Trèanadh

Latha – Trèanaidh 06.03.2021

Latha  trèanaidh AN-ASGAIDH airson misneachd is togail a thoirt do luchd teagaisg nam Fèisean agus Fèisgoil. Fiu ’s mur a h-eil thu nad neach-teagaisg an-dràsta, bhiodh fàilte romhad.

Clàradh an seo.

Airson barrachd fiosrachaidh, cuir fios gu Eilidh NicCoinnich, Manaidsear Fèisgoil, eilidh@feisean.scot

Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council