Seinn

Ann an 2017 dh’obraich Fèisgoil còmhla ri Eilidh NicLeòid MhicCoinnich ann an sgoiltean an Eilein Sgitheanaich air a’ phròiseact againn ‘Seinn’, air a mhaoineachadh le Comhairle na Gàidhealtachd, a’ tabhann taic gus clann ullachadh a tha am beachd a bhith a’ farpais anns a’ Mhòd ionadail agus aig a’ Mhòd Nàiseanta Rìoghail.

Airson tuilleadh fiosrachaidh cuiribh brath gu Manaidsear Fèisgoil, Eilidh NicCoinnich aig eilidh@feisean.scot no 01463 225559.

Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council We are a Living Wage Employer