Trèanadh

Latha – Trèanaidh

Tha trèanadh luchd-teagaisg air a thabhann le Fèisean nan Gàidheal gus oidean a bhrosnachadh ann am Fèisean, sgoil no suidheachadh coimhearsnachd. Mura h-eil thu fhathast an sàs mar oide ach bu mhath leat a bhith, tha fàilte ort a bhith an làthair cuideachd.

Airson barrachd fiosrachaidh, cuir fios gu Nicola Simpson, Àrd Oifigear Leasachaidh, nicola@feisean.scot

Ghabh an tachartas trèanaidh mu dheireadh againn àite sa Mhàrt 2022, ri linn Seachdain na Gàidhlig (World Gaelic Week). Faic gu h-ìosal airson mion-fhiosrachadh.

Creative Scotland The Scottish Government Bòrd na Gaidhlig Highland Council Argyll & Bute Council William Grant Foundation We are a Living Wage Employer