Luchd-obrach agus Oifisean

Airson post-d a chur gu neach-obrach sam bith, brùthaibh air an ainm.

Oifis Phort Rìgh

Ceannard

Art MacCarmaig

Manaidsear Gnìomha

Anna Willoughby

Oifigear Dìon Chloinne

Sandy Gray

Rianadair

Lucas Slater

Oifis Inbhir Nis

Manaidsear Leasachaidh

Calum Ailig Mac a’ Mhaolain

Manaidsear Fèisgoil

Eilidh NicChoinnich

Ard Oifigear Leasachaidh

Nicola Simpson

Oifigearean Leasachaidh

Karen Oakley

Abi Lightbody

Oifigear Dràma

Aonghas MacLeòid

Oifigear Pròiseactan

Laura Nicolson

Rianadair Fèisgoil

Eilidh NicCarmaig

Na h-Eileanan an Iar

Oifigear Leasachaidh

Peigi Ann Shields

Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council We are a Living Wage Employer