Blasad Gàidhlig

Airson tuilleadh fiosrachaidh mu dheidhinn Blasad Gàidhlig cuiribh brath gu Manaidsear Fèisgoil, Eilidh NicCoinnich aig eilidh@feisean.org  no 01463 225559

Chithear bhideo de na clasaichean Blasad Gàidhlig againn gu h-ìseal:

Tha eisimpleirean de na goireasan teagaisg a bhios sinn a’ cleachdadh mar phàirt den t-seirbheis seo rim faighinn an seo agus ma tha sibh ag iarraidh a h-uile goireas a’ toirt a-nuas gheibhear iad an seo ann am faidhle ZIP (150mb).

Tutagan

Tha Tutagan na shreath ùr de bhideothan airson clann tràth. Air a thoirt dhut le Kaitlin Ross.

Tutagan 1 – An t-Sìde

Tutagan 2 – Dathan

Tutagan 3 – Beathaichean

Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council