Blas

Blas 2022: 2-10 Sultain

‘S i fèis a th’ ann am Blas a thàinig bho bheachd a chuir Comhairle na Gàidhealtachd air adhart an dèidh dhaibh tadhal air an fhèis Celtic Colours ann am Ceap Breatainn. Tha i air a ruith ann an co-bhonn ri Fèisean nan Gàidheal agus tha sinn gu mòr an eisimeil bhuidhnean ionadail a bhios a’ toirt taic dhuinn le tachartasan a chur air dòigh.

Bidh tachartasan beò aig an fhèis, le co-obrachadh eadar Fèisean nan Gàidheal agus Comhairle na Gàidhealtachd agus taic bho bhuidhnean eile, cho math ri seiseanan agus sruthaidhean air loidhne.

Bidh Blas a’ toirt thugaibh ceòl, òrain, cànan is cultar nan Gàidheal thairis air 9 làithean. Bidh fàilte bhlàth oirbh!

Tadhailaibh air làrach-lìn na fèise airson prògram na bliadhnasa fhaicinn.

Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council We are a Living Wage Employer