#cleachdiaigantaigh le Fèisean nan Gaidheal

Fàilte gu goireas #cleachdiaigantaigh Fèisean nan Gàidheal. Gu h-ìosal tha liosta de na gnìomhan agus na tachartasan as urrainn dhut pàirt a ghabhail agus a chleachdadh, còmhla ris na buidhnean aoise a tha iad a’ moladh. Cliog air na ceanglaichean gus an susbaint fhaicinn agus cuir a-steach airson na tachartasan againn.

Tha sinn an-còmhnaidh a’ cur susbaint agus tachartasan ùra ri #cleachdiaigantaigh mar sin dèan cinnteach gun cum thu sùil air na tha dol againn!

 

 

Tràth-Bhliadhnaichean Aois 3-8


Hùb Hàb 2022: Ri Fuine is Fealla-dhà


Hùb Hàb 2021: Cuairt Bheag

Òrain Hùb Hàb

Òrain ùra freagarrach do chlann òga bho stòras Fèisgoil.

Sgoilearan Bun-sgoile


Blasad!

Òrain agus geamaichean freagarrach do chlann le Gàidhlig.

Fèis Air Loidhne

Clasaichean ciùil saor sa Ghàidhlig. *Tha na clasaichean seo làn an-dràsta ach bidh tuilleadh cothroman a’ nochdadh a dh’aithghearr 

Deugairean agus Daoine Òga


Cafe Bheairteis

Cothrom a bhith bruidhinn ri daoine òga eile le Gàidhlig air feadh an t-saoghail.


Fèis nan Deugairean Air Loidhne

Bidh cothroman do dheugairean a’ nochdadh a dh’aithghearr.

A h-uile Duine


Tac an Teine Air Loidhne

Seisean seinn air-loidhne sa Ghàidhlig.

Oide

Tha an t-seirbheis ùr ionnsachaidh againn, Oide, air loidhne!

Tachartasan a dh’fhalbh


Seo liosta de thachartasan a tha air crìochnachadh mar-thà. Cùm sùil a-mach oir is dòcha gum bi iad air ais san àm ri teachd.

Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council We are a Living Wage Employer