Eòlas air a’ Ghàidhlig

Is ann do dh’Ùghdarrasan Ionadail, bhuidhnean phoblach agus buidhnean eile aig a bheil ùidh ann a bhith a’ leasachadh no a’ cur an gnìomh Plana Gàidhlig a tha seiseanan Eòlas air a’ Ghàidhlig. Bidh na seiseanan seo air an deasachadh gu sònraichte gus faigh gach buidheann seisean cho beantainneach agus inntinneach ‘s a ghabhas, a’ gabhail a-steach eachdraidh a’ chànain, còmhradh agus briathrachas bunaiteach is beantainneach don obair aca agus leasachadh Plana Gàidhlig.

Airson tuilleadh fiosrachaidh cuiribh brath gu Manaidsear Fèisgoil, Eilidh NicCoinnich aig eilidh@feisean.scot no 01463 225559.

Creative Scotland The Scottish Government Bòrd na Gaidhlig Highland Council Argyll & Bute Council William Grant Foundation We are a Living Wage Employer