Seachdain na Gàidhlig

Fèisean nan Gàidheal a’ cumail taic ri Seachdain na Gàidhlig le cèilidhean air loidhne (ann an co-bhann ris a’ Chomunn Ghaidhealach), dràma ann an sgoiltean, obair tràth-bhliadhnaichean, taic-cànain do na Fèisean, obair culturail ann an sgoiltean eileanach, bùth-obrach airson seinneadairean agus taic ri tachartasan Fèisean sna sgìrean aca fhèin.

Tha na tachartasan a fhuair taic bho Fèisean nan Gàidheal airson Seachdain na Gàidhlig air an liostadh gu h-ìosal.

Diluain – 20/2

Cothrom Còmhraidh le Calum MacIlleathain

Cèilidh mun Chagailt le Claire Frances NicNìll

Fèisgoil: Treòir Voar Virr Òrain air Chall – bun-sgoiltean Earra Ghàidheal is Bòid

Dimairt – 21/2

Sreath ùr a’ tòiseachadh! Clasaichean Gàidhlig air an oidhche do luchd obrach CBG

Fèisgoil: Blasad Gàidhlig – bun-sgoiltean An Eaglais Breac; Earra Ghàidheil is Bòid; Àir a Deas

Fèisgoil Treòir Voar Virr Òrain air Chall – bun-sgoiltean CnES

Fèisgoil – Seinn ann an co-obrachadh le CnES – bun-sgoiltean Uibhist & Barraigh

Turas Meanbh-chuileag CnES

Cèilidh mun Chagailt le Padraig Mac a’ Phearsain

Diciadain – 22/2

Sreath ùr a’ tòiseachadh! Clasaichean Gàidhlig air an oidhche do luchd obrach CBG

Fèisgoil: Blasad Gàidhlig – bun-sgoiltean An Eaglais Breac; Earra Ghàidheal is Bòid; Glaschu; Dùn Bhreatainn an Iar

Fèisgoil Treòir Voar Virr Òrain air Chall – bun-sgoiltean CnES, air a Ghàidhealtachd & Àir a Tuath

Fèisgoil – Seinn ann an co-obrachadh le CnES – bun-sgoiltean Uibhist

Turas Meanbh-chuileag CnES

Cèilidh mun Chagailt le Emma NicLeòid

Diardaoin – 23/2

Fèisgoil: Blasad Gàidhlig – bun-sgoiltean An Eaglais Breac; Earra Ghàidheal is Bòid; Glaschu; Dùn Dè

ICO (YMI) air feadh na Gàidhealtachd – cèilidh ann an Gàidhlig air-loidhne na measg le Fèis Rois

Fèisgoil Treòir Voar Virr Òrain air Chall – bun-sgoiltean CnES & Àir a Tuath

Fèisgoil – Seinn ann an co-obrachadh le CnES – bun-sgoiltean Uibhist

Turas Meanbh-chuileag CnES

Cèilidh mun Chagailt le Ruairidh Gray

Dihaoine – 24/2

Fèis Arainn – Òrain Arainneach agus na sgeulachdan air an cùl

Fèisgoil : Blasad Gàidhlig – bun-sgoiltean Glaschu; Àir a Deas; Àir a Tuath; Àir an Ear

Hùb Hàb air chuairt – sgoiltean-àraich is bun-sgoiltean aig meadhan na dùthcha

Fèisgoil Treòir Voar Virr Òrain air Chall – bun-sgoiltean Earra Ghàidheal is Bòid, air a’ Ghàidhealtachd & Àir a Tuath

Turas Meanbh-chuileag CnES

Cèilidh mun Chagailt le Julie NicPhàidein 

Disathairne – 25/2

Fèis Farr – Deireadh Seachdain na Fèise

Cèilidh Teaghlaich Fèis Phàislig

Fuaran – Buth-obrach fàilteachaidh

Didòmhnaich – 26/2

Fèis Farr – Deireadh Seachdain na Fèise

Gaelic Celebration and Network Community Afternoon

Creative Scotland The Scottish Government Bòrd na Gaidhlig Highland Council Argyll & Bute Council William Grant Foundation We are a Living Wage Employer