Sruth

Pròiseact Iomlaid Chultarail 2022

cànain, sgeulachdan, ceòl, òrain is cur-seachadan tarraingeach air gach taobh

Thachair Sruth eadar 11-14 Lùnastal ann an Inbhir Nis agus 7-10 Dàmhair ann an Dùn Dealgan.

Bùithtean-obrach

Thug am pròiseact seo dusan duine òg à Alba agus Èirinn còmhla gus an dualchas Gàidhlig co-roinnte aca a rannsachadh tro sgeulachdan, ceòl agus òrain. Bha com-pàirtichean eadar 14 agus 18 bliadhna a dh’aois, bha iad fileanta anns na cànanan aca fhèin agus bha iad aig ìre eadar-mheadhanach gu adhartach nan taghadh sònraichte.

Ghabh com-pàirtichean pàirt ann an dà deireadh-sheachdain còmhnaidh aghaidh-ri-aghaidh (aon ann an Inbhir Nis agus aon ann an Dùn Dealgan) air an stiùireadh leis an sgioba de oidean agus luchd-stiùiridh againn. A bharrachd air an sin, bha trì bùthan-obrach air-loidhne ann a’ leasachadh sgilean cànain agus a’ sgrùdadh ghoireasan Tobar an Dualchais agus Taisce Cheol Dúchais Éireann (Taisce Cheol Dúchais Éireann). B’ e ainmean-àite, siubhal agus ceanglaichean prìomh chuspairean a’ phròiseict.

Brùthaibh an seo gus tuilleadh fhaighinn a-mach mun phròiseact iomlaid Guth nan Gael a bh’ ann roimhe.

 

Creative Scotland The Scottish Government Bòrd na Gaidhlig Highland Council Argyll & Bute Council William Grant Foundation We are a Living Wage Employer