Blas

Blas 2020: 20 – 30 Samhain

‘S i fèis a th’ ann am Blas a thàinig bho bheachd a chuir Comhairle na Gàidhealtachd air adhart an dèidh dhaibh tadhal air an fhèis Celtic Colours ann am Ceap Breatuinn.  Tha i air a ruith ann an co-bhonn ri Fèisean nan Gàidheal agus tha sinn gu mòr an eisimeil bhuidhnean ionadail a bhios a’ toirt taic dhuinn le tachartasan a chur air dòigh.

Ged is ann air-loidhne a bhios i am-bliadhna, le co-obrachadh eadar Fèisean nan Gàidheal agus Comhairle na Gàidhealtachd agus taic bho bhuidhnean eile, bidh Blas a’ toirt thugaibh ceòl, òrain, cànan is cultar nan Gàidheal thairis air 11 làithean. Tha prògram farsaing de chonsartan, cèilidhean, bùithtean-obrach, òraidean is eile mar phàirt den fhèis agus bidh fàilte bhlàth oirbh!

Tadhailaibh air làrach-lìn na fèise airson prògram na bliadhnasa no ghabhadh a luchdadh a-nuas air taobh deas na duilleige.

Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council We are a Living Wage Employer