Dràma aig Bun-sgoil Bruach na Muilne

Tron teirm-sgoile seo, tha Aonghas MacLeòid, an t-òifigear dràma aig Fèisean nan Gàidheal, air a bhith a’ lìbhrigeadh bùthan-obrach dràma do sgoilearan san roinn Ghàidhlig aig Bun-sgoil Bruach na Muilne, Inbhir Narann.

Le taic-airgid bho Chomann Phàrant na sgoile, chaidh 18 bhùthan-obrach a lìbhrigeadh eadar 12 Sultain agus 16 Samhain airson chlasaichean P1-P3 agus P4-P7.  Anns na bùthan-obrach do sgoilearan à P4-P7, thug Aonghas taic dhaibh a’ leasachadh ‘s a’ stiùireadh dealbh-chluich ùr stèidhte air an Dàrna Cogadh, a bh’aca mar pròiseact sgoile.  Chaidh an dealbh-chluich aig na sgoilearan ‘Mairidh an Cliù gu Bràth’ a thaisbeanadh aig an sgoil air Dihaoine 23 Samhain is fhuair iad moladh mòr bhon luchd-amhairc a bha an làthair. 

Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council