Trèanadh

Latha – Trèanaidh

Tha trèanadh luchd-teagaisg air a thabhann le Fèisean nan Gàidheal gus oidean a bhrosnachadh ann am Fèisean, sgoil no suidheachadh coimhearsnachd. Mura h-eil thu fhathast an sàs mar oide ach bu mhath leat a bhith, tha fàilte ort a bhith an làthair cuideachd.

Airson barrachd fiosrachaidh, cuir fios gu Eilidh NicCoinnich, Manaidsear Fèisgoil, eilidh@feisean.scot

Gu h-ìosal tha eisimpleir de Latha Trèanaidh Luchd-teagaisg roimhe, air a chumail air 6/3/21.

Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council We are a Living Wage Employer