Coinneamh Bhliadhnail agus Co-Labhairt 2021

Chaidh Coinneamh Bhliadhnail Fèisean nan Gàidheal a chumail Dihaoine 24 Sultain 2021 agus bha Co-labhairt na buidhne ann an ath latha.

Ghabhadh prògram na Co-labhairt a luchdadh a-nuas air taobh deas na duilliege cho math ri pàipearan na Coinneimh Bhliadhnail. Gheibhear Aithisg Bhliadhnail na buidhne tron cheangal seo.

Dhuibhse nach robh an làthair gheibhear fiosrachadh gu h-ìosal a thàinig bho chuid de na còmhraidhean a chaidh a chumail le tuilleadh airson a luchdadh a-nuas air taobh deas na duilleige:

  • Fiosrachadh tro dheabhan a chaidh a shealltainn aig a’ Choinneimh Bhliadhnail
  • Teachdaireachd bho Aonghas Robasdan BPA, Rùnaire a’ Chaibineit airson Cultair
  • Modhan-obrach lùghdachaidh COVID-19 – Ùraichte san Damhair 2021
  • Measadh Cunnairt co-cheangailte ri COVID-19
  • Sùil ri ath-thòiseachadh nam Fèisean
  • Postairean co-cheangailte ri làmhan a nìghe, stuth-glanaidh làimhe a chleachdadh agus iùl a thoirt
  • Stiùireadh COVID do oidean, com-pàirtichean is luchd-eagraiche nam Fèis
  • Bileag fiosrachaidh mun phròiseact Fuaran
Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council We are a Living Wage Employer