Meanbh-fhèis Àrd-sgoil Phort Rìgh

  • Tha an tachartas seo air a thoirt seachad an co-bhonn ri Fèisean nan Gàidheal agus le taic-airgid bho Bòrd na Gàidhlig.
  • Latha fèise san sgoil don chiad bhliadhna air fad le clasaichean fad na maidne agus consairt le sgoilearan agus luchd-teagaisg feasgar.
  • Bidh clasaichean fa-leth ann do na fileantaich agus luchd-ionnsachaidh.
  • Cleachdaidh luchd-teagaisg Gàidhlig a rèir comas nan sgoilearan.
  • Thèid na sgilean sòisealta, eòlas cultarail agus cothroman-ciùil a leudachadh tro bhith ag obair air diofar ionnsramaidean-ciùil: mar eisimpleir: fìdeag/ruitheamachd, seinn, dràma, dannsa-ceum, ealain.  Dh’fhaodar iomain a chur air a’ chlàr cuideachd.
  • Lìonaidh na sgoilearan foirmean-measaidh an dèidh làimhe.

Ceithir seiseanan sa mhadainn de dhiofar ghnìomhan: fìdeag, seinn, dràma agus dannsa-ceum mar eisimpleir airson cothrom a thoirt dhaibh diofar rudan cultaral agus spòrsail fheuchainn agus airson ùidh a thogail ann an gnothaichean cultaral gus am biodh iad deònach a dhol an sàs ann an cuid de na rudan/fèisean a-rithist.

Consairt feasgar le luchd-teagaisg agus sgoilearan a’ gabhail pàirt.  Cothrom ann airson ceòl, dràma, seinn agus spòrs agus ma dh’fhaodte a’ gabhail pàirt agus tlachd anns na tachartasan. Mar eisimpleir: Bingo Gàidhlig le duaisean annasach, dannsa còmhla ris an luchd-teagaisg.

Foirm-measaidh a lìonadh an dèidh làimhe. Bidh seo gu feum do na sgoilearan sùil eile a thoirt air mar a chaidh an latha agus am feum a rinn e dhaibh.  Bidh na beachdan cuideachd gu feum do luchd-teagaisg agus luchd-obrach nam fèisean airson gnothaichean a leasachadh agus a lìbhrigeadh an-ath-bhliadhna.

Builean a’ Churraicealam airson Sàr-mhathais

GAI 3-02a, LIT 3-02a, LIT 3-10a, EXA 3-11a
I can respond to the experience of dance by discussing my thoughts and feelings. I can give and accept constructive comment on my own and others’ work.

EXA 3-14a
Having developed ideas from a range of stimuli, I can contribute to devising, rehearsing and presenting drama or scripts.

EXA 3-15a
I can respond to the experience of drama by discussing my thoughts and feelings. I can give and accept constructive comment on my own and others’ work.

EXA 3-16a
I can sing and/or play music from a range of styles and cultures and perform my chosen music confidently using performance directions, musical notation and/or playing by ear.

HWB 3-04a
I understand that my feelings and reactions can change depending upon what is happening within and around me. This helps me to understand my own behaviour and the way others behave.

HWB 3-10a
I recognise that each individual has a unique blend of abilities and needs. I contribute to making my school community one which values individuals equally and is a welcoming place for all.

HWB 3-11a
I make full use of and value the opportunities I am given to improve and manage my learning and, in turn, I can help to encourage learning and confidence in others.

HWB 3-14a
I value the opportunities I am given to make friends and be part of a group in a range of situations.

HWB 3-19a
I am developing the skills and attributes which I will need for learning, life and work. I am gaining understanding of the relevance of my current learning to future opportunities. This is helping me to make informed choices about my life and learning.

LIT 3-01a, LIT 3-02a, EXA 3-01a
I have used the skills I have developed in the expressive arts to contribute to a public presentation/performance.

EXA 3-01b
I have experienced the energy and excitement of being part of an audience for other people’s presentations/performances.

EXA 3-19a
I have listened to a range of music and can identify features and concepts. I can give constructive comments on my own and others’ work, including the work of professionals.

HWB 3-20a
I am investigating different careers/occupations, ways of working, and learning and training paths. I am gaining experience that helps me recognise the relevance of my learning, skills and interests to my future life.

LIT 3-07a

Creative Scotland The Scottish Government Bòrd na Gaidhlig Highland Council Argyll & Bute Council William Grant Foundation We are a Living Wage Employer