Obraichean is Cùmhnantan

Co-òrdanaiche Cèilidh air Chuairt – Fèis Phàislig

Tha Fèis Phàislig a’ sireadh neach a chumas taic agus stiùir do bhuidheann de luchd-ciùil is seinneadairean òga a bhios air turas taobh Rinn Friù agus Meadhan na Dùthcha.

Gheibhear barrachd fiosrachaidh sa tuairisgeul-obrach air taobh deas na duilleige.

‘S e Dihaoine 20 Màrt 2020  an ceann-latha airson iarrtasan.

Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council