Coinneamh Bhliadhnail agus Co-Labhairt 2022

Thèid Coinneamh Bhliadhnail Fèisean nan Gàidheal a chumail air Dihaoine 23 Sultain 2022 agus bidh Co-labhairt na buidhne anna an ath latha.

Ghabhadh prògram na Co-labhairt a luchdadh a-nuas air taobh deas na duilliege cho math ri pàipearan na Coinneimh Bhliadhnail. Gheibhear Aithisg Bhliadhnail na buidhne 2022 tron cheangal seo.

Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council We are a Living Wage Employer