Obraichean is Cùmhnantan

Tha sinn a’ sireadh dithis airson obraichean a ghabhail nar sgioba – cothrom dhuibh a bhith ag obair ann am buidheann soirbheachail a’ toirt taic do dh’obair òigridh an sàs ann an dualchas na Gàidhlig.

Tha tuairisgeil airson gach dreuchd, cho math ri foirm iarrtas, air taobh a deas na duilleige. Dèanaibh cinnteach gu bheil sibh a’ cumail ris a’ cheann-latha airson tagraidhean agus gu bheil cunntas beatha an cois ur n-iarrtas.

Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council