Trèanadh

Latha – Trèanaidh

Tha trèanadh luchd-teagaisg air a thabhann le Fèisean nan Gàidheal gus oidean a bhrosnachadh ann am Fèisean, sgoil no suidheachadh coimhearsnachd. Mura h-eil thu fhathast an sàs mar oide ach bu mhath leat a bhith, tha fàilte ort a bhith an làthair cuideachd.

Airson barrachd fiosrachaidh, cuir fios gu Nicola Simpson, Àrd Oifigear Leasachaidh, nicola@feisean.scot

Bidh an ath tachartas trèanaidh againn a’ gabhail àite sa Mhàrt tro Seachdain na Gàidhlig. Faic gu h-ìosal airson barrachd fiosrachaidh.

Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council We are a Living Wage Employer