Bòrd-stiùiridh Fèisean nan Gàidheal

Bidh Bòrd-stiùiridh Fèisean nan Gàidheal a’ coinneachadh gach ràithe.

Bidh na leanas a’ riochdachadh nam Fèisean air a’ Bhòrd-stiùiridh:

Carola NicChaluim – Fèis Obar Dheathain (Sgìrean Eile): Cathraiche
Katie NicAonghais – Fèis Eilean an Fhraoich (Riochdaire Òigridh): Iar-chathraiche
Alistair Paul – Fèis Arainn (Sgìrean Eile): Rùnaire
Kirsty NicDhùghaill – Fèis an Earraich (Riochdaire Òigridh): Ionmhasair
Krisell Dhòmhnallach
– Fèis Eilean an Fhraoich (Sgìre nan Eilean Siar)
Raonaid Lincoln – Fèis Lochabair (Sgire na Gàidhealtachd)
Iain MacAsgaill – Fèis an Rubha (Sgìre nan Eilean Siar)
Tommy MacDhòmhnaill – Fèis Tìr a’ Mhurain (Sgìre nan Eilean Siar)
Muirgheal NicCaomhanaigh – Fèis an Tairbeirt (Sgìre Earra-Ghàidheal is Bhòid)
Gwen NicGuaire – Fèis na Linne/Fèis an Earraich (Sgire na Gàidhealtachd)

Bidh na leanas a’ frithealadh coinneamhan den Bhòrd-stiùiridh:

Siobhan NicAnndrais – Alba Chruthachail
An Comh. Iain A MacÌomhair – Comhairle nan Eilean Siar
Mòrag Anna NicLeòid – Comhairle na Gàidhealtachd
Donnchadh MacNèill – Comhairle Earra-Ghàidheal is Bhòid
Art MacCarmaig – Ceannard Fèisean nan Gàidheal
Anne Willoughby – Manaidsear Gnìomha Fèisean nan Gàidheal
Calum Ailig Macmhaoilein – Manaidsear Leasachaidh Fèisean nan Gàidheal
Eilidh NicCoinnich – Manaidsear Fèisgoil Fèisean nan Gàidheal

Ghabhadh pàipearan bho choinneamhan a’ Bhùird an luchdadh a-nuas air taobh a-deas na duilleige.

Creative Scotland The Scottish Government Bòrd na Gaidhlig Highland Council Argyll & Bute Council William Grant Foundation We are a Living Wage Employer