Scottish Highlands

  1. Events
  2. Venues
  3. Scottish Highlands
Events at this venue
Today

Blas Festival 2023

Scottish Highlands

Thèid Blas 2023 air adhart eadar 1 agus 9 Sultain le prògram farsaing de chuirmean is cèilidhean ann an coimhearsnachdan air feadh na Gàidhealtachd. A thuilleadh air sin bidh sinn a' tabhann prògram air loidhne le measgachadh de shruthaidhean beò, bùithtean-obrach, seiseanan seinn, is eile.Blas 2023 will take place between 1 and 9 September with a packed […]

Creative Scotland The Scottish Government Bòrd na Gaidhlig Highland Council Argyll & Bute Council William Grant Foundation We are a Living Wage Employer