Seirbheis Dràma

Tha Fèisean nan Gàidheal a’ lìbhrigeadh seirbheis dràma do sgoiltean-àraich, bun-sgoiltean, deugairean le Gàidhlig agus clann-sgoile a tha ag ionnsachadh na Gàidhlig mar chànan a bharrachd. 

Lorgar tuilleadh fiosrachaidh mu na pròiseactan dràma a bhios sinn a’ lìbhrigeadh ann an 2021 air ar làrach-lìn tro na ceanglaichean a leanas:

Creative Scotland The Scottish Government Bòrd na Gaidhlig Highland Council Argyll & Bute Council William Grant Foundation We are a Living Wage Employer