leig a-nuas

Obraichean is Cùmhnantan

Tha sinn a’ sireadh dhaoine airson obraichean a ghabhail os làimh nar sgioba – cothrom dhuibh dreuchd fhaighinn ann am buidheann soirbheachail a’ toirt taic do dh’obair òigridh an sàs ann an dualchas na Gàidhlig.

Oifigear Leasachaidh: Development Officer (Inbhir Nis)
Oifigear Gnothachais: Business Officer (Port Rìgh)
Luchd-taic Fèisean: Support Workers (2 dhreuchd samhraidh – Na h-Eileanan Siar)

 

 

Ceann-latha airson thagraidhean – 5f, Diluain 13mh Cèitean 2019

Tha tuairisgeil airson gach dreuchd, cho math ri foirm iarrtas, air taobh a deas na duilleige. Dèanaibh cinnteach gu bheil sibh a’ cumail ris a’ cheann-latha airson tagraidhean agus gu bheil cunntas beatha an cois ur n-iarrtas.

Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council