Bòrd-stiùiridh Fèisean nan Gàidheal

Bidh Bòrd-stiùiridh Fèisean nan Gàidheal a’ coinneachadh gach ràithe.

Bidh na leanas a’ riochdachadh nam Fèisean air a’ Bhòrd-stiùiridh:

Anna Mhoireach – Fèis Eilean an Fhraoich (Sgìre nan Eilean Siar): Cathraiche
Kirsty NicDhùghaill – Fèis an Earraich (Riochdaire Òigridh): Iar-Chathraiche
Cailean Sandilands – Fèis Rois (Sgìre na Gàidhealtachd): Rùnaire
Seòras Stoddart – Fèis Fhoirt (Sgìrean Eile): Ionmhasair
Anna Nicamhlaigh – Fèis an Rubha (Sgìre nan Eilean Siar)
Alistair Paul – Fèis Arainn (Sgìrean Eile)
Angela Mack – Fèis Lochabair (Sgìre na Gàidhealtachd)
Carola NicChaluim – Fèis Obar Dheathain (Sgìrean Eile)
Katie NicAonghais – Fèis Eilean an Fhraoich (Riochdaire Òigridh)
Sarah-Jayne Shankland – Fèis nan Garbh Chrìochan (Sgire na Gàidhealtachd)

Bidh na leanas a’ frithealadh coinneamhan den Bhòrd-stiùiridh:

Siobhan NicAnndrais – Alba Chruthachail
Mòrag Anna NicLeòid – Comhairle na Gàidhealtachd
Donnchadh MacNèill – Comhairle Earra-Ghàidheal is Bhòid
Art MacCarmaig – Ceannard Fèisean nan Gàidheal
Anne Willoughby – Manaidsear Gnìomha Fèisean nan Gàidheal
Calum Ailig Macmhaoilein – Manaidsear Leasachaidh Fèisean nan Gàidheal
Eilidh NicChoinnich – Manaidsear Fèisgoil Fèisean nan Gàidheal

Ghabhadh pàipearan bho choinneamhan a’ Bhùird an luchdadh a-nuas air taobh a-deas na duilleige.

Creative Scotland The Scottish Government Bòrd na Gaidhlig Highland Council Argyll & Bute Council William Grant Foundation We are a Living Wage Employer