leig a-nuas

Obraichean is Cùmhnantan

Rianaire – Fèisean nan Gàidheal

Tha sinn a’ sireadh neach le sgilean math rianachd. Ged a tha a’ Ghàidhlig cudromach san dreuchd seo bidh sinn gu math taiceil ri neach-ionnsachaidh. Chuireamaid fàilte cuideachd air tagraichean nach eil airson obair a ghabhail os làimh làn-ùine agus dh’fhaodamaid a bhith gu math sùbailte a thaobh uairean obrach san fharsaingeachd. Thigibh is bruidhinn rinn airson innse dhuinn dè fhreagradh oirbhse mas e is gu bheil ùïdh agaibh san dreuchd.

Gheibhear barrachd fiosrachaidh sa phasgan le tuairisgeul-obrach, cho math ri foirm-iarrtais, air taobh deas na duilleige.

‘S e Dihaoine 21mh Gearran 2020 aig 5f an ceann-latha airson iarrtasan ach cuimhnichibh mun sùbailteachd is bruidhinn rinn mas e is gu bheil ùidh agaibh idir a bhith ag obair còmhla rinn.

Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council