Blasad Gàidhlig

Is e th’ ann am Blasad Gàidhlig ach seiseanan adhartach air cultar agus cànan na Gàidhlig do chlann agus an tidsearan ann an sgoiltean-àraich agus bun-sgoiltean far a bheilear a’ teagasg na Gàidhlig mar chànan a bharrachd. Tha na seiseanan seo air an lìbhrigeadh gu h-àraid tro ghnìomhan, geamaichean agus òrain. Airson tuilleadh fiosrachaidh mu dheidhinn Blasad Gàidhlig cuiribh brath gu Manaidsear Fèisgoil, Eilidh NicCoinnich aig eilidh@feisean.scot no 01463 225559.

Chithear bhidio de na clasaichean Blasad Gàidhlig againn gu h-ìseal:

Tha eisimpleirean de na goireasan teagaisg a bhios sinn a’ cleachdadh mar phàirt den t-seirbheis seo rim faighinn an seo.

Tutagan

Tha Tutagan na shreath ùr de bhidiothan airson clann anns na Tràth Ìrean, air a lìbhrigeadh le Kaitlin Ross. Bidh iad a’ teagasg bhriathrachais don chloinn air cuspairean a leithid an t-sìde, dathan agus faireachdainnean, tro òrain bhrèagha. Cliog an seo airson na bhidiothan a choimhead. Cliog an seo airson liosta den bhriathrachas a tha ri chluinntinn sna bhidiothan.

Fèis Luchd-teagaisg GLPS

Ceud mìle taing do gach aoigh shònraichte agus do gach com-pàirtiche a bh’ againn aig a’ chiad Fhèis Luchd-teagaisg GLPS againn a-riamh. Fèis a mhair fad ceithir latha le seiseanan adhartach chànain, seiseanan spòrsail, cruthachail agus cèilidhean gus ar luchd-teagaisg agus oidean L1+2 a bhrosnachadh gus Gàidhlig a theagasg mar chànan a bharrachd. Gheibhear lorg air ar goireasan airson na seachdain seo air làimh dhèis na duilleige. Bu mhath leinn taing cuideachd a thoirt do Cho-bhanntachd nan Ùghdarrasan Ionadail a tha an sàs ann am foghlam na Gàidhlig.

Fianais bho Cheannard Bun-sgoile

Faodar leughadh an seo teisteanas bho cheannard Bun-sgoil Ladeside anns an Eaglais Bhric air mar a tha Blasad Gàidhlig air soirbheachadh san sgoil acasan. Cluinnear mar a tha na seiseanan ag obair gu practaigeach, mar a bhios e a’ tighinn ris a’ chloinn agus an tidsearan agus mar a tha iad an dùil a’ Ghàidhlig a leasachadh anns an sgoil san àm ri teachd.

Creative Scotland The Scottish Government Bòrd na Gaidhlig Highland Council Argyll & Bute Council William Grant Foundation We are a Living Wage Employer