Treòir

Le taic shònraichte bho Alba Chruthachail, agus buidhnean eile, tha cothrom ga thabhann do cuid de na Fèisean ionadail ceòladair air muinntireas a bhith aca airson sia mìosan (sùbailte) ag amas air cothroman ionnsachaidh a leudachadh do dh’òigridh agus do dh’oidean ùra.

Chaidh am pròiseact air adhart tro 2022. Thèid aithisg a phostadh a dh’ aithghearr.

Creative Scotland The Scottish Government Bòrd na Gaidhlig Highland Council Argyll & Bute Council William Grant Foundation We are a Living Wage Employer