Isle of Coll

  1. Events
  2. Venues
  3. Isle of Coll
Events at this venue
Today

Fèis Cholla

Isle of Coll Isle of Coll, United Kingdom

isle of coll from tuesday 1st april 2014 Fèis Cholla Tha an comataidh a' cur planaichean ri chèile airson laìthean-teagaisg air a' bhliadhna a tha romhainn. Airson barrachd fiosrachaidh cuiribh fon gu Tamara Hedderwick air  07788 956 031 no tamarahedderwick@hotmail.com Feis Cholla are currently planning their programme for 2014 for more information please contact Tamara Hedderwick on 07788 […]

Creative Scotland The Scottish Government Bòrd na Gaidhlig Highland Council Argyll & Bute Council William Grant Foundation We are a Living Wage Employer