Ionnsachadh na Gàidhlig

Gàidhlig – tè de chànain eachdraidheil na h-Alba. Tha a buaidh ri faicinn air feadh na dùthcha tro na linntean, gu h-àraid ann an ainmean-àite.

’S i a’ Ghàidhlig aon de chànain nàiseanta na h-Alba. Chithear agus cluinnear Gàidhlig an ìre mhath air feadh na h-Alba – bho Dhùn Èideann agus Glaschu gu na h-eileanan, air feadh taobh siar na dùthcha, suas don taobh a tuath gu Cataibh agus Gallaibh.

Chaidh Achd na Gàidhlig aontachadh ann an 2005, tha Sgoiltean Gàidhlig againn an àite Gàidhlig a bhith air a casg. Tha sianal ùr telebhisein againn – BBC ALBA. Tha saoghal ùr romhainn agus buinidh Gàidhlig ri Alba air fad.

Goireasan

Faclairean

Bathar-bog ann an Gàidhlig

Spòrs/Geamannan ann an Gàidhlig

Faclan feumail

Madainn mhath Good morning
Feasgar math Good afternoon/evening
Oidhche mhath Good night
Ciamar a tha thu? How are you?
Tha mi gu math I am well
Chan eil mi cho math I’m not so good
Ag èirigh ’s a gearan! Getting there!
Chan eil mi dona I’m not bad
Fàilte ort! Welcome!
Ceud mìle fàilte A hundred thousand welcomes
Fàilte gu Alba Welcome to Scotland
Soraidh slàn Farewell
Mar sin leat Cheerio
Slàinte Mhath! Good Health!
Cò às a tha thu? Where are you from?
Tha am biadh math/blasta The food is good/tasty
Dè tha seo a’ cosg? What is the cost of this?
Turas math dhut! Good journey to you (Bon Voyage)
An toil leat ceòl? Do you like music?
Am bu thoil leat deoch? Would you like a drink?
Creative Scotland The Scottish Government Bòrd na Gaidhlig Highland Council Argyll & Bute Council William Grant Foundation We are a Living Wage Employer