Treòir

Le taic shònraichte bho Alba Chruthachail, agus buidhnean eile, tha cothrom ga thabhann do cuid de na Fèisean ionadail ceòladair air muinntireas a bhith aca airson sia mìosan (sùbailte) ag amas air cothroman ionnsachaidh a leudachadh do dh’òigridh agus do dh’oidean ùra.

‘S e Dihaoine 26mh Gearran @ 5f an ceann-latha airson ùidh a nochdadh agus gheibhear barrachd fiosrachadh san stiùireadh air taobh deas na duilleige far a bheil foirm cuideachd airson ùidh a chlàradh.

Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council We are a Living Wage Employer