Tèatar Oideachaidh

Meanbh-chuileag 2023: Sgeulachdan an Tilley

Anns a’ Ghearain agus sa Mhàirt, gheibh òigridh le Gàidhlig ann am bun-sgoiltean air feadh sgìre Chomhairle nan Eilean Siar agus sgoiltean anns a’ Chrios Mheadhanach, Siorrachd Pheairt agus Obair Dheathain tlachd às an dealbh-chluich ùr Sgeulachdan an Tilley, a th’air a riochdachadh tron t-seirbheis tèatar-oideachaidh Meanbh-chuileag aig Fèisean nan Gàidheal.  Mairidh an turas sna h-Eileanan an Iar 8 latha latha uile gu lèir eadar 21 Gearran agus 3 Màrt. Thèid an turas den Chrios Mheadhanach, siorrachd Pheairt agus Obar Dheathain a chumail eadar 13 agus 24 Màrt.

Chaidh an dealbh-chluich, a tha a’ foillseachadh sgeulachdan ‘s beul-aithris na Gàidhealtachd ‘s nan Eilean, a sgrìobhadh agus a stiùireadh le Aonghas MacLeòid, Oifigear Dràma Fhèisean nan Gàidheal agus chaidh a mhaoineachadh le Alba Chruthachail agus Bòrd na Gàidhlig.  

Goireasan-sgoile

Airson tuilleadh fiosrachaidh mu Sgeulachdan an Tilley cuiribh fios gu Aonghas MacLeòid aig Fèisean nan Gàidheal air angus@feisean.scot.

Meanbh-chuileag 2022/23: Sgeulachdan an Tilley

Aig toiseach na Sultain, ann an co-bhanntachd ri Blas, fhuair òigridh le Gàidhlig ann am bun-sgoiltean air feadh sgìre Chomhairle na Gàidhealtachd tlachd às an dealbh-chluich ùr Sgeulachdan an Tilley, a chaidh a riochdachadh tron t-seirbheis tèatar-oideachaidh Meanbh-chuileag aig Fèisean nan Gàidheal.  B’ e seo a’ chiad chothrom aig a’ bhuidheann turas a dhèanamh le dealbh-chluich airson corr is dà bhliadhna gu leth ri linn bacaidhean a’ ghalair mhòr-sgaoilte.  Mhair an turas deich latha uile gu lèir eadar 29 Lùnastal agus 9 Sultain le taisbeanaidhean aig 16 bun-sgoiltean Gàidhlig air feadh na sgìre.

Chaidh an dealbh-chluich, a tha a’ foillseachadh sgeulachdan ‘s beul-aithris na Gàidhealtachd ‘s nan Eilean, a sgrìobhadh agus a stiùireadh le Aonghas MacLeòid, Oifigear Dràma Fhèisean nan Gàidheal agus chaidh a mhaoineachadh le Alba Chruthachail agus Bòrd na Gàidhlig.  Nochd Aonghas san dealbh-chluich mar chleasaiche cuide ri Fearghas Rothach agus Evie Waddell.  Tha ceòl traidiseanta agus seinn sa Ghàidhlig ann cuideachd le Fearghas air an fhìdeig agus Evie a’ cluich na fìdhle.  Thathar an dùil tursan a bharrachd a dhèanamh den dealbh-chluich ann an ceann a deas na dùthcha, Earra-Ghàidheal agus na h-Eileanan Siar anns a’ Ghearran agus anns a’ Mhàirt 2023.

Thuirt Shona NicIllinein, Ceannard, Bòrd na Gàidhlig:
“Tha Bòrd na Gàidhlig air leth toilichte taic a chur ris a’ phròiseact seo agus e a togail air amasan Plana Nàiseanta na Gàidhlig gus Gàidhlig àbhaisteachadh.  Bidh an drama seo a’ toirt togail do dh’iomadh neach às dèidh a’ ghlasadh sluaigh.  Tha sinn an dòchas gun tèid gu math leotha agus ‘s cinnteach gun còrd an dealbh-cluiche riutha uile.”

Goireasan-sgoile

Airson tuilleadh fiosrachaidh mu Sgeulachdan an Tilley cuiribh fios gu Aonghas MacLeòid aig Fèisean nan Gàidheal air angus@feisean.scot.


Meanbh-chuileag 2021/22: Mo Bheannachd Ort!

‘S e film ùr a th’ann am Mo Bheannachd Ort! mu bheatha Naomh Chaluim Chille is tha freagarrach do sgoilearan ann an ceann shuas na bun-sgoile agus sgoilearan àrd-sgoile.

Tha am film stèidhte air prògram còmhraidh telebhisean ach tha na h-aoighean a nochas ann uile bhon t-siathamh linn. Tha ceithrear chleasaichean san fhilm, ‘s iad Iain MacRath, Raonaid Cheannadach, Tormod MacLeòid agus Fearghas Rothach. Chaidh an fhilm a’ sgrìobhadh agus a’ stiùireadh le Aonghas MacLeòid, Oifigear Dràma Fhèisean nan Gàidheal.

As dèidh don fhilm fhaicinn fhuair sgoiltean cothrom pairt a ghabhail ann an bùth-obrach steidhte air a chuspair.

Tha tionndadh den fhilm ann le fo-thiotalan Beurla na chois agus chaidh sin a thabhann do bhun-sgoiltean a tha ag ionnsachadh Gàidhlig mar chànan a bharrachd.  

Tha ceanglaichean gu goireasan-sgoile co-cheangailte ris an fhilm agus goireasan-sgoile Twinkl mu Chalum Chille rim faicinn gu h-ìosal. 

Chaidh taisbeanadh poblach den fhilm a dhèanamh air Dimàirt 7 Dùbhlachd 2022 air duilleag Facebook Fhèisean nan Gàidheal.

Airson tuilleadh fiosrachaidh mu Mo Bheannachd Ort! cuiribh fios gu Aonghas MacLeòid aig Fèisean nan Gàidheal air angus@feisean.scot.

Goireasan-sgoile

Goireasan-sgoile Twinkl co-cheangailte ri Calum Cille


Meanbh-chuileag 2020: Eliza

Air sgàth na bacaidhean a dh’adhbharaich Covid-19 ann an 2020 cha robh e ceadaichte turas a dhèanamh le dealbh-chluich ann an 2020/21.  An àite dealbh-chluich chaidh film goirid a riochdachadh a chaidh a thaisbeanadh aig bun-sgoiltean feadh na dùthcha rè na Samhna 2020.

Tha an dràma ùr seo, Eliza, ag innse mu nighean òg à Guidheàna a chaidh a thoirt às an dùthaich aice fhèin le a h-athair, aig an robh planntaichean, airson a dhol a dh’fhuireach air an Eilean Dubh ann an 1816.

Goireasan

Duilleagan caractaran

Luchdachadh sìos eile

Dealbhan-cluiche 2016-2020

Creative Scotland The Scottish Government Bòrd na Gaidhlig Highland Council Argyll & Bute Council William Grant Foundation We are a Living Wage Employer