Seirbheis Dràma

Bidh Fèisean nan Gàidheal a’ lìbhrigeadh seirbheis dràma do sgoiltean-àraich, bun-sgoiltean, deugairean le Gàidhlig agus clann-sgoile a tha ag ionnsachadh na Gàidhlig mar chànan a bharrachd. Bidh an t-seirbheis a’ gabhail a-steach tursan drama bliadhnail agus bùthan-obrach air feadh na dùthcha, a’ toirt cothrom do sgoilearan ann am Foghlam tro Mheadhan na Gàidhlig agus an fheadhainn a tha ag ionnsachadh na Gàidhlig mar L2 no L3 an cuid briathrachais, sgilean èisteachd agus dràma a leasachadh.

Lorgar tuilleadh fiosrachaidh mu na pròiseactan dràma a bhios sinn a’ lìbhrigeadh ann an 2023 air ar làrach-lìn tro na ceanglaichean a leanas:

Creative Scotland The Scottish Government Bòrd na Gaidhlig Highland Council Argyll & Bute Council William Grant Foundation We are a Living Wage Employer