Tèatar Oideachaidh

Meanbh-chuileag 2021/22: Mo Bheannachd Ort!

‘S e film ùr a th’ann am Mo Bheannachd Ort! mu bheatha Naomh Chaluim Chille is tha freagarrach do sgoilearan ann an ceann shuas na bun-sgoile agus sgoilearan àrd-sgoile.

Tha am film stèidhte air prògram còmhraidh telebhisean ach tha na h-aoighean a nochas ann uile bhon t-siathamh linn. Tha ceithrear chleasaichean san fhilm, ‘s iad Iain MacRath, Raonaid Cheannadach, Tormod MacLeòid agus Fearghas Rothach. Chaidh an fhilm a’ sgrìobhadh agus a’ stiùireadh le Aonghas MacLeòid, Oifigear Dràma Fhèisean nan Gàidheal.

As dèidh don fhilm fhaicinn gheibh sgoiltean cothrom pairt a ghabhail ann an bùth-obrach steidhte air a chuspair.

Tha tionndadh den fhilm ann le fo-thiotalan Beurla na chois agus thèid a thabhann do bhun-sgoiltean a tha ag ionnsachadh Gàidhlig mar chànan a bharrachd.  

Tha ceanglaichean gu goireasan-sgoile co-cheangailte ris an fhilm agus goireasan-sgoile Twinkl mu Chalum Chille rim faicinn gu h-ìosal. 

Bidh taisbeanadh poblach den fhilm a’ gabhail àite air Dimàirt 7 Dùbhlachd air duilleag Facebook Fhèisean nan Gàidheal aig 8f. Lorgar tuilleadh fiosrachaidh mun fhèis aig facebook.com/feisean

Airson tuilleadh fiosrachaidh mu Mo Bheannachd Ort! cuiribh fios gu Aonghas MacLeòid aig Fèisean nan Gàidheal air angus@feisean.scot.

Goireasan-sgoile

Goireasan-sgoile Twinkl co-cheangailte ri Calum Cille


Meanbh-chuileag 2020: Eliza

Air sgàth na bacaidhean a dh’adhbharaich Covid-19 ann an 2020 cha robh e ceadaichte turas a dhèanamh le dealbh-chluich ann an 2020/21.  An àite dealbh-chluich chaidh film goirid a riochdachadh a chaidh a thaisbeanadh aig bun-sgoiltean feadh na dùthcha rè na Samhna 2020.

Tha an dràma ùr seo, Eliza, ag innse mu nighean òg à Guidheàna a chaidh a thoirt às an dùthaich aice fhèin le a h-athair, aig an robh planntaichean, airson a dhol a dh’fhuireach air an Eilean Dubh ann an 1816.

Goireasan

Duilleagan caractaran

Luchdachadh sìos eile

Dealbhan-cluiche 2016-2020

Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council We are a Living Wage Employer