Obraichean is Cùmhnantan

Buill a’ Bhùird gan sireadh

Tha dà bheàrn ri lìonadh air a’ Bhòrd mas a leanas, a’ cleachdadh siostam riochdachaidh co-roinneil:

  • Aonan bho Fèisean ann an sgìre Chomhairle na Gàidhealtachd
  • Aonan bho sgìrean eile (taobh a-muigh sgìrean na Gàidhealtachd, nan Eilean Siar agus Earra Ghàidheal is Bhòid)

Gheibhear tuilleadh fiosrachaidh agus stiùir air dleastanasan buill a’ Bhùird sa phasgan air taobh a deas na duilleige agus foirm-tagraidh ann an cruth Word airson luchdadh a-nuas.

‘S e 5f air Dihaoine 9mh Samhain 2018 an ceann-là airson molaidhean.

Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council