#cleachdiaigantaigh le Fèisean nan Gaidheal

Fàilte gu goireas #cleachdiaigantaigh Fèisean nan Gàidheal. Gu h-ìosal tha liosta de na gnìomhan agus na tachartasan as urrainn dhut pàirt a ghabhail agus a chleachdadh, còmhla ris na buidhnean aoise a tha iad a ’moladh. Cliog air na ceanglaichean gus an susbaint fhaicinn agus cuir a-steach airson na tachartasan againn.

Tha sinn an-còmhnaidh a ’cur susbaint agus tachartasan ùra ri #cleachdiaigantaigh mar sin bi cinnteach gun dèan thu sùil a-steach gu cunbhalach!

 

Tràth-Bhliadhnaichean Aois 3-8


Òrain Hùb Hàb

Òrain ùra freagarrach do chlann òga bho stòras Fèisgoil.

Òrain Hùb Hàb Live

Seiseanan tachartais beò bhon Hùb Hàb! Mura h-eil thu eòlach orra sin tro sgoil do phàiste, cuir fios gu Eilidh NicCoinnich gu dìreach airson tuilleadh fiosrachaidh.

 

Bun-Sgoilearan


Blasad!

Òrain agus geamaichean freagarrach do chlann le Gàidhlig.

Fèis Air Loidhne

Clasaichean ciùil saor an-asgaidh sa Ghàidhlig.

Sgilean Dràma le Aonghas

Cothrom aig Gàidheil òga sgilean dràma ionnsachadh aig an taigh.

 

Deugairean agus Daoine Òga


Fuaran

Pròiseact dualchais airson ginealach ùr de sheinneadairean a bhrosnachadh.

Cafe Bheairteis

Cothrom a bhith bruidhinn ri daoine òga eile le Gàidhlig air feadh an t-saoghail.

Fèis nan Deugairean Air Loidhne

Clasaichean-ciùil le Eòghainn MacEanraig airson deugairean le Gàidhlig.

 

A h-uile Duine


Tac an Teine Air Loidhne

Seisean seinn air-loidhne sa Ghàidhlig.

Oide

Tha an t-seirbheis ùr ionnsachaidh againn, Oide, air loidhne!

Brìgh

Sreath òraidean cuide ris an t-sàr sheinneadair, Màighread Stiubhart.

 

Tachartasan a dh ’fhalbh


Seo liosta de thachartasan a tha air crìochnachadh mar-thà. Cùm sùil a-mach oir is dòcha gum bi iad air ais san àm ri teachd.

Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council