Tèatar Oideachaidh

‘S e ‘Meanbh-chuileag’ ainm a’ phròiseact tèatar-oideachaidh a th’aig Fèisean nan Gàidheal agus gach bliadhna thèid  dealbh-chluich ùr a riochdachadh agus turas nàiseanta a chur air dòigh a bhios ag amas air bun-sgoiltean Gàidhlig.  Tha na dealbhan-cluiche agus tursan air an lìbhrigeadh tron t-seirbheis Fèisgoil againn a th’air a mhaoineachadh le Bòrd na Gàidhlig.

‘S ann air sgoilearan ann an ceann shuas na bun-sgoile eadar clas 4 agus clas 7 a tha a’ mhòr chuid den obair aig Meanbh-chuileag ag amas le dealbhan-cluiche agus bùthan-obrach ann an Gàidhlig.  An-dràsta ‘s a-rithist bi cuid de na dealbhan-cluiche freagarrach do roinnean Gàidhlig aig ìre àrd-sgoile cuideachd. As dèidh taisbeanaidh tha na chleachadh do sgoilearan cothrom fhaighinn ceistean a chur air na cleasaichean mun dealbh-chluich agus/ no pàirt a ghabhail ann an eacarsaich dràma co-cheangailte ris a’ chuspair.

Gus am bi na dealbhan-cluiche againn a’ freagairt air feumalachdan a’ mhòr-chuid de sgoiltean, bi Fèisean nan Gàidheal gu tric ann an conaltradh le sgoiltean a’ trusadh bheachdan ‘s molaidhean a thaobh cuspairean a bhiodh na bhunnachd do sgoilearan mar bhun-stèidh do dhealbhan-cluiche ùra.

Meanbh-chuileag 2020
Thèid dealbh-chluich na bliadhna sa air turas nàiseanta eadar 24 Lùnastal agus 9 Dàmhair 2020.

Dealbhan-cluiche 

Builean a’ Churraicealaim airson Sàr-mhathais

Tha na dealbhan-cluiche agus bùthan-obrach a thèid a lìbhrigeadh tro Meanbh-chuileag a’ toirt taic do sgoiltean ann a bhith ag obair a dh’ionnsaigh builean a’ Churraicealaim airson Sàr-mhathais a leanas:

  • mothachail air cò ris a tha e coltach a bhith an làthair aig tachartas inntinneach agus brosnachail air a lìbhrigeadh le daoine eile
  • ag àrdachadh agus a’ neartachadh ionnsachadh tro bhith ag obair còmhla ri companaidhean ealain proifeasanta, luchd-ealain agus buidhnean cultarach

Litearrachd
Eòlasan agus builean

Bidh mi a’ leasachadh mo sgilean litearrachd nuair a bhios mi:

  • a’ leasachadh tuigse air cho beòthail, luachmhor ‘s a tha cultar agus cànan a tha buntainn riumsa agus don a h-uile duine a tha fuireach an seo.
  • a’ leudachadh agus a’ cur ri mo bhriathrachais le bhith ag èisteachd, a’ bruidhinn, a’ coimhead agus a’ leughadh.

Airson tuilleadh fiosrachaidh mu Meanbh-chuileag agus na dealbhan-cluiche againn cuiribh fios gu Aonghas MacLeòid aig Fèisean nan Gàidheal.

Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council