Bòrd-stiùiridh Fèisean nan Gàidheal

Bidh Bòrd-stiùiridh Fèisean nan Gàidheal a’ coinneachadh gach ràithe.

Bidh na leanas a’ riochdachadh nam Fèisean air a’ Bhòrd-stiùiridh:

Cairistiona Ghreumach – Fèis an Earraich (Sgìre na Gàidhealtachd) – Cathraiche
Anna Mhoireach – Fèis Eilean an Fhraoich (Sgìre nan Eilean Siar) – Iar-Chathraiche
Cailean Sandilands – Fèis Rois (Sgìre na Gàidhealtachd) – Rùnaire
Seòras Stoddart – Fèis Fhoirt (Sgìrean Eile) – Ionmhasair
Ealasaid NicIlleBhàin – Fèis Cheann Loch Goibhle (Sgìre Earra-Ghàidheal)
Deirdre Beck – Fèis Lochabair (Sgìre na Gàidhealtachd)
Raibeart (Bob) MacFhionghuin – Fèis Dhùn Bhreatuinn an Iar (Sgìrean Eile)
Anna Nicamhlaigh – Fèis an Rubha (Sgìre nan Eilean Siar)
Sarah-Jayne Shankland – Fèis nan Garbh Chriochan (Sgire na Gàidhealtachd)

Gheibhear clàr compàirt nam ball shuas an seo.

Bidh na leanas a’ frithealadh coinneamhan den Bhòrd-stiùiridh:

Siobhan NicAnndrais – Alba Chruthachail
Comh Iain A Mac Ìomhair – Comhairle nan Eilean Siar
Màiri Bochanan – Iomairt na Gàidhealtachd agus nan Eilean
Mòrag Anna NicLeòid – Comhairle na Gàidhealtachd
Art MacCarmaig – Ceannard Fèisean nan Gàidheal
Anne Willoughby – Manaidsear Gnìomha Fèisean nan Gàidheal
Calum Ailig Mac a’ Mhaoilein – Manaidsear Leasachaidh Fèisean nan Gàidheal
Eilidh NicChoinnich – Manaidsear Fèisgoil Fèisean nan Gàidheal

Tha pàipearan bho choinneamhan a’ Bhùird gu h-ìseal airson an luchdadh a-nuas.

leig a-nuas

Dihaoine 17 Cèitean 2019

Dihaoine 1 Màrt 2019

Dihaoine 7 Dùbhlachd 2018

Dihaoine 28 Sultain 2018

Dihaoine 18 Cèitean 2018

Dihaoine 23 Gearran 2018

Dihaoine 17 Gearran 2017

Dihaoine 8 Dùbhlachd 2017

Dihaoine 22 Sultain 2017

Dihaoine 19 Cèitean 2017

Dihaoine 9 Dùbhlachd 2016

Clàr Compàirt

Dihaoine 23 Sultain 2016

Dihaoine 13 Ceitean 2016

Dihaoine 19 Gearran 2016

Dihaoine 11 Dùbhlachd 2015

Dihaoine 25 Sultain 2015

Dihaoine 22 Cèitean 2015

Dihaoine 27 Gearran 2015

Disathairne 13 Dùbhlachd 2014

Dihaoine 26 Sultain 2014

Dihaoine 16 Cèitean 2014

Dihaoine 28 Gearran 2014

Dihaoine 13 Dùbhlachd 2013

Dihaoine 27mh Sultain 2013

Dihaoine 17 Cèitean 2013

Dihaoine 22 Gearran 2013

Diardaoin 6 Dùbhlachd 2012

Dihaoine 21 Sultain 2012

Diardaoin 24 Cèitean 2012

Diardaoin 23 Gearran 2012

Diardaoin 8 Dùbhlachd 2011

Dihaoine 23mh Sultain 2011

Diardaoin 26 Cèitean 2011

Coinneamh den Bhord-Stiuiridh -17.02.11

Coinneamh den Bhord-Stiuiridh - 02.12.10

Coinneamh den Bhord-Stiuiridh - 24.09.10

Coinneamh den Bhord-Stiuiridh - 27.05.10

Coinneamh den Bhord-stiuiridh - 18.02.10

Coinneamh den Bhord-stiuiridh - 04.12.09

Coinneamh den Bhord-Stiuiridh - 25.09.09

Coinneamh den Bhord-Stiuiridh - 29.05.09

Coinneamh den Bhord-Stiuiridh - 20.2.09

Coinneamh den Bhord-Stiuiridh - 5.12.08

Coinneamh den Bhord-Stiuiridh - 19.09.08

Coinneamh den Bhord-Stiuiridh - 26.05.08

Coinneamh den Bhord-Stiuiridh - 18.02.08

Coinneamh den Bhord-Stiuiridh - 03.12.07

Coinneamh den Bhord-Stiuiridh - 14.09.07

Coinneamh den Bhord-Stiuiridh - 29.05.07

Coinneamh den Bhord-Stiuiridh - 26.02.07

Coinneamh den Bhord-Stiuiridh - 07.12.06

Coinneamh den Bhord-Stiuiridh - 15.09.06

Coinneamh den Bhord-Stiuiridh - 22.05.06

Coinneamh den Bhord-Stiuiridh - 7.03.06

Coinneamh den Bhord-Stiuiridh - 6.12.05

Coinneamh den Bhord-Stiuiridh - 22.09.05

Coinneamh den Bhord-Stiuiridh - 17.05.05

Coinneamh den Bhord-Stiuiridh - 28.02.05

Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council