Blas

Blas 2021: 19-27 Samhain

‘S i fèis a th’ ann am Blas a thàinig bho bheachd a chuir Comhairle na Gàidhealtachd air adhart an dèidh dhaibh tadhal air an fhèis Celtic Colours ann am Ceap Breatainn. Tha i air a ruith ann an co-bhonn ri Fèisean nan Gàidheal agus tha sinn gu mòr an eisimeil bhuidhnean ionadail a bhios a’ toirt taic dhuinn le tachartasan a chur air dòigh.

Bidh tachartasan beò aig fèis na bliadhna-sa, le co-obrachadh eadar Fèisean nan Gàidheal agus Comhairle na Gàidhealtachd agus taic bho bhuidhnean eile, cho math ri seiseanan agus sruthaidhean air-loidhne. Bidh Blas a’ toirt thugaibh ceòl, òrain, cànan is cultar nan Gàidheal thairis air 9 làithean. Bidh fàilte bhlàth oirbh!

Tadhailaibh air làrach-lìn na fèise airson prògram na bliadhnasa fhaicinn.

Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council We are a Living Wage Employer