Luchd-obrach agus Oifisean

Airson post-d a chur gu neach-obrach sam bith, brùthaibh air an ainm.

Oifis Phort Rìgh

Ceannard

Art MacCarmaig

Manaidsear Gnìomha

Anna Willoughby

Oifigear Gnothaichean

Moreen Pringle

Oifigear Dìon Chloinne

Sandy Gray

Oifis Inbhir Nis

Manaidsear Leasachaidh

Calum Ailig Mac a’ Mhaolain

Manaidsear Fèisgoil

Eilidh NicChoinnich

Ard Oifigear Leasachaidh

Nicola Simpson

Oifigearean Leasachaidh

Rowan NicPheadrais

Karen Oakley

 

Oifigear Dràma

Aonghas MacLeòid

Na h-Eileanan Siar

Oifigear Leasachaidh

Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council