Sporan

‘S e Sporan an t-seirbheis dràma a th’againn do bhun-sgoiltean na h-Alba a tha ag ionnsachadh na Gàidhlig mar chànan a bharrachd.  Tha Sporan air a mhaoineachadh le Bòrd na Gàidhlig agus Alba Chruthachail.

Coinneach Odhar
Anns an t-Sultain 2017, chaidh ‘Coinneach Odhar’ air chuairt ann an siorrachdRois agus sgìre Inbhir Nis.  Bha an turas mar phàirt den phrògram fhoghlaim aig an fhèis chiùil Blas.

Leasaich agus lìbhrig Oifigear Dràma Aonghas MacLeòid am bùth-obrach eadar-obrachail mu bheatha an fhiosaiche, a bha ag amas air sgoilearan bun-sgoile eadar P5-P7 a tha ag ionnsachadh na Gàidhlig mar chànan a bharrachd.

Rè 11 latha eadar 4 agus 21 Sultain 2017 thadhail Aonghas air 14 bun-sgoiltean far an deach am bùth-obrach a lìbhrigeadh do 34 buidhnean. Bha mu 880 sgoilear an làthair aig na bùthan-obrach seo.

Naidheachd mu Choinneach Odhar aig Bun-sgoil Drakies

 

Getting Going
Chaidh Getting Going, dealbh-chluich  mun Chogadh Mhòr, air chuairt ann an sgìre Loch Abar ann an 2015.

dealbh-chluich mun chogadh mhòr a bhrosnaicheas na gàidhlig

 

Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council