Luchd-obrach agus Oifisean

Airson post-d a chur gu neach-obrach sam bith, brùthaibh air an ainm.

Oifis Phort Rìgh

Ceannard

Art MacCarmaig

Manaidsear Gnìomha

Anna Willoughby

Oifigear Dìon Chloinne agus Rianadair

Lucas Slater

cpo@feisean.scot airson ceistean PVG

Oifis Inbhir Nis

Manaidsear Leasachaidh

Calum Ailig Mac a’ Mhaolain

Manaidsear Fèisgoil

Eilidh NicChoinnich

Ard Oifigear Leasachaidh

Nicola Simpson

Oifigear Leasachaidh

Abi Reid

Oifigear Dràma

Aonghas Macleòid

Rianadair Fèisgoil

Eilidh NicCarmaig

Na h-Eileanan Siar

Oifigear Leasachaidh

Calum Friseal

Creative Scotland The Scottish Government Bòrd na Gaidhlig Highland Council Argyll & Bute Council William Grant Foundation We are a Living Wage Employer