Coinneamh Bhliadhnail agus Co-Labhairt 2020

Thèid Coinneamh Bhliadhnail Fèisean nan Gàidheal a chumail air-loidhne aig 7f, Dihaoine 25 Sultain 2020.

Thèid Co-labhairt na buidhne air adhart air-loidhne air an aon latha.

Gheibhear clàr airson na Coinneimh Bhliadhnail agus Prògram na Co-labhairt air taobh deas na duilleige agus gheibhear cothrom tron ceangal seo gu Eventbrite far am bi cothrom agaibh clàradh a dhèanamh airson nan seiseanan eadar-dhealaichte a bhios ann. 

Bidh gach seisean AN-ASGAIDH agus bidh fàilte ron a h-uile duine.

Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council