dùthchasach

S e stòras a th’ ann an Tasgadh maoinichte le Alba Chruthachail, air a riaghladh le Fèisean nan Gàidheal agus fosgailte do bhuidhnean agus daoine fa leth. Tha Tasgadh a’ toirt taic do luchd-ealain traidiseanta obair a chruthachadh, a chur air an àrd-ùrlair, a chur air chuairt no a thaisbeanadh. Gheibhear taic airson leasachadh proifeiseanta agus ionnsachadh cuideachd. Chan fhaighear taic airson uidheamachd a cheannach agus cha ghabhadh an stòras a chur mu choinneamh maoin eile bho Alba Chruthachail.

Tasgadh is a fund devolvit frae Creative Scotland, mainaged by Fèisean nan Gàidheal and open tae organisations and indiveeduals. Tasgadh is designit tae gie an upheeze tae tradeetional airtists and organisations tae mak, perform, tour and shawcase wark. The fund will uphaud professional development an learnin projecks as weel. Tasgadh canna support the purchase o graith and canna be yaised tae maitch ither Creative Scotland funds.

Na cinn-latha air fhàgail airson iarrtasan ann an 2018-19:

26 Dàmhair 2018

1 Gearran 2019

Gheibhear stiùireadh agus foirm iarrtais air taobh deas na duilleige, cho math ri eisimpleirean de phròiseactan a chaidh a mhaoineachadh roimhe.

Tha na leanas, aig a bheil sgilean riatanach, air aontachadh taic a thoirt dhuinn a’ ruighinn co-dhùnaidhean mun tabhartsan:

  • Art MacCarmaig
  • Brian Ó hEadhra
  • Daibhidh Francis
  • Fionnghal Chaimbeul
  • Màiri NicPhàidein
  • Màrtainn Hadden
  • Michelle Kelly

Tha clàr compàirt ri fhaighinn an seo.

Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council