Sporan

’S e pròiseact tèatar-oideachaidh a th’ ann an Sporan do sgoilearan aig an dàrna Ìre ann am bun-sgoiltean na h-Alba a tha ag ionnsachadh na Gàidhlig mar chànan a bharrachd.  Tha Sporan air a mhaoineachadh le Bòrd na Gàidhlig agus Alba Chruthachail.

Airson tuilleadh fiosrachaidh mu Sporan, cuiribh fios air Aonghas MacLeòid, Oifigear Dràma Fhèisean nan Gàidheal air angus@feisean.scot.

Sporan 2023/24: The Mountain Song: Duncan Bàn

Am bliadhna tha bun-sgoiltean a tha ag ionnsachadh na Gàidhlig mar L2 agus L3 a’ faighinn cothrom pàirt a ghabhail ann am bùth-obrach dràma eadar-obrachail mar phàirt de thuras a ghabhas àite eadar 4 agus 18 Sultain 2023. ‘S e ‘The Mountain Song: Duncan Bàn‘ tiotal a’ bhùth-obrach anns am faigh na sgoilearan cothrom coinneachadh ris a’ bhàrd Donnchadh Bàn Mac an t-Saoir, eòlas a chur air a bheatha is cuid de na h-òrain aige. Thèid òran molaidh mun Ghàidhealtachd a theagasg mar phàirt den bhùth-obrach agus lorgar na faclan aig ‘Òran na Beinne’ agus faidhlichean-fuaim den cheòl air a shon gu h-ìosal.

Goireasan-sgoile

Tha goireasan co-cheangailte ris a’ bhùth-obrach ri fhaotainn an seo:


Sporan 2021/22: Tilley Tales

Ann an 2022 fhuair sgoilearan bun-sgoile a tha ag ionnsachadh na Gàidhlig mar L2 agus L3 cothrom dealbh-chluich fhaicinn mar phàirt de thuras a ghabh àite eadar 7 agus 18 Samhain 2022. Chaidh Fearghas Rothach agus Pàdraig Mac a’ Phearsain air chuairt le Tilley Tales, dealbh-chluich stèidhte air sgeulachdan traidiseanta na Gàidhlig. Chòrd an dealbh-chluich ‘s a bhùth-obrach ris na sgoilearan air fad!

“This is the best thing I have ever done in school.” – Sgoilear P6, Bun-sgoil Chnoc na Creige

Goireasan-sgoile

Tha goireasan co-cheangailte ris an taisbeanadh ri fhaotainn an seo:


Sporan 2021/22: Mo Bheannachd Ort!

Air sgàth na bacaidhean a dh’adhbhraich Covid-19 cha robh e comasach turas nàiseanta a dhèanamh le dealbh-chluich Meanbh-chuileag ann an 2021/22 mar b’ àbhaist. An àite dealbh-chluich chaidh film mu Naomh Calum Cille a riochdachadh.  ‘S e Mo Bheannachd Ort! tiotal an fhilm is tha e freagarrach airson sgoilearan ann an ceann shuas na bun-sgoile agus sgoilearan àrd-sgoile.  Chaidh tionndadh den fhilm ann le fo-thiotalan Beurla na chois agus bùth-obrach dràma stèidhte air an fhilm agus Naomh Calum Cille a thabhann do bhuidhnean-sgoile a tha ag ionnsachadh Gàidhlig mar chànan a bharrachd.

Lorgar ceanglaichean gu goireasan-foghlaim ceangailte ris an fhilm agus Naomh Calum Cille gu h-iosal.

Mo Bheannachd Ort! Goireasan foghlaim (Tionndaidhean Beurla)

Goireasan Twinkl airson Sgoiltean ceangailte ri Naomh Calum Cille


Sporan 2018/19: Fuadach nan Gàidheal

Anns an t-Sultain 2018, thòisich turas leis a’ bhùth-obrach eadar-obrachail Fuadach nan Gàidheal, a bha ag amas air sgoilearan bun-sgoile eadar P5-P7 a bha ag ionnsachadh na Gàidhlig mar chànan a bharrachd.  Leasaich Aonghas MacLeòid, Oifgear Dràma Fèisean nan Gàidheal am bùth-obrach agus chaidh a thaisbeanadh aig sgoiltean ann an sgìre Inbhir Nis agus Siorrachd Rois.  Thuirt e: “Anns a’ bhùth-obrach chuir sgoilearan eòlas air a’ bhuaidh a bh’ aig na fuadaichean air muinntir na Gàidhealtachd is aig an aon àm fhuair iad cothrom faclan agus abairtean Gàidhlig ionnsachadh co-cheangailte ris a’ chuspair.”

Anns a’ bhùth-obrach chunnaic sgoilearan brat-grèis àlainn a chaidh a chruthachadh a dh’aona-ghnothach son an turais.  Chaidh iomadach sealladh bho na fuadaichean fhighe a-steach don bhrat-ghrèis a chruthaich Lizzie NicDùghaill bho The Highland Story Quilts.

Bha an turas mar phàirt den phrògram Sgoile ’s Coimhearsnachd aig an fhèis chiùil Blas a bh’ air a lìbhrigeadh tron t-seirbheis foghlaim Fèisgoil.

Creative Scotland The Scottish Government Bòrd na Gaidhlig Highland Council Argyll & Bute Council William Grant Foundation We are a Living Wage Employer