leig a-nuas

Tèatar Oideachaidh

‘S e ‘Meanbh-chuileag’ ainm a’ phròiseact tèatar-oideachaidh a th’aig Fèisean nan Gàidheal agus tha e air a bhith dol bho chaidh a’ stèidheachadh le taic bho Fèis Dhùn Èideann ann an 2000.

‘S ann air bun-sgoiltean Gàidhlig ‘s sgoilearan ann an ceann shuas na bun-sgoile a tha a’ mhòr chuid den obair aig Meanbh-chuileag ag amas le dealbhan-cluiche agus bùthan-obrach ann an Gàidhlig.  Thathar cuideachd an sàs ann am pròiseactan a tha freagarrach do roinnean Gàidhlig aig ìre àrd-sgoile.

Bidh Fèisean nan Gàidheal, mar is trice a’ sgrìobhadh is a’ toirt air chuairt dealbh-cluiche ùr gach bliadhna tro Meanbh-chuileag is tha sinn air leth deònach èisteachd ri molaidhean airson dealbhan-cluiche ùra.

Dealbhan-cluiche
Meanbh-chuileag 2018/19:  Nam Brògan-sa
Dealbh-chluich mu Bhurraidheachd-saidhbear air Turas Nàiseanta

Meanbh-chuileag 2017/18:  Teàrlach Fo Chasaid
Am Prionnsa Bòidheach Fo Chasaid

Meanbh-chuileag 2016/17:  Le Meas
Dealbh-chluich do Bhun-sgoiltean a chuireas Siria fon Phrosbaig

Tha na dealbhan-cluiche agus bùthan-obrach a thèid a lìbhrigeadh tro Meanbh-chuileag a’ toirt taic do sgoiltean ann a bhith ag obair a dh’ionnsaigh builean a’ Churraicealaim airson Sàr-mhathais a leanas:

  • mothachail air cò ris a tha e coltach a bhith an làthair aig tachartas inntinneach agus brosnachail air a lìbhrigeadh le daoine eile
  • ag àrdachadh agus a’ neartachadh ionnsachadh tro bhith ag obair còmhla ri companaidhean ealain proifeasanta, luchd-ealain agus buidhnean cultarach
  • a’ leasachadh tuigse air cho beòthail, luachmhor ‘s a tha cultar nan Gàidheal – don chuid mhòir aca ann an sgìre na Gàidhealtachd, an cultar agus an cànan aca fhèin

Airson tuilleadh fiosrachaidh mu Meanbh-chuileag agus na dealbhan-cluiche againn cuiribh fios gu Aonghas MacLeòid aig Fèisean nan Gàidheal.

Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council