Blas

‘S i fèis a th’ ann am Blas a thàinig bho bheachd a chuir Comhairle na Gàidhealtachd air adhart an dèidh dhaibh tadhal air Celtic Colours ann am Ceap Breatainn. Tha i air a ruith ann an co-bhonn ri Fèisean nan Gàidheal agus tha sinn gu mòr an eisimeil bhuidhnean ionadail a bhios a’ toirt taic dhuinn le tachartasan a chur air dòigh.

Blas 2024

Bidh fiosrachadh mu fhèis Blas na bliadhna-sa ri fhaighinn a dh’aithghearr.

Blas 2023: 1-9 Sultain

Mar chom-pàirteachas eadar Fèisean nan Gàidheal agus Comhairle na Gàidhealtachd, le taic bho ghrunn bhuidhnean eile, nam measg Bòrd na Gàidhlig agus Comhairle nan Eilean Siar, bidh Blas a’ tabhann measgachadh de thachartasan beò agus seiseanan is sruthaidhean air loidhne.

Thairis air 9 latha lìbhrig sinn prògram air leth de chuirmean, cèilidhean, bùthan-obrach, òraidean agus barrachd a’ comharrachadh ceòl, òrain, cànan agus cultar na Gàidhealtachd. Bidh an fhèis ga toirt gu ceann le taisbeanadh sònraichte a’ comharrachadh soirbheas òigridh ann an cuirm Ceòl nam Fèis.

Tadhailaibh air làrach-lìn na fèise airson prògram na bliadhnasa fhaicinn.

Creative Scotland The Scottish Government Bòrd na Gaidhlig Highland Council Argyll & Bute Council William Grant Foundation We are a Living Wage Employer