Sruth

Pròiseact Iomlaid Chultarail 2022

cànain, sgeulachdan, ceòl, òrain is cur-seachadan tarraingeach air gach taobh

11-14mh An Lùnastal – Inbhir Nis
7-10mh An Dàmhair – Dun Dealgain

Bùithtean-obrach | seachdainean a’ tòiseachadh 22.08, 05.09, 19.09 (tbc)

Tron chothrom seo thig dusan òganach à Alba is Èirinn còmhla airson sùil a thoirt air na cànain is dualchas aca tro sgeulachdan, ceòl is òrain. Bidh com-pàirtichean eadar 14 is 18 bliadhna a dh’aois, fileanta sa Ghàidhlig neo Gaelige, le comasan ciùil aig ìre eadar-mheadhanach gu ìre adhartach.

Gheibh com-pàirtichean cothrom a thighinn cruinn còmhla airson deireadh-sheachdain (aonan ann an Inbhir Nis is aonan ann an Dun Dealgain) cruinn còmhla le stiùir bho sgioba de dh’oidean is luchd-aire. A bharrachd air sin, gheibhear cothrom trì bùithtean-obrach a dhèanamh san eadar-ama air-loidhne, a’ coimhead air goireasan leithid Tobar an Dualchais is Tasglann Ceòl Dùthchas na h-Èireann (Taisce Cheol Dúchais Éireann) is mar a ghabhadh an cleachdadh airson rannsachadh is ceòl ùr a chruthachadh. ‘S e ainmean-àite, siubhal is ceanglaichean prìomh amasan Sruth.

Brùthaibh an seo gus tuilleadh fhaighinn a-mach mun phròiseact iomlaid Guth nan Gael a bh’ ann roimhe.

Nam bu thoil leibh a bhith an sàs sa phròiseact, clàraichibh tron cheangal gu h-ìosal. 

Cuiribh fios gu nicola@feisean.scot airson tuilleadh fiosrachaidh. 

 

Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council We are a Living Wage Employer