ICO: Iomairt Chiùil na h-Òigridh

Sgìre Chomhairle na Gàidhealtachd

Tha gach soirbheas air a bhith a’ leantainn air a’ cho-obrachadh eadar Iomairt Chiùil na h-Òigridh (ICO) agus Highlife na Gàidhealtachd, a tha a’ toirt seachad 8 seachdainean gach bliadhna de cheòl traidiseanta ann an gach fear de na 173 bun-sgoiltean anns an sgìre. Thig leasachadh agus adhartas tro bhith a’ comharrachadh nan clasaichean as riatanaiche, gu h-àraidh a chionn ‘s gu bheil na clasaichean air a bhith a’ ruith a-nis airson fichead bliadhna. Tha sgoilearan agus sgoiltean a-nis a’ coimhead air ICO (traidiseanta) mar phàirt stèidhichte den chlàr-oideachaidh.

‘S i Eilidh NicCoinnich a bhios a’ cumail sùil air lìbhrigeadh na seirbheis às leth Fèisean nan Gàidheal far a bheil a dreuchd a’ cur cuideam air ìre-teagaisg àrd, trèanadh agus stòrasan-teagaisg. Tha cuid de na Fèisean – Fèis Chataibh, Fèis an Earraich, Fèis Inbhir Narainn, Fèis Lochabair, Fèis Rois agus Fèis Spè – a’ cur clàran-ama nan sgìrean aca fhèin air dòigh agus a’ lorg luchd-teagaisg freagarrach.

Tha fios air ais bho na sgoiltean agus na sgoilearan air a bhith air leth brosnachail agus tha luchd-teagaisg air a bhith an-sàs ann an diofar thachartasan sgoile, a’ dearbhadh cho cudromach ‘s a tha an dreuchd.

Gus nach tèid an aon rud a theagasg ann an clasaichean-ciùil na sgoile, tha an sgeama ag amas air trì prìomh roinnean; fìdeag, òrain (gu h-àraidh òrain Gàidhlig) agus a’ cluich còmhla, ged a tha dòigh na bu fhreagarraiche air a leasachadh a-nis a tha a’ toirt cothrom dha ICO (traidiseanta) a choileanadh feumalachdan sgoiltean/sgoilearan fa leth.

Tha an Iomairt a’ toirt cosnadh dha mòran luchd-ciùil air a’ Ghàidhealtachd agus, a bharrachd air trèanadh, tha cothrom aca a bhith a’ teagasg ciùil ann an dòigh nas fhoirmeile. Tha seo air a bhith luachmhor dhan mhòr chuid agus tha feadhainn dhiubh air ùidh a ghabhail ann am foghlam agus air a dhol air adhart gu teagasg mar dhreuchd.

Bidh na sgoilearan a’ faotainn chothroman ionnsachadh bho luchd-ciùil air leth, gus an eòlas ciùil àrdachadh agus faodaidh iad seo a leantainn tro Fhèisean ionadail.

Airson barrachd fiosrachaidh cuiribh fios gu eilidh@feisean.scot.

Goireasan agus Fiosrachadh

Gheibhear stòras òrain agus fìdeige airson luchdadh a-nuas air taobh deas na duilleige. Gheibhear goireasan Thighibh is Cluichibh, a chaidh a leasachadh le Fèis Phàislig, air taobh deas na duilleige. ‘S e sreath de bhideothan air-loidhne a chumas taic ri leabhar Stòras na Fìdeig, tha am bhideo seo a shealltainn dhuibh criomag mu dheidhinn an goireas. Gheibhear na bhiodeothan air fad an seo.

Gheibhear cuairt-litrichean airson luchdadh a-nuas air taobh deas na duilleige.

The sreath de bhideoan goirid a’ sealltainn agallamhan le cuid de na sgoilearan agus luchd-teagaisg a tha an sàs ann an Iomairt Chiùil na h-Òigridh air Ghàidhealtachd rim faicinn shìos.  Chithear clàr de na bhideoan aig fìor mhullach den chluicheadar air an làimh chlì.

Sgìrean Eile

Tha Fèisean nan Gàidheal cuideachd air cùmhnantan Iomairt Chiùil na h-Òigridh a lìbhrigeadh airson Comhairle Lodainn an Ear agus Comhairle Rinn Friu.  Bhitheamaid toilichte conaltradh ri ùghdarrasan ionadail eile a dh’fhaodadh feum a dhèanamh de ar seirbheisean.

Tha sinn air ar dòigh ICO a leasachadh le iomairt ùr ann an Uibhist is Barraigh far a bheil sinn an sàs le seiseanan seinn don òigridh sna clasaichean air fad aig na sia bun-sgoiltean san sgìre. Tha Peigi Nic a’ Phiocair, às an Eilean Sgitheanach o thùs ach le teaghlach ann an Uibhist, a’ gabhail seiseanan thairis air 18 seachdainean tron bhliadhna-sgoile do na sgoiltean ann an Uibhist, agus tha Claire Frances NicNèill a’ dèanamh an aon rud ann am Barraigh. Tha an dithis aca gu mòr airson òrain ionadail nan eilean a bhrosnachadh.

Creative Scotland The Scottish Government Bòrd na Gaidhlig Highland Council Argyll & Bute Council William Grant Foundation We are a Living Wage Employer