Bòrd-stiùiridh Fèisean nan Gàidheal

Bidh Bòrd-stiùiridh Fèisean nan Gàidheal a’ coinneachadh gach ràithe.

Bidh na leanas a’ riochdachadh nam Fèisean air a’ Bhòrd-stiùiridh:

Cairistiona Ghreumach – Fèis an Earraich (Sgìre na Gàidhealtachd) – Cathraiche
Anna Mhoireach – Fèis Eilean an Fhraoich (Sgìre nan Eilean Siar) – Iar-Chathraiche
Cailean Sandilands – Fèis Rois (Sgìre na Gàidhealtachd) – Rùnaire
Seòras Stoddart – Fèis Fhoirt (Sgìrean Eile) – Ionmhasair
Ealasaid NicIlleBhàin – Fèis Cheann Loch Goibhle (Sgìre Earra-Ghàidheal)
Raibeart (Bob) MacFhionghuin – Fèis Dhùn Bhreatuinn an Iar (Sgìrean Eile)
Anna Nicamhlaigh – Fèis an Rubha (Sgìre nan Eilean Siar)
Sarah-Jayne Shankland – Fèis nan Garbh Chriochan (Sgire na Gàidhealtachd)

Gheibhear clàr compàirt nam ball shuas an seo.

Bidh na leanas a’ frithealadh coinneamhan den Bhòrd-stiùiridh:

Siobhan NicAnndrais – Alba Chruthachail
Comh Iain A Mac Ìomhair – Comhairle nan Eilean Siar
Màiri Bochanan – Iomairt na Gàidhealtachd agus nan Eilean
Mòrag Anna NicLeòid – Comhairle na Gàidhealtachd
Donnchadh MacNèill – Comhairle Earra-Ghàidheal is Bhòid
Art MacCarmaig – Ceannard Fèisean nan Gàidheal
Anne Willoughby – Manaidsear Gnìomha Fèisean nan Gàidheal
Calum Ailig Mac a’ Mhaoilein – Manaidsear Leasachaidh Fèisean nan Gàidheal
Eilidh NicChoinnich – Manaidsear Fèisgoil Fèisean nan Gàidheal

Ghabhadh pàipearan bho choinneamhan a’ Bhùird an luchdadh a-nuas air taobh a-deas na duilleige.

Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council