Seirbheis Dràma

Tha Fèisean nan Gàidheal a’ lìbhrigeadh seirbheis dràma a tha feumail do sgoiltean-àraich, bun-sgoiltean Gàidhlig air feadh na duthcha, deugairean le Gàidhig agus clann-sgoile a tha ag ionnsachadh na Gàidhlig mar chànan a bharrachd.

Hùb Hàb
Meanbh-chuileag
Panto Gàidhlig
Sgoil Shamhraidh Dràma
Sporan
Sgilean Dràma

Gheibhear tuilleadh fiosrachaidh mu na pròiseactan dràma air an làrach-lìn seo no ma bhruidhneas tu ri Aon 

Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council