Tasgadh – Tabhartasan Beaga Ealain Dùthchasach

‘S e stòras a th’ ann an Tasgadh maoinichte le Alba Chruthachail, air a riaghladh le Fèisean nan Gàidheal agus fosgailte do bhuidhnean agus daoine fa leth. Tha Tasgadh a’ toirt taic do luchd-ealain traidiseanta obair a chruthachadh, a chur air an àrd-ùrlair, a chur air chuairt no a thaisbeanadh. Gheibhear taic airson leasachadh proifeiseanta agus ionnsachadh cuideachd. Chan fhaighear taic airson uidheamachd a cheannach agus cha ghabhadh an stòras a chur mu choinneamh maoin eile bho Alba Chruthachail.

Tasgadh is a fund devolvit frae Creative Scotland, mainaged by Fèisean nan Gàidheal and open tae organisations and indiveeduals. Tasgadh is designit tae gie an upheeze tae tradeetional airtists and organisations tae mak, perform, tour and shawcase wark. The fund will uphaud professional development an learnin projecks as weel. Tasgadh canna support the purchase o graith and canna be yaised tae maitch ither Creative Scotland funds.

Tha ceann-latha fhathast ann airson iarrtasan ann an 2021-22:

  • 28.01.2022

Gheibhear stiùireadh agus foirm iarrtais air taobh deas na duilleige.  Dh’fhaodar seo a shàbhaladh agus a chur thugainn tro phost-d tasgadh@feisean.org.

Dh’fhaodar clàradh tron cheangal seo airson foirm a lìonadh air-loidhne. Aon uair ’s gu bheilear clàraichte, gheibhear ceangal tro phost-d agus dh’fhaodar a dhol air adhart le iarrtas.

Airson taic a chumail ri tagraichean tha eisimpleirean de phròiseactan a chaidh a mhaoineachadh roimhe air taobh deas na duilleige.

Tha na leanas, aig a bheil sgilean riatanach, air aontachadh taic a thoirt dhuinn a’ ruighinn co-dhùnaidhean mu na tabhartsan:

  • Alexis Street
  • Art MacCarmaig
  • Brian Ó hEadhra
  • Catriona Hawksworth
  • Daibhidh Francis
  • Fionnghal Chaimbeul
  • Màrtainn Hadden
  • Miriam Morris

Tha clàr compàirt ri fhaighinn an seo.

Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council We are a Living Wage Employer