Obraichean is Cùmhnantan

Tha sinn a’ sireadh neach a ghabhadh obair os làimh fad 10 mìosan anns na h-Eileanan Siar. Gheibhear tuairisgeul obrach agus foirm-iarrtais air taobh deas na duilleige agus ‘s e Diluain 13mh Ògmhios 2022 an ceann-latha airson iarrtas a chur thugainn.

Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council We are a Living Wage Employer