Urras Dhòmhnaill Iain MhicAoidh

Farpais le duais £500 do dh’oileanaich mar chuimhneachan air sàr-Ghàidheal

Tha Urras Foghlaim Dhòmhnaill Iain MacAoidh air farpais bhliadhnail a stèidheachadh mar chuimhneachan air Dòmhnall Iain MacAoidh a bha, am measg iomadh dreuchd eile, na Iar Chathraiche air Urrasairean agus na Mhanaidsear Leasachaidh Phròiseactan aig Sabhal Mòr Ostaig.  Tha an fharpais a’ comharrachadh na h-obrach ionmholta a rinneadh le Dòmhnall Iain às leth na Gàidhlig agus leasachaidhean gnìomhachais air feadh na Gàidhealtachd agus nan eilean.

Bha dlùth cheangal aig Dòmhnall Iain ri obair an t-Sabhail Mhòir, Ionad Rannsachaidh Lèirsinn, An Comunn Gàidhealach, (far an robh na chiad Stiùiriche bho 1965-70), Comunn na Gàidhlig, Alcan Bhreatainn, Comann a Chlò Hearaich, Bòrd Leasachaidh na Gàidhealtachd is nan Eilean agus Comann Gàidhlig Inbhir Nis fad bhliadhnaichean, a bharrachd air ceanglan ri buidhnean eile.

Bidh an fharpais ga làimhseachadh le Fèisean nan Gàidheal às leth Urras Dhòmhnaill Iain. Chithear eisimpleirean gu h-ìosal air tagraichean a shoirbhich roimhe agus gheibhear stiùireadh agus foirm iarrtais air taobh deas na duilleige.

Duaisean roimhe


Seonaidh Gallagher

Fhuair Seonaidh Gallagher taic bho Urras Dhòmhnaill Iain MhicAoidh òraid a chruthachadh fon ainm Celtic Origins: Archaeologically Speaking, stèidhichte air rannsachadh a bha e air a dhèanamh co-cheangailte ri tùsan nan cànanan ceilteach tro shealladh àrc-eòlais.  Ghabhadh òraid Sheonaidh fhaicinn tron cheangal gu h-ìosal.

Sharon Cooper

Fhuair Sharon Cooper taic bho Urras Dhòmhnaill Iain MhicAoidh taisbeanadh a chruthachadh le dealbhan de gach seòrsa co-cheangailte ri feur agus lusan, le mìneachadh air na h-ainmean Gàidhlig aca agus fiosrachadh a bharrachd.  Thug Comhairle nan Leabhraichean tuilleadh taic dhi a leig le Sharon leabhar tarraingeach fhoillseachadh fon ainm Lusan.

Creative Scotland The Scottish Government Bòrd na Gaidhlig Highland Council Argyll & Bute Council William Grant Foundation We are a Living Wage Employer