Coinneamh Bhliadhnail agus Co-labhairt 2023

Chaidh Coinneamh Bhliadhnail na buidhne a chumail Dihaoine 29 Sultain ann an Taigh-òsta Muthu Newton, lnbhir Narann.

Chuala sinn bho Jenny Gilruth BPA, Runaire a’ Chaibineit airson Foghlam agus Sgilean a bha air aoigheachd agus bha dinneir agus cèilidh ann le ceòl bho Fhèisean na Sgìre – Fèis Inbhir Narainn, Fèis a’ Bhaile agus Fèis na h-Òige – cho math ris a’ chòmhlan aig Raibeart Nairn.

Chaidh Co-labhairt na buidhne a chumail Disathairne 30 Sultain. Ghabhadh prògram na Co-labhairt a luchdadh a-nuas air taobh deas na duilleige cuide ri taisbeanaidhean bho dhaoine a bha os cionn sheiseanan. Gheibhear, cuideachd, stiùireadh a chaidh a dheasachadh bhon uair sin mu chleachdadh gualain a lùghdachadh agus geàrr-chunntas de na puingean a chaidh a thogail anns na buidhnean-còmhraidh.

Bhideothan mu Atharrachadh na Gnàth-shìde

Gnìomh na Gnàth-shìde: A’ Ghàidhealtachd ‘s nan Eilean

Buaidh na Gnàith-shìde: Eileanan Uibhist, Alba

Creative Scotland The Scottish Government Bòrd na Gaidhlig Highland Council Argyll & Bute Council William Grant Foundation We are a Living Wage Employer