Obraichean is Cùmhnantan

Tha dà chothrom ann an-dràsta obair a dhèanamh cuide ri Fèisean nan Gàidheal le tuilleadh fiosrachaidh agus foirm-iarrtais ri lorg air taobh deas na duilleig. Gabhaibh an cothrom!

Creative Scotland The Scottish Government Bòrd na Gaidhlig Highland Council Argyll & Bute Council William Grant Foundation We are a Living Wage Employer