Maoineachadh agus Àrachas

Gheibhear fiosrachadh mu Sgeama Tabhartasan nam Fèisean, Stòras Leasachaidh nam Fèisean agus cothroman maoineachaidh bho bhuidhnean eile ar an duilleag seo.  Gheibhear cuideachd fiosrachadh mun dìon-àrachais a bhios Fèisean nan Gàidheal a’ cur air dòigh airson nam Fèisean uile.

Sgeama Tabhartasan nam Fèisean 2024-25

Tha Sgeama Tabhartasan Fèisean nan Gàidheal a’ fosgailte a-rithist ‘s tha formaichean air an sgaoileadh do chomataidhean.

Ma tha comataidh Fèis sam bith feumach air taic-airgid  a bharrachd an-dràsta no son pròiseact sònraichte bu chòirear bruidhinn ris an Oifigear Leasachaidh aca.

Tha Pasgan-taice nam Fèisean a tha làn fiosrachadh feumail ri lorg an seo.

Stòras Leasachaidh nam Fèisean 2023-24

Gheibhear stiùireadh airson Stòras Leasachaidh nam Fèisean, le ceangal ri foirm-iarrtais na lùib, air taobh deas na duilleig seo.

Cothroman Maoineachaidh eile

Bidh Fèisean nan Gàidheal a’ glèidheadh stòr-data de mhaoineachadh a tha ri fhaighinn bho dhiofar thùsan. Cuiribh fios thugainn ma tha sibh a’ lorg airgid airson pròiseact sònraichte. Gheibhear ceangal gu h-ìosal do stòrasan a tha freagarrach do dh’obair nam Fèisean, pròiseactan cànain, ciùil is cultarach.

Alba Chruthachail

Airgead a’ Chrannuchuir Nàiseanta – Lottery Community Fund

Awards for All

Heritage Lottery Funding

Taic Frèumhan Coimhearsnachd aig Bòrd na Gàidhlig

Tasgadh

Maoin nan Ealan Gàidhlig


Àrachas
Tha poileasaidh àrachais aig Fèisean nan Gàidheal a tha a’ toirt dìon-àrachais do na Fèisean uile airson gnothaichean àbhaisteach sam bi iad an sàs – clasaichean, tachartasan, uidheamachd ICT agus ionnsramaidean ciùil.  Gheibhear fiosrachadh mun phoileasaidh an seo.

Bu chòir do na Fèisean a bhith mothachail air na tha air a dhìon tron phoileasaidh agus a dhèanamh cinnteach gu bheil àrachas a bharrachd aca ma tha iad gu bhith an sàs ann an gnothach sam bith nach eil a’ tighinn fon phoileasaidh.

 

Creative Scotland The Scottish Government Bòrd na Gaidhlig Highland Council Argyll & Bute Council William Grant Foundation We are a Living Wage Employer