Nàbaidhean Ceilteach is Ceangal

Bha Fèisean nan Gàidheal a’ gabhail pàirt sa phròiseact eadar-nàiseanta seo. Chaidh cruinneachadh is fèill eadar-nàiseanta nan ealain is a’ chultair a chumail aig Sabhal Mòr Ostaig san Eilean Sgitheanach eadar 26 agus 28 Ògmhios 2013. Thug Tional cothrom air leth dhuinn a thighinn cruinn còmhla le compàirtichean à dùthchannan a leithid Alba, Èirinn, A’ Chuimrigh, Galicia, Na h-Eileanan Fàro, Dùthaich nam Basgach agus Fryslan.  Tha iomadh pròiseact air leantainn bhon uair sin.

Gheibhear prògram agus aithisg na co-labhairt, air taobh deas na duilleig agus lèirmheas den phròiseact san fharsaingeachd an seo.

Bhon a thàinig Nàbaidhean Ceilteach gu ceann bha luchd-obrach Fèisean nan Gaidheal an sàs ann an cruinneachaidhean a chuir Ealaín na Gaeltachta air adhart, Ceangal nam measg (prògram air taobh deas na duilleig) san robh com-pàirt aig luchd-ciùil òga nam Fèisean cuideachd. Thathar an dùil ‘s an dòchas gum bi barrachd cho-obrachadh ann am measg dhùthchannan far a bheil glèidheadh agus leasachadh mion-chànan cudromach.

Creative Scotland The Scottish Government Bòrd na Gaidhlig Highland Council Argyll & Bute Council William Grant Foundation We are a Living Wage Employer