Sruth

’S e pròiseact ùr a th’ ann an Sruth a chaidh a chruthachadh ann an 2021 gus Colmcille 1500 a chomharrachadh.

Tha ‘Colmcille 1500’ a’ comharrachadh beatha agus dìleab Chaluim Chille, 1500 bliadhna bho rugadh e. Tha e a’ brosnachadh dualchas agus cultar a tha a’ ceangal Alba agus Èirinn. 

A’ togail air soirbheachas a’ phròiseict iomlaid Èireannaich Guth nan Gael, bidh Sruth a’ toirt daoine òga à Alba agus Èirinn agus Alba Nuadh còmhla gus taisbeanadh brìgheil a chruthachadh a chomharraicheas an cuid dualchas Gàidhlig tro sgeulachdan, ceòl agus òrain.

Thèid òran ùr a sgrìobhadh agus bidh taisbeanadh drama ùr ann, an dà chuid ann an Gàidhlig agus Gaeilge. A bharrachd air sin, bidh taisbeanadh ùr de dh’fhuinn thradiseanta, a bhios a’ cur ris na traidisean agus a’ dèanamh barrachd sgrùdadh an stòr mòr cumanta a tha sinn a’ roinn mu thràth.

Dràma

 • Seisean tòiseachaidh*
 • 16 x Buthan-obrach/ seiseasan leasachaidh/ deasachaidh leis an sgioba-stiùiridh
 • 4 x bùthan-obrach cànain do na compàirtichean air fad (ceòl agus dràma)*
 • Gealladh gun cleachdar Duolingo gus taic a thoirt dhut Gaeilge ionnsachadh rè a’ phròiseict
 • Café Sruth – cothrom mi-fhoirmeil coinneachadh ri compàirtichean eile air loidhne, pòrt no dhà a chluich còmhla, is eòlas nas fheàrr fhaighinn air càch a chèile.

*Tha na nithean seo riatanach

Ceòl

 • Seisean tòiseachaidh*
 • Ionnsachadh aig an taigh*. (Thèid faidhlichean fuaim, sgòran agus liricean a thoirt seachad ro na bùthan-obrach).
 • 4 (aig a’ char as lugha) x Bùth-obrach/ Seisean-deasachaidh le SD*
 • 4 x bùthan-obrach cànain airson gach compàirtiche (ceòl agus dràma)
 • Clàradh aig an taigh den taisbeanadh agad (le taic bhon SD)*
 • Gealladh gun tèid feum a dhèanamh à Duolingo gus Gaeilge ionnsachadh rè a’ phròiseict
 • Café Sruth – cothrom mi-fhoirmeil coinneachadh ri compàirtichean eile, pòrt no dhà a chluich còmhla, is eòlas nas fheàrr fhaighinn air càch a chèile

*Tha na nithean seo riatanach

Tha sinn a’ sireadh dhaoine òga an-dràsta a ghabhas pàirt anns a’ phròiseact seo.  Bu chòir do chompàirtichean a bhith eadar 14 agus 20 bliadhna a dh’aois, fileanta nan cuid cànain agus a thaobh ceòl/ seinn, a bhith aig ìre eadar-mheadhanach no adhartach anns a’ chuspair air a bheil iad mion-eòlach.   Bhiodh beagan eòlais air tèatar òigridh no teàtar coimhearsnachd na bhuannachd do thagraichean dràma.

Bidh na nithean a leanas an lùib a phròiseact a ghabhas àite eadar deireadh an Lùnastail agus deireadh an Dàmhair 2021. Thèid cinn-latha a dhearbhadh cho luath ‘s a’ ghabhas.   Na leig leis a mhì-chinnt mu chinn-latha bacadh a chur oirbh tagradh a chur a-steach oir nì sinn ar dìcheall a bhith cho sùbailte sa ghabhas.

Gus tagradh a dhèanamh, lìon an fhoirm-iarrtais seo.

Coimisean ùr mar chomharra air Colmcille 1500

Sruth – as ainm dha na bheir òigridh à Alba, Èirinn agus Alba Nuadh còmhla gus sàr-chluich air loidhne a chruthachadh a chomharraicheas an dualchas Gàidhealach a tha aca sa chumantas tro sgeulachdan, ceòl is òrain.

Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council We are a Living Wage Employer