Stòr-dàta Luchd-teagaisg nam Fèisean

Bidh sinn a’ cumail stòr-dàta de luchd-teagaisg far am faigh buill Fèisean nan Gàidheal a-mhàin fiosrachadh mu na h-oidean a tha clàraichte leinn.  Tha seo a’ gabhail a-steach fiosrachadh cumanta mar ainm, seòladh is mar sin air adhart cuide ri fiosrachadh mu PVG agus oidhirpean a chaidh a dhèanamh le luchd-teagaisg a’ Ghàidhlig ionnsachadh.

Ma tha sibh ag iarraidh a bhith clàraichte air ar stòr-dàta, no ma tha sibh airson fiosrachadh ùrachadh, gheibhear foirm a ghabhadh a lìonadh a-steach air taobh deas na duilleige ann an cruth Word no PDF.

Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council We are a Living Wage Employer