Obraichean is Cùmhnantan

Tha sinn a’ sireadh neach a ghabhadh obair os làimh a’ cumail taic ri Fèisean nan Gàidhealtachd agus Earra-Ghàidheil. Gheibhear tuairisgeul obrach agus foirm-iarrtais air taobh deas na duilleige agus ‘s e Dihaoine 23mh Sultain 2022 an ceann-latha airson iarrtas a chur thugainn.

Ged a b’ fheàrr leinn obair làn ùine a stèidheachadh ann an Inbhir Nis, bhitheamaid sùbailte agus gu math fosgailte ri còmhradh le duine sam bith aig a bheil ùidh san obair ach a b’ fheàrr a bhith ag obair pairt ùine, no a bhith stèidhichte ann an àite eile.

Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council We are a Living Wage Employer