Rannsachadh

Tha grùnn bhuidhnean air coimhead ri buaidh nam Fèisean ann an suidheachaidhean eadar-dhealaichte agus ghabhadh cuid de na h-aithisgean rannsachaidh a luchdadh a-nuas air taobh deas na duilleige.

Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council We are a Living Wage Employer